Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • A

absolute deviation
poikkeaman itseisarvo, itseispoikkeama
absolute difference
erotuksen itseisarvo, itseiserotus
absolute error
virheen itseisarvo, itseisvirhe
absolute frequency
lukumäärä, absoluuttinen frekvenssi
absolute moment
itseismomentti
absolute risk
absoluuttinen riski
absolute scale
absoluuttinen asteikko
absolute value
itseisarvo
absolutely continuous
absoluuttisesti jatkuva
absolutely convergent
itseisesti suppeneva
absolutely summable
itseisesti summautuva
absorbing barrier
absorboiva reuna, nielevä reuna
absorbing region
absorboiva alue, nielevä alue
absorbing state
absorboiva tila, nielevä tila
absorption distribution
imeytymisjakauma, absorptiojakauma
A/B-test
A/B-testi
accelerated failure time model 🡆 AFT-model
nopeutetun vikaantumisajan malli, AFT-malli
accelerated life testing
nopeutettu elinaikatestaus
acceptable quality limit
hyväksyttävä laatutaso
acceptance boundary 🡆 acceptance line
hyväksymisraja
acceptance control chart
hyväksymisvalvontakaavio
acceptance error 🡆 false accep\-tance
hyväksymisvirhe
acceptance line 🡆 acceptance boundary
hyväksymisraja
acceptance quality level 🡆 ac\-ceptable quality level
hyväksyttävä laatutaso
acceptance region
hyväksymisalue
acceptance sampling
hyväksymisotanta
accrual rate
kertymisnopeus
accuracy
tarkkuus1
acquiesence bias
myöntyväisyysharha
activation function
aktivointifunktio
active learning
aktiivinen oppiminen
actuarial estimator
aktuaariestimaattori
actuarial statistics
vakuutustilastotiede
AdaBoost 🡆 adaptive boosting
adapted process
mukautettu prosessi
adaptive boosting 🡆 AdaBoost
mukautuva tehostus
adaptive design
mukautuva asetelma
adaptive inference
mukautuva päättely
adaptive regression
mukautuva regressio
added variable plot 🡆 partial regression plot
lisäselittäjäkuvio, osittaisregressiokuvio
addition rule
yhteenlaskusääntö
additive hazards model
additiivisten uhkien malli, summautuvien uhkien malli
additive model
additiivinen malli, summautuva malli
additive process
additiivinen prosessi, summautuva prosessi
additive seasonal model
additiivinen kausivaihtelumalli, summautuva kausivaihtelumalli
adequate model
kelpoinen malli
adherence to treatment 🡆 compliance with treatment
hoitositoutuneisuus, hoitomyöntyvyys
adjacency matrix
vierusmatriisi
adjacent categories model
vierusluokkamalli
adjugate matrix
liittomatriisi
adjusted estimator
vakioitu estimaattori, rukattu estimaattori
adjusted profile likelihood
muokattu profiiliuskottavuus, rukattu profiiliuskottavuus
adjusted R2
muokattu R2, rukattu R2
adjusted sample weight
muokattu otospaino, rukattu otospaino
adjustment
vakiointi, muokkaus, rukkaus
admissible
käypä, hyväksyttävä
admissible decision function
käypä päätösfunktio
admissible estimator
käypä estimaattori
admissible test
käypä testi
m.k.
age-adjusted
ikävakioitu
age-dependent process
ikäriippuva prosessi
age heaping
ikäsuosio, ikäkasautuminen
agent-based model
agenttipohjainen malli
age-period-cohort model
ikä-periodi-kohorttimalli
age pyramid
ikäpyramidi
age-specific
ikäryhmittäinen, i'ittäinen
age-specific death rate 🡆 age-specific mortality rate
ikäryhmittäinen kuolevuus, i'ittäinen kuolevuus
age-specific mortality rate 🡆 age-specific death rate
ikäryhmittäinen kuolevuus, i'ittäinen kuolevuus
agglomerative hierarchical clustering
kokoava hierarkkinen ryhmittely
aggregate imputation
ryhmäpaikkaus, aggregaatti-imputointi
aggregate-level study
ryhmätason tutkimus
aggregation
aggregointi
Akaike information criterion 🡆 AIC
Akaiken informaatiokriteeri, AIC
algorithm
algoritmi
aliasing1
täydellinen kollineaarisuus
aliasing2
laskostuminen
allele frequency
alleelifrekvenssi
allocation1
kiintiöinti
allocation2
kohdentaminen
allometry
allometria
almost everywhere 🡆 a.e.
