Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • S

saddle point approximation
satulapisteapproksimaatio
sample1
otos
sample2
näyte
sample covariance matrix
otoskovarianssimatriisi
sample design 🡆 sampling design
otosasetelma, otanta-asetelma
sample distribution
otosjakauma
sample distribution function
otoskertymäfunktio
sample mean
otoskeskiarvo
sample moment
otosmomentti
sample path
otospolku, realisaatio
sample plan 🡆 sampling plan
otossuunnitelma, otantasuunnitelma
sample point
otospiste
sampler
poimija
sample size
otoskoko
sample space
otosavaruus
sample statistic
otostunnusluku, otossuure
sample survey
otosluotaus, otostutkimus
sample unit
otosyksikkö
sample variance
otosvarianssi
sample weight
otospaino
sampling
otanta
sampling design 🡆 sample design
otanta-asetelma, otosasetelma
sampling distribution
otantajakauma
sampling error
otantavirhe
sampling fraction
otantaosuus
sampling frame
otantakehikko
sampling inspection
otantatarkastus
sampling interval
poimintaväli
sampling plan
otantasuunnitelma
sampling unit
otantayksikkö
sampling without replacement
otanta palauttamatta, pito-otanta
sampling with replacement
otanta palauttaen, palautusotanta
sandwich estimator
kerrosestimaattori, sandwich-estimaattori
saturated model
kyllästetty malli, saturoitu malli
scalability
skaalautuvuus
scalar
skalaari
scale1
skaala
scale2
mittakaava
scaled deviance
skaalattu devianssi
scale factor
skaalakerroin, skaalatekijä
scale parameter
skaalaparametri
scaling
skaalaus
scan statistic
liukuva tunnusluku
scatter 🡆 dispersion
sironta, hajonta
scatter diagram 🡆 scatter plot
sirontakuvio, hajontakuvio
scatter plot 🡆 scatter diagram
sirontakuvio, hajontakuvio
scatterplot matrix
sirontakuviomatriisi, hajontakuviomatriisi
scenario
skenaario
sceptical prior
skeptinen priori, skeptinen esijakauma
score1 🡆 efficient score
skoori
score2
pistemäärä
score function
skoorifunktio
score residual
skoorijäännös
score statistic
skoorisuure, skooritunnusluku
score test 🡆 Lagrange multiplier test
skooritesti, Lagrangen kerrointesti
score vector
skoorivektori
scoring
pisteytys
screening
seulonta
screening design
seulonta-asetelma
screening test
seulontatesti
scree plot
taluskuvio, vyörykuvio
scree test
talustesti, vyörytesti
series of experiments
koesarja
seasonal adjustment
kausipuhdistus
seasonal autoregressive moving average process 🡆 SARMA
kausi-ARMA-malli
seasonal root
kausijuuri
seasonal variation
kausivaihtelu
secant method
sekanttimenetelmä
secondary sampling unit 🡆 SSU
toisen asteen otantayksikkö
second order efficiency
toisen kertaluvun tehokkuus
second-order inclusion probability
kahden yksikön sisältymistodennäköisyys
second order stationary 🡆 covariance stationary
kovarianssistationaarinen
secretary problem
sihteeriongelma
secular trend
trendi
seemingly unrelated regressions 🡆 SUR
näennäisesti riippumattomat regressiot
segmented regression 🡆 piecewise regression
paloittainen regressio
segregation1
eriytyminen, segregaatio
segregation2
lohkeaminen, segregaatio
segregation analysis
segregaatioanalyysi, eriytymisanalyysi
SEIR model
SEIR-malli
selection bias
valikoitumisharha, valintaharha
selection model
valikoitumismalli
selection prior
valikoitumispriori, valintapriori
self-administered survey
omatoimiluotaus
self-exciting process
itsekehkeytyvä prosessi
self-financing
itsensä rahoittava
self-fulfilling prophecy
itsensä toteuttava ennuste
self-negating prophecy
itsensä estävä ennuste
self-organizing map 🡆 SOM
itseorganisoituva kartta, SOM
self-selected sample
itsevalikoitunut otos
self-similar process
itsesimilaarinen prosessi
self-weighting sample
itsepainottuva otos
semi-invariant 🡆 cumulant
kumulantti
semi-Markov process
semimarkovprosessi
semi-martingale
semimartingaali, puolimartingaali
semi-parametric
semiparametrinen, osaparametrinen
sensitivity1
herkkyys, sensitiivisyys
sensitivity2
arkaluonteisuus
sensitivity analysis
herkkyysanalyysi
sentiment analysis
tunneanalyysi
separable space
separoituva avaruus
separating hyperplane
erottava hypertaso
sequence model
sekvenssimalli
sequential allocation
peräkkäisallokointi
sequential analysis
peräkkäisanalyysi
sequential model
peräkkäismalli;
sequential probability ratio test 🡆 SPRT
peräkkäinen todennäköisyyssuhdetesti
sequential design
