Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • R

radial function
radiaalifunktio
radial plot
sädekuvio
Radon–Nikodym derivative
Radonin–Nikodymin derivaatta
haravointi
Rand index
Rand-indeksi
random
satunnainen
random allocation
satunnaisjako
random coefficient
satunnaiskerroin
random component
satunnaiskomponentti
random digit dialing
puhelinnumeron satunnaisvalinta
random effect
satunnaisvaikutus
random effects model
satunnaisvaikutusmalli
random error
satunnaisvirhe
random event
satunnaistapahtuma
random field
satunnaiskenttä
random forest
satunnaismetsä
random function
satunnaisfunktio
random graph
satunnaisverkko
random-effects model
satunnaisvaikutusmalli
randomization
satunnaistus
randomization test
satunnaistustesti
randomized blocks design
satunnaistettujen lohkojen asetelma
randomized clinical trial 🡆 RCT
satunnaistettu kliininen koe
randomized decision rule
satunnaistettu päätössääntö
randomized experiment 🡆 randomized trial
satunnaistettu koe
randomized response
satunnaistettu vastaus
randomized test
satunnaistettu testi
randomized trial 🡆 randomized experiment
satunnaistettu koe
random matrix
satunnaismatriisi
random measure
satunnaismitta
randomness
satunnaisuus
random number
satunnaisluku
random number generator
satunnaislukugeneraattori, satunnaislukukehitin
random phenomenon
satunnaisilmiö
random process 🡆 stochastic process
satunnaisprosessi, stokastinen prosessi
random sample
satunnaisotos
random sampling
satunnaisotanta
random selection
satunnaisvalinta
random sequence
satunnaisjono
random set
satunnaisjoukko
random tessellation
satunnaistessellaatio, satunnaismosaiikki
random variable 🡆 random variate
satunnaismuuttuja, satunnaissuure
random variation 🡆 chance variation
satunnaisvaihtelu
random vector
satunnaisvektori
random walk
satunnaiskulku
random walk with drift
suunnallinen satunnaiskulku
range1
vaihteluväli
range2
vaihteluvälin pituus
range chart
vaihteluvälikortti
rank1
sijaluku, järjestysluku
rank2
aste1
rank correlation
järjestyskorrelaatio, sijalukukorrelaatio
ranking
sijavertailu, sijakisa
rankit transformation
rankit-muunnos
rank order statistic
sijatunnusluku
rank-randomization test
satunnaistettu järjestyslukutesti
rank regression
sijalukuregressio
rank transformation
järjestysmuunnos
Rao–Blackwellization
Raon–Blackwellin tehostus
rate1 🡆 intensity
taajuus, tiheys
rate2 🡆 proportion
osuus, aste2
rate3 🡆 ratio
suhde
rate of change
muutosvauhti, muutostahti
ratio
suhde, suhdeluku, osamäärä
ratio estimator
suhde-estimaattori
rational expectations
rationaaliset odotukset
ratio scale
suhdeasteikko
raw moment
raakamomentti
raw score
raaka-arvo
realization
toteuma, realisaatio, toteutuma
recall 🡆 sensitivity1
herkkyys, sensitiivisyys
Koneoppimisen alalla termiä recall käytetään samassa merkityksessä kuin sensitivity kuvattaessa kaksiarvoisen luokittelun erottelukykyä. Tiedonhankinnassa recall ja sen synonyymi recall ratio ovat merkitykseltään analogisia suomennoksenaan “saanti”.
