Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • O

objective function
kohdefunktio
oblimax rotation
oblimax-rotaatio, oblimax-kierto
oblimin rotation
oblimin-rotaatio, oblimin-kierto
oblique
vino
oblique projection
vinoprojektio
oblique reflection
vinoheijastus
observable
havaittava
observation
havainto
observational error
havaintovirhe
observational study
havainnoiva tutkimus
observational unit
havaintoyksikkö, tilastoyksikkö
observed frequency 🡆 observed number
havaittu lukumäärä
observed information
havaittu informaatio
observed information matrix
havaittu informaatiomatriisi
observed number 🡆 observed frequency
havaittu lukumäärä
observed significance level 🡆 p-value
havaittu merkitsevyystaso, p-arvo
occupation time
viipymisaika
occurrence
esiintyvyys
occurrence-exposure rate
tapahtuma-alttiussuhde
octile
oktiili
odds
vastasuhde, vetokerroin
odds ratio 🡆 OR
ristisuhde, vetosuhde, OR
official statistics
virallinen tilasto
offset term
offset-termi
offspring distribution
jälkeläisjakauma, lisääntymisjakauma
oldest old
vanhoista vanhimmat
omnibus test
kattava testi, yhteistesti
one-armed bandit
yksikätinen rosvo
one-compartment model
yksilokeromalli
one-hit model
yksiosumamalli
one-sample t-test
yhden otoksen t-testi
one-sided alternative hypothesis
yksisuuntainen vastahypoteesi, yksisuuntainen vaihtoehtoinen hypoteesi
one-sided test 🡆 one-tailed test
yksisuuntainen testi, yksitahoinen testi
one-tailed test 🡆 one-sided test
yksisuuntainen testi, yksitahoinen testi
one-way analysis of variance
yksisuuntainen varianssianalyysi
one-way classification
yksisuuntainen luokittelu
open data
avoin data
open-ended class
avoin päätyluokka
open population
avoin väestö
operating characteristic 🡆 evaluation metric
toimivuusmitta
operations research
operaatiotutkimus
opinion poll 🡆 opinion survey
mielipidekysely, mielipidetiedustelu
opinion survey 🡆 opinion poll
mielipidekysely, mielipidetiedustelu
optimal allocation
optimaalinen kiintiöinti, optimikiintiöinti
optimal design
optimiasetelma
optimality
optimaalisuus
optimal scaling
optimiskaalaus
optimization
optimointi
optimization method
optimointimenetelmä
optional time 🡆 stopping time
valintahetki, pysäytyshetki
OR 🡆 odds ratio
ordered categorical variable 🡆 ordinal categorical variable
järjestetty luokkamuuttuja
ordered sample
järjestetty otos
order of interaction
yhdysvaikutuksen kertaluku
order of magnitude
suuruusluokka
order statistic
järjestystunnusluku
ordinal categorical variable 🡆 ordered categorical variable
järjestetty luokkamuuttuja
ordinal data
järjestysasteikollinen aineisto
ordinal regression
järjestysregressio, ordinaaliregressio
ordinal scale
järjestysasteikko, ordinaaliasteikko
ordinal scale variable
järjestysasteikollinen muuttuja
ordinal variable
järjestysmuuttuja
ordinary least squares estimator 🡆 OLS
pienimmän neliösumman estimaattori
ordination of species
lajien ordinaatio
orthogonal 🡆 perpendicular
ortogonaalinen, kohtisuora
orthogonal polynomial
ortogonaalipolynomi
orthogonal projection
ortogonaaliprojektio, kohtisuora projektio
orthonormal
ortonormaalinen
oscillation
heilahtelu, värähtely
oscillatory process
värähtelevä prosessi
outcome 🡆 response
vaste, tulos
outcome variable 🡆 response variable
vastemuuttuja, selitettävä muuttuja
outer fence
ulkoaita
outer product
ulkotulo
outlier
oudokki, vierashavainto
out-migration
poismuutto
out-of-bag error
laukutusvirhe
overadjustment
liikavakiointi
overcount 🡆 overenumeration
laskennan ylipeitto
overcoverage
ylipeitto
overenumeration 🡆 overcount
laskennan ylipeitto
overdispersion
ylihajonta
overfitting
liikasovitus, ylisovitus
overidentification
yli-identifiointi
overmatching
liikakaltaistus, ylikaltaistus
overparameterized
liikaparametroitu, yliparametroitu
own children method
omien lasten menetelmä