peräkkäisasetelma
sequential experiment
peräkkäiskoe
sequential sampling
peräkkäisotanta, peräkkäispoiminta
sequential test
peräkkäistesti
sequential updating
vaiheittainen päivittäminen
serial correlation 🡆 autocorrelation
autokorrelaatio, sarjakorrelaatio
serial dilution assay
sarjalaimennuskoe
serial measurements
mittaussarja
serial variation
sarjavaihtelu
set
joukko
Shannon information
Shannon-informaatio
shape parameter
muotoparametri
share of a stock
osake
shock
sokki
shock model
sokkimalli
short-memory process
lyhytmuistinen prosessi
short sale
lyhyeksi myynti
short-tailed distribution
lyhythäntäinen jakauma
shot-noise
pistekohina
shrinkage estimator
kutistusestimaattori
sieve estimator
seulaestimaattori
sigma-algebra 🡆 sigma-field
sigma-algebra, sigmakenttä
sigma-field 🡆 sigma-algebra
sigmakenttä, sigma-algebra
sigmoid curve
sigmoidikäyrä, S-käyrä
signal processing
signaalinkäsittely
signal to noise ratio
signaali-kohinasuhde
signed rank test
merkkijärjestystesti
signed root-transformation
etumerkkinen neliöjuurimuunnos
significance
merkitsevyys
significance level 🡆 level of significance
merkitsevyystaso
significance test 🡆 test of significance
merkitsevyystesti
sign test
merkkitesti
silhouette plot
siluettikuvio
similarity coefficient
samanlaisuuskerroin
similarity matrix
samanlaisuusmatriisi
similarity measure
samanlaisuusmitta
similar matrices
similaarit matriisit
similar regions
similaariset alueet
similar test
similaarinen testi
simple hypothesis
yksinkertainen hypoteesi, pistehypoteesi
simple linear regression
yhden selittäjän regressio
simple random sampling 🡆 SRS
yksinkertainen satunnaisotanta
simplex algorithm
simpleksialgoritmi
Simpson's paradox
Simpsonin paradoksi
simulated annealing
simuloitu hehkutus
simulated envelope
simuloitu verho
simulation
simulaatio, simulointi
simulator
simulaattori
simultaneous autoregression 🡆 SAR
simultaaninen autoregressio
simultaneous confidence intervals
simultaaniluottamusvälit, samanaikaiset luottamusvälit
simultaneous equations bias
simultaaniyhtälöharha
simultaneous equations model
simultaaniyhtälömalli
simultaneous estimation
yhteisestimointi, samanaikainen estimointi
simultaneous inference
samanaikainen päättely
single-blind experiment
yksöissokkokoe
single-index model
yhden indeksin malli
single-linkage clustering
yksikytkösryhmittely
single-stage sampling
yksiasteotanta
singular distribution
singulaarinen jakauma
singular matrix
singulaarinen matriisi, vajaa-asteinen matriisi
singular value decomposition 🡆 SVD
singulaariarvohajotelma
SIR model
SIR-malli
six sigma principle
kuuden sigman periaate
size-biased
kokovalikoitunut
size of test
testin koko
skew distribution
vino jakauma
skewness
vinous
skew-normal distribution
vinonormaalijakauma
skew-symmetric matrix
vinosymmetrinen matriisi
sliced inverse regression
viipaloitu käänteinen regressio
slice sampler
viipalepoimija
sliding square plot
liukuneliökuvio
slope
kulmakerroin
slope ratio assay
jyrkkyyssuhdemääritys
slowly varying function
hitaasti vaihteleva funktio
small area estimation
pienalue-estimointi
smooth transition autoregressive model 🡆 STAR
tasaisen siirtymän autoregressiivinen malli, STAR
smoother
silotin, tasoitin
smoothing
silotus, tasoitus
smoothing spline
silottava splini
snowball sampling
lumipallo-otanta
snowflake diagram
lumihiutalekuvio
social data science
yhteiskuntadatatiede
social statistics
yhteiskuntatilastotiede
soft computing
pehmolaskenta
sojourn time
viipymisaika
solvency
solvenssi
space
avaruus
space-time cluster
tila-aikaryväs
spaghetti plot
spagettikuvio
sparse matrix
harva matriisi
spatial data
spatiaalinen data, aluedata, paikkadata
spatial experiment
spatiaalinen koe
spatial median
spatiaalinen mediaani
spatial pair-potential
spatiaalinen paripotentiaali
spatial point pattern
tilapistekuvio
spatial point process
spatiaalinen pisteprosessi, tilapisteprosessi
spatial statistics
spatiaalinen tilastotiede, aluetilastotiede, paikkatilastotiede
speech recognition
puheentunnistus
species abundance
lajien runsaus
specification bias
määrittelyharha
specificity
tarkkuus2, spesifisyys
spectral analysis
spektrianalyysi
spectral decomposition 🡆 eigendecomposition
spektrihajotelma, ominaisarvohajotelma
Symmetriselle matriisille pääakselihajotelma.