recall bias
muistiharha
receiver operating characteristic 🡆 ROC
erottelukykyosoitin
receiver operating characteristic curve 🡆 ROC curve
erottelukykykäyrä, ROC-käyrä
reciprocal transformation
käänteislukumuunnos
record1
tietue, kirjaus, merkintä
record2
ennätys
record linkage
tietuekytkentä
rectangular distribution 🡆 uniform distribution
tasajakauma
rectangular lattice
suorakaidehila
rectifying inspection
korjaava tarkastus, korjaileva laadunvalvonta
recurrence risk
uusiutumisriski
recurrence time1
paluuaika
recurrence time2
uusiutumisaika
recurrent1
palautuva
recurrent2
uusiutuva
recursive
toistava, rekursiivinen
reduced form
pelkistetty muoto, redusoitu muoto
reduced inspection
supistettu tarkastus
reduced maximum likelihood 🡆 restricted maximum likelihood
rajoitettu suurin uskottavuus
reference interval
viiteväli
reference limit
viiteraja
reference period
viitejakso
reference population
viitepopulaatio, viiteväestö
reference prior
viitepriori
reference value
viitearvo
reflecting barrier
heijastava reuna
reflection principle
heijastusperiaate
refusal rate
kieltäytymisosuus
regenerative
uudistuva
regressand 🡆 response variable
vastemuuttuja, selitettävä muuttuja
regression
regressio
regression analysis
regressioanalyysi
regression attenuation 🡆 regression dilution
regression vaimeneminen
regression calibration
regressiokalibrointi
regression coefficient
regressiokerroin
regression curve
regressiokäyrä
regression diagnostics
regressiodiagnostiikka
regression dilution 🡆 regression attenuation
regression laimeneminen
regression discontinuity design 🡆 RDD
regressioepäjatkuvuusasetelma
regression estimator
regressioestimaattori
regression function
regressiofunktio
regression line
regressiosuora
regression model
regressiomalli
regression modeling
regressiomallinnus, regressiomallitus
regression specification error test 🡆 RESET
RESET-testi
regression spline
regressiosplini
regression sum of squares
regressioneliösumma
regression surface
regressiopinta
regression through the origin
regressio origon kautta
regression to the mean
regressio keskiarvoa kohti
regressor 🡆 explanatory variable
selittävä muuttuja, selittäjä
regret
menetys
regularization
sääntely
regularly varying
säännöllisesti vaihteleva
reinforcement learning
vahvistusoppiminen
reinsurance
jälleenvakuutus
rejectable quality level
hylättävä laatutaso
rejection error
hylkäysvirhe
rejection region 🡆 critical region
hylkäysalue, kriittinen alue
rejection sampling
hylkäysotanta
rejective sampling
hylkäävä otanta
relational database
relaatiotietokanta
relative efficiency
suhteellinen tehokkuus
relative frequency 🡆 proportion
osuus, suhteellinen frekvenssi
relative likelihood
suhteellinen uskottavuus
relative risk 🡆 risk ratio
riskisuhde, suhteellinen riski, RR
relative survival
suhteellinen elossaolo
relative variance 🡆 relvariance
suhteellinen varianssi
reliability1
luotettavuus
reliability2
reliabiliteetti
reliability coefficient
reliabiliteettikerroin
reliability function
luotettavuusfunktio
reliability theory
luotettavuusteoria
relvariance 🡆 relative variance
suhteellinen varianssi
remaining life expectancy
jäljellä oleva elinajanodote
Rényi divergence
Rényin poikkeama
Rényi entropy
Rényin entropia
remote sensing
kaukokartoitus
removal method
poistomenetelmä
renewal density
uusiutumistiheys, uusiutumistaajuus
renewal distribution
uusiutumisaikajakauma
renewal function
uusiutumisfunktio
renewal process
uusiutumisprosessi
renewal theory
uusiutumisteoria
reparametrization
uusparametrointi, uudelleenparametrointi
repeatability 🡆 replicability
toistettavuus
repeated measurements design 🡆 repeated measures design
