Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi

surprisal value 🡆 s-value
yllätysarvo, s-arvo
surrogate outcome
sijaisvaste
surrogate variable
sijaismuuttuja
survey
luotaus, kartoitus, kyselytutkimus
Ks. alaluku 2.11.
survey instrument
luotausinstrumentti
survey methodology
luotausmetodologia
survey mode
luotaustapa
survey round
kyselykierros
survey sampling
luotausotanta
survival analysis 🡆 lifetime data analysis
elinaika-analyysi, elossaoloanalyysi, kestoanalyysi
survival curve
elossaolokäyrä, kestokäyrä
survival function
elossaolofunktio, kestofunktio
almost surely 🡆 a.s.
melkein varmasti, m.v.
census survival rate
laskentojen välinen elossaolosuhde
exploratory survey
esitutkimus, alustava kartoitus, esiluotaus
frequency surface
frekvenssipinta, taajuuspinta
internet survey
verkkokysely, nettikysely
labor-force survey
työvoimatutkimus
median survival time
mediaanielinaika
multiple-frame survey
monikehikkoluotaus
opinion survey 🡆 opinion poll
mielipidekysely, mielipidetiedustelu
periodic survey 🡆 repeated survey
toistoluotaus
postal survey
postikysely
questionnaire survey
kyselytutkimus
regression surface
regressiopinta
relative survival
suhteellinen elossaolo
repeated survey 🡆 periodic survey
toistoluotaus
response surface
vastepinta
response surface methdodology 🡆 RSM
vastepintametodiikka
sample survey
otosluotaus, otostutkimus
self-administered survey
omatoimiluotaus