Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi

VaR 🡆 Value at Risk
variability 🡆 variation
vaihtelu
variable 🡆 variate
muuttuja
variable selection
muuttujavalinta
variance
varianssi
variance analysis 🡆 analysis of variance
varianssianalyysi
variance component
varianssikomponentti
variance-covariance matrix 🡆 covariance matrix
kovarianssimatriisi
variance inflation factor 🡆 VIF
varianssin inflaatiokerroin, VIF
variance stabilizing transformation
varianssin vakioiva muunnos
variate 🡆 variable
muuttuja
variation 🡆 variability
vaihtelu
variational distance 🡆 total variation distance
variaatioetäisyys
variational inference
variaatiopäättely
varimax rotation
varimax-rotaatio, varimax-kierto
variogrammi
variogrammi
added variable plot 🡆 partial regression plot
lisäselittäjäkuvio, osittaisregressiokuvio
analysis of variance 🡆 ANOVA
varianssianalyysi
antithetic variate
vastamuuttuja
auxiliary variable
apumuuttuja, lisämuuttuja
batch variation
erävaihtelu
between-groups variance
ryhmien välinen varianssi
bias-variance tradeoff
harha-varianssikompromissi
binary variable 🡆 dichotomous variable
kaksiarvoinen muuttuja, binäärimuuttuja, dikotominen muuttuja
bounded variation function
rajoitetusti heilahteleva funktio
carrier variable
kantajamuuttuja
categorical variable
luokkamuuttuja, luokitteluasteikon muuttuja
cause variable
syymuuttuja
chance variation 🡆 random variation
satunnaisvaihtelu
coefficient of variation
variaatiokerroin
conditional variance
ehdollinen varianssi
confounding variable 🡆 confounder
sekoittaja, sekoittava muuttuja
control variable1
säätömuuttuja
control variable2
vakioiva muuttuja
dependent variable 🡆 response variable
vastemuuttuja, selitettävä muuttuja
Parempia termejä ovat outcome variable ja response variable.
dichotomous variable 🡆 binary variable
kaksiarvoinen muuttuja, dikotominen muuttuja, binäärimuuttuja
discrete variable
diskreetti muuttuja
dummy variable 🡆 indicator variable
osoitin, indikaattorimuuttuja, ilmaisin
effect variable 🡆 outcome variable
vastemuuttuja, tulosmuuttuja
endogenous variable 🡆 endogenous variate
endogeeninen muuttuja, sisämääräytynyt muuttuja
errors in variables model 🡆 measurement error model
virheet selittäjissä -malli, mittausvirhemalli
Esim. monografiassa Fuller (1987) tämä käsite on laajempi.
error variance
virhevarianssi
exchangeable variables
keskenään vaihtokelpoiset muuttujat
exogenous variable
eksogeeninen muuttuja, ulkomääräytynyt muuttuja
explanatory variable 🡆 regressor
selittävä muuttuja, selittäjä
extra-Poisson variation
ylipoissonvaihtelu
fixed variable
kiinteä muuttuja
independent variable 🡆 explanatory variable
selittävä muuttuja, selittäjä
Suositeltava termi on explanatory variable.
indicator variable
osoitin, indikaattorimuuttuja, ilmaisin
instrumental variable
välinemuuttuja, instrumenttimuuttuja
internal variance
sisäinen varianssi
intraclass variance
sisävarianssi
ladder variable
tikasmuuttuja
latent variable
piilomuuttuja
least variance difference method
pienimmän varianssin erotusmenetelmä
limited dependent variable
rajoitettu vaste
manifest variable
ilmimuuttuja
matrix variate regression
matriisivasteregressio
measure of variation 🡆 measure of dispersion
vaihtelumitta, hajontamitta, hajontaluku
minimum variance unbiased estimator 🡆 MVUE
pienimmän varianssin harhaton estimaattori
multivariate analysis of variance 🡆 MANOVA
monen vasteen varianssianalyysi, MANOVA
one-way analysis of variance
yksisuuntainen varianssianalyysi
ordered categorical variable 🡆 ordinal categorical variable
järjestetty luokkamuuttuja
ordinal categorical variable 🡆 ordered categorical variable
järjestetty luokkamuuttuja
ordinal scale variable
järjestysasteikollinen muuttuja
ordinal variable
järjestysmuuttuja
outcome variable 🡆 response variable
vastemuuttuja, selitettävä muuttuja
Poisson variation
Poisson-vaihtelu
quadratic variation
kvadraattinen vaihtelu, neliövaihtelu
random variable 🡆 random variate
satunnaismuuttuja, satunnaissuure
random variation 🡆 chance variation
satunnaisvaihtelu
regularly varying
säännöllisesti vaihteleva
relative variance 🡆 relvariance
suhteellinen varianssi
residual variance
jäännösvarianssi
response variable 🡆 outcome variable
vastemuuttuja, selitettävä muuttuja
sample variance
otosvarianssi
seasonal variation
kausivaihtelu
serial variation
sarjavaihtelu
slowly varying function
hitaasti vaihteleva funktio
spherical variable
pallopintamuuttuja
standardized variable
standardoitu muuttuja, normitettu muuttuja
suppressor variable
alistaja, alistava muuttuja
surrogate variable
sijaismuuttuja
time-varying
aikamuuttuva
total variation distance 🡆 variational distance
kokonaisvaihteluetäisyys
trapdoor variable
ansaluukkumuuttuja
two-way analysis of variance
kaksisuuntainen varianssianalyysi
volume, variety, velocity
volyymi-vaihtelu-vauhti
within-groups variance
ryhmien sisäinen varianssi
working variate
työmuuttuja

suomi-englanti

vararikko-ongelma
ruin problem
vararikkotodennäköisyys
ruin probability
variaatioetäisyys
variational distance
variaatiokerroin
coefficient of variation
variaatiopäättely
variational inference
varianssi
variance
varianssianalyysi
analysis of variance
varianssikomponentti
variance component
varianssin inflaatiokerroin
variance inflation factor
varianssin vakioiva muunnos
variance stabilizing transformation
varimax-rotaatio
varimax rotation
variogrammi
variogrammi
varmistus
ascertainment2
varsilehtikuvio
stem-and-leaf diagram
väre
wavelet
värähdyslaajuus
amplitude
värähtelevä prosessi
oscillatory process
värähtely
oscillation
ehdollinen varianssi
conditional variance
harha-varianssikompromissi
bias-variance tradeoff
kaksisuuntainen varianssianalyysi
two-way analysis of variance
melkein varma suppeneminen
almost sure convergence
melkein varmasti
almost surely
monen vasteen varianssianalyysi
multivariate analysis of variance
pelurin vararikko
gambler’s ruin
pienimmän varianssin harhaton estimaattori
minimum variance unbiased estimator
sisäinen varianssi
internal variance
suhteellinen varianssi
relative variance
säännön vartalo
body of a rule
yksisuuntainen varianssianalyysi
one-way analysis of variance