toistomittausasetelma
repeated measures design 🡆 repeated measurements design
toistomittausasetelma
repeated survey 🡆 periodic survey
toistoluotaus
repetition
toisto, uusinta, kertaus
replicability 🡆 repeatability
toistettavuus
replicate
toisinne, replikaatti
replication
toistaminen, replikaatio
replication study
tutkimuksen toisto
reporting error
raportointivirhe
representative sample
edustava otos
representativeness
edustavuus
reproducibility
uusittavuus
reproducing kernel Hilbert space 🡆 RKHS
toisintavaytiminen Hilbertin avaruus
resampling
toisto-otanta
rescaled sample weight
skaalattu otospaino
residual
jäännös, residuaali
residual deviance
jäännösdevianssi
residual diagnostics
jäännösdiagnostiikka
residual effect
jäännösvaikutus
residual lifetime
jäljellä oleva elinaika
residual maximum likelihood 🡆 restricted maximum likelihood
rajoitettu suurimman uskottavuuden menetelmä, REML
residual mean square
jäännöskeskineliö
residual plot
jäännöskuvio
residual standard deviation
jäännöshajonta
residual sum of squares
jäännösneliösumma
residual variance
jäännösvarianssi
residual waiting time
jäljellä oleva odotusaika
resistant estimator
resistentti estimaattori
resolvable block design
ratkeava lohkoasetelma
respondent-driven sampling 🡆 RDS
vastaajavetoinen otanta
response1 🡆 outcome
vaste, tulos
response2 🡆 answer
vastaus
response error
vastausvirhe
response group
vastaajaryhmä
response indicator
vastausilmaisin, vastausindikaattori
response mechanism
vastausmekanismi
response metameter
vasteen muunnos
response propensity weight
vastausalttiuspaino
response rate
vastausaste
response surface
vastepinta
response surface methdodology 🡆 RSM
vastepintametodiikka
response time distribution
vasteaikajakauma
response variable 🡆 outcome variable
vastemuuttuja, selitettävä muuttuja
restricted maximum likelihood 🡆 REML
rajoitettu suurimman uskottavuuden menetelmä, REML
restricted randomization
rajoitettu satunnaistus
retrospective study
retrospektiivinen tutkimus
return level
paluukvantiili
return period
paluujakso
return time
paluuaika
reversal design
käänteisasetelma
reversible jump Markov chain Monte Carlo 🡆 RJMCMC
vaihtelevaulotteinen MCMC, RJMCMC
reversible process
aikakääntyvä prosessi
reweighting
uudelleenpainotus, uuspainotus
ridge regression
harjanneregressio, harjaregressio
ridit analysis
ridit-analyysi
right censoring
sensurointi oikealta
right truncation
katkaisu oikealta, typistys oikealta
risk
riski
risk averse person
riskiä kaihtava henkilö
risk factor
riskitekijä
risk function
riskifunktio
riskless asset
riskitön arvopaperi
risk neutral measure
riskineutraali mitta
risk prone person
riskihakuinen henkilö
risk ratio 🡆 relative risk
riskisuhde, suhteellinen riski, RR
risk set
riskijoukko
risk set sampling
riskijoukkopoiminta
risk theory
riskiteoria
robust estimator
vakaa estimaattori, robusti estimaattori
robustness
vakaus, robustisuus
robust statistic
vakaa tunnusluku, robusti tunnusluku
erottelukykyosoitin
erottelukykykäyrä
rooted graph
juurellinen verkko
root mean squared error 🡆 RMSE
jäännösvirhehajonta, RMSE
rose diagram
ruusukaavio
rotatable design
kiertoasetelma, rotaatioasetelma
rotation
kierto, rotaatio
rotation sampling
kierto-otanta
roughness penalty
rososakko
Round Robin design
kiertovuoroasetelma, round robin -asetelma
rounding
pyöristys
route sampling
reittiotanta
RR 🡆 relative risk
rug plot
hapsukuvio
ruin probability
vararikkotodennäköisyys
ruin problem
vararikko-ongelma
rule of three
kolmen sääntö
run1
merkkijakso
run2
ajo
run-in period
sisäänajojakso2
runs test
merkkijaksotesti
RV-coefficient
RV-kerroin