spectral density
spektritiheys
spectral distribution function
spektrikertymäfunktio
spectral radius
spektrisäde
spectrum
spektri
speech recognition
puheentunnistus
spherical coordinate
pallokoordinaatti
spherical distribution
pallopintajakauma
spherical variable
pallopintamuuttuja
sphericity test
pallopintatesti
spike and slab
piikki ja laatta
spike and slab distribution
piikki ja laatta -jakauma
spline
splini
split-half method
puolitusmenetelmä
split-plot design
osaruutuasetelma
split-unit design
osayksikköasetelma
spread 🡆 dispersion
hajonta
spreadsheet
laskentataulukko
spurious correlation
näennäiskorrelaatio
spurious precision
näennäistarkkuus
square lattice
neliöhila
square matrix
neliömatriisi
square root rule
neliöjuurisääntö
square root transformation
neliöjuurimuunnos
square summable
neliöllisesti summautuva
YSO
stable distribution
stabiili jakauma
stable population
stabiili väestö
stable state
stabiili tila
staggered entry
porrasteinen sisääntulo
staircase design
porrasasetelma
staircase method 🡆 up-and-down method
ylös-alasmenetelmä, tikkausmenetelmä
standard deviation
keskihajonta
standard error
keskivirhe
standardization1
vakiointi
standardization2
standardointi, normitus
standardized coefficient
standardoitu kerroin
standardized mortality ratio 🡆 SMR
vakioitu kuolevuussuhde, SMR
standardized residual
standardoitu jäännös
standardized variable
standardoitu muuttuja, normitettu muuttuja
standard normal distribution
standardinormaalijakauma, normitettu normaalijakauma
standard population
vakioväestö
standard rate
vakioilmaantuvuus
starburst plot 🡆 bagplot
tähtisadekuvio
state space
tilajoukko, tila-avaruus
stationary distribution
stationaarinen jakauma
stationary population
stationaarinen väestö
stationary process
stationaarinen prosessi
statistic
tunnusluku, havaintosuure
statistical1
tilastollinen
statistical2
tilastotieteellinen
statistical authority
tilastoviranomainen
statistical ensemble 🡆 ensemble
tilastollinen kooste, kooste
statistical expert system
tilastollinen asiantuntijajärjestelmä
statistical graphics
tilastografiikka
statistical hypothesis
tilastollinen hypoteesi
statistical inference
tilastollinen päättely
statistical learning
tilastollinen oppiminen
statistical literacy
tilastolukutaito
statistically discernible
tilastollisesti erottuva
statistically significant
tilastollisesti merkitsevä
statistical machine learning
tilastollinen koneoppiminen
statistical model
tilastollinen malli
statistical reasoning
tilastollinen järkeily, tilastollinen perustelu
statistical significance
tilastollinen merkitsevyys
statistical science 🡆 statistics2
tilastotiede
statistical service
tilastotoimi
statistical space
tilastollinen avaruus
statistical test
tilastollinen testi
statistician
tilastotieteilijä
statistics1
tilasto
statistics2 🡆 statistical science
tilastotiede
statistics anxiety
tilastoahdistus
steady-state distribution
tasapainotilajakauma
stem-and-leaf diagram
varsilehtikuvio, lehtikuvio
step-down procedure
alasaskeltava menettely
stepped wedge design
porraskiila-asetelma
stepwise regression
askeltava regressio
stereology
stereologia
stick breaking process
tikunkatkaisuprosessi
stochastic
stokastinen, satunnainen
stochastic approximation
stokastinen approksimaatio
stochastic block model
stokastinen lohkomalli
stochastic convergence
stokastinen suppeneminen
stochastic dependence
stokastinen riippuvuus
stochastic imputation
satunnaispaikkaus, stokastinen imputointi
stochastic integral
stokastinen integraali
stochastic matrix
stokastinen matriisi
stochastic model 🡆 probabilistic model
todennäköisyysmalli, stokastinen malli
stochastic optimization
stokastinen optimointi
stochastic ordering
stokastinen järjestys
stochastic process 🡆 random process
satunnaisprosessi, stokastinen prosessi
stochastics
stokastiikka
stochastic volatility
stokastinen volatiliteetti, satunnaisheilunta
stopping rule
pysäytyssääntö
stopping time 🡆 optional time
pysäytyshetki, valintahetki
stopword
yleissana, stop-sana
St. Petersburg paradox
Pietarin paradoksi
stratification
ositus
stratified model
ositettu malli
stratified sampling
ositettu otanta
stratum
osite
Monikko on strata.
