Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi

OR 🡆 odds ratio
ordered categorical variable 🡆 ordinal categorical variable
järjestetty luokkamuuttuja
ordered sample
järjestetty otos
order of interaction
yhdysvaikutuksen kertaluku
order of magnitude
suuruusluokka
order statistic
järjestystunnusluku
ordinal categorical variable 🡆 ordered categorical variable
järjestetty luokkamuuttuja
ordinal data
järjestysasteikollinen aineisto
ordinal regression
järjestysregressio, ordinaaliregressio
ordinal scale
järjestysasteikko, ordinaaliasteikko
ordinal scale variable
järjestysasteikollinen muuttuja
ordinal variable
järjestysmuuttuja
ordinary least squares estimator 🡆 OLS
pienimmän neliösumman estimaattori
ordination of species
lajien ordinaatio
orthogonal 🡆 perpendicular
ortogonaalinen, kohtisuora
orthogonal polynomial
ortogonaalipolynomi
orthogonal projection
ortogonaaliprojektio, kohtisuora projektio
orthonormal
ortonormaalinen
fine ordering
hieno järjestys
first-order inclusion probability
yksikön sisältymistodennäköisyys
first order model
ensimmäisen kertaluvun malli
higher-order asymptotics
korkeamman kertaluvun asymptotiikka
non-orthogonal
epäortogonaalinen
rank order statistic
sijatunnusluku
regression through the origin
regressio origon kautta
second order efficiency
toisen kertaluvun tehokkuus
second-order inclusion probability
kahden yksikön sisältymistodennäköisyys
second order stationary 🡆 covariance stationary
kovarianssistationaarinen
self-organizing map 🡆 SOM
itseorganisoituva kartta, SOM
stochastic ordering
stokastinen järjestys
tight ordering
tiukka järjestys

suomi-englanti

ordinaaliasteikko
ordinal scale
ordinaaliregressio
ordinal regression
ortogonaalinen
orthogonal, perpendicular
ortogonaalipolynomi
orthogonal polynomial
ortogonaaliprojektio
orthogonal projection
ortonormaalinen
orthonormal
lajien ordinaatio
ordination of species
regressio origon kautta
regression through the origin