strict exogeneity
aito eksogeenisuus
strictly stationary process
aidosti stationaarinen prosessi, vahvasti stationaarinen prosessi
strike price
rajahinta
stripes plot
viivakoodikuvio, juovakuvio
strong consistency
vahva tarkentuvuus
strong convergence 🡆 almost sure convergence
vahva suppeneminen, melkein varma suppeneminen
strong exogeneity
vahva eksogeenisuus
strong law of large numbers
vahva suurten lukujen laki
structural equation model
rakenneyhtälömalli
structural change
rakennemuutos
structural causal model 🡆 SCM
rakenteellinen kausaalimalli
structural time series model
rakenneaikasarjamalli
structural vector autoregression
rakenteellinen vektoriautoregressio
structural zero
rakenteellinen nolla
studentized difference in betas
t-kerroinero
studentized difference in fits
t-sovite-ero
studentized range statistic
t-vaihteluvälisuure, t-vaihteluvälitunnusluku
studentized residual
t-jäännös
Student's distribution 🡆 t-distribution
Studentin jakauma, t-jakauma
study
tutkimus
study population
tutkimuspopulaatio, tutkimusväestö
study unit
tutkimusyksikkö
stylized facts
tyylitellyt ominaispiirteet, olennaiset piirteet
stylometry
stylometria, tyylitilastotiede
subdensity function
alitiheysfunktio
subdistribution
alijakauma
subdistribution function
alikertymäfunktio
sub-Gaussian distribution
aligaussinen jakauma
subgroup analysis
alaryhmäanalyysi
subjective probability
subjektiivinen todennäköisyys
subject-specific model
yksilökohtainen malli
submartingale
submartingaali, alimartingaali
subexponential
alieksponenttinen
subsample
osaotos, aliotos
subset
osajoukko
subspace
aliavaruus
substantive model
ilmiömalli
sufficiency
tyhjentävyys
sufficient dimension reduction
tyhjentävä dimension pienennys, tyhjentävä ulottuvuuksien vähentäminen
sufficient statistic
tyhjentävä tunnusluku
sum contrast
summakontrasti
sunflower plot
auringonkukkakuvio
superexogeneity
supereksogeenisuus
superefficient
ylitehokas
superiority trial
paremmuuskoe
super learner
superoppija
superleverage
supervipuvoima
supermartingale
supermartingaali, ylimartingaali
supernormality
supernormaalisuus
superpopulation model
superpopulaatiomalli
superposition of processes
prosessien summaus, prosessien kerrostaminen
supersaturated design
ylikyllästetty asetelma
supervised classification
ohjattu luokittelu
supervised learning
ohjattu oppiminen
support
kantaja
support function 🡆 log-likelihood function
tukifunktio, log-uskottavuusfunktio
support vector machine 🡆 SVM
tukivektorikone
suppressor variable
alistaja, alistava muuttuja
surprisal value 🡆 s-value
yllätysarvo, s-arvo
surrogate outcome
sijaisvaste
surrogate variable
sijaismuuttuja
survey
luotaus, kartoitus, kyselytutkimus
Ks. alaluku 2.11.
survey instrument
luotausinstrumentti
survey methodology
luotausmetodologia
survey mode
luotaustapa
survey round
kyselykierros
survey sampling
luotausotanta
survival analysis 🡆 lifetime data analysis
elinaika-analyysi, elossaoloanalyysi, kestoanalyysi
survival curve
elossaolokäyrä, kestokäyrä
survival function
elossaolofunktio, kestofunktio
susceptible-exposed-infectious-recovered 🡆 SEIR
altis-tartunnan saanut-tartuttava-toipunut, SEIR
Adjektiivien infectious ja recovered paikalla käytetään myös adjektiiveja infected ja removed.
susceptible-infectious-recovered 🡆 SIR
altis-tartuttava-toipunut, SIR
s-value 🡆 surprisal value
s-arvo, yllätysarvo
switch-back design
vaihtoasetelma
switching regression model
vaihtoregressiomalli
symmetric distribution
symmetrinen jakauma
symmetric sampling
symmetrinen otanta
synthetic data
synteettinen aineisto
synthetic estimator
synteettinen estimaattori
systematic allocation
systemaattinen jako, systemaattinen allokointi
systematic error 🡆 bias
systemaattinen virhe, harha
systematic sampling
systemaattinen otanta, tasaväliotanta