melkein kaikkialla, m.k.
almost surely 🡆 a.s.
melkein varmasti, m.v.
alternating conditional expectations regression 🡆 ACE1
vuorottelevien ehdollistusten regressio
alternative hypothesis
vastahypoteesi, vaihtoehtoinen hypoteesi
American option
amerikkalainen optio
amplitude
amplitudi, värähdyslaajuus
analysis of covariance 🡆 ANCOVA
kovarianssianalyysi
analysis of deviance
devianssianalyysi
analysis of dispersion
hajonta-analyysi
analysis of variance 🡆 ANOVA
varianssianalyysi
analytic hierarchy process 🡆 AHP
analyyttinen hierarkiaprosessi
analytics
analytiikka
ancillary information
apuinformaatio
ancillary statistic
aputunnusluku
angular transformation
kulmamuunnos
anisotropic
anisotrooppinen
annealed distribution
hehkutettu jakauma
annual data
vuosiaineisto
annuity1
elinkorko, annuiteetti
annuity2
tasaerä, annuiteetti
anomaly
anomalia
antecedent of a rule
säännön edeltäjäosa
antedependence
riippuvuus edeltävästä
anticipative control
ennakoiva säätö
antithetic
vastakkaismerkkinen, antiteettinen
antithetic variate
vastamuuttuja
antitonic regression
antitoninen regressio
aperiodic
jaksoton
applied statistics
sovellettu tilastotiede
approximate
likiarvoinen, likimääräinen
approximate Bayesian computation 🡆 ABC1
likimääräinen Bayes-laskenta
approximate bootstrap confidence interval 🡆 ABC2
likimääräinen uusioluottamusväli
approximation1
likiarvoistus, approksimointi
approximation2
likiarvo, approksimaatio
arbitrage
arbitraasi
arcsine distribution
arkussinijakauma
arcsine transformation
arkussinimuunnos
area sampling
alueotanta
area under curve 🡆 AUC
käyränalainen pinta-ala
ARIMA-malli
arithmetic average 🡆 arithmetic mean
aritmeettinen keskiarvo, keskiarvo
arithmetic distribution
aritmeettinen jakauma
arithmetic mean 🡆 arithmetic average
aritmeettinen keskiarvo, keskiarvo
ARMA-malli
AR model 🡆 autoregressive model
AR-malli
array 🡆 table
taulukko
arrival process
saapumisprosessi
artificial intelligence 🡆 AI
tekoäly, keinoäly
a.s. 🡆 almost sure
m.v.
as-randomized analysis
satunnaistuksen mukainen analyysi
ascertainment1
jäljitys
ascertainment2
varmistus
ascertainment bias
jäljitysharha
assay
määritys, määrityskoe
asset
arvopaperi
association
yhteys, assosiaatio
association analysis
yhteysanalyysi, assosiaatioanalyysi
astrostatistics
tähtitilastotiede
asymptotic
asymptoottinen
asymptotic distribution 🡆 limiting distribution
rajajakauma
asymptotic relative efficiency 🡆 ARE
asymptoottinen suhteellinen tehokkuus
asymptotics
asymptotiikka
atom
atomi
attack rate
sairastuneiden osuus
attainable portfolio
saavutettava salkku
attenuation
vaimeneminen
attractor
attraktori
attributable fraction
syyksilukuosuus
attribute
ominaisuus, piirre
attrition
harventuminen, kato
augmented Dickey-Fuller test
täydennetty Dickeyn–Fullerin testi
autocorrelation
autokorrelaatio
autocorrelation function 🡆 ACF
autokorrelaatiofunktio
autocovariance
autokovarianssi
autocovariance function
autokovarianssifunktio
autocovariance generating function
autokovarianssiemäfunktio, autokovarianssit generoiva funktio
automatic interaction detection 🡆 AID
automaattinen interaktiohaku, automaattinen yhdysvaikutushaku, AID
autoregression
autoregressio
autoregressive conditional heteroskedastic model 🡆 ARCH-model
autoregressiivinen ehdollisen heteroskedastisuuden malli, ARCH-malli
autoregressive distributed-lag model
autoregressiivinen eksogeenisten viipeiden malli
autoregressive fractionally integrated moving average model 🡆 ARFIMA model
autoregressiivinen fraktionaalisesti integroitu liukuvan keskiarvon malli, ARFIMA-malli
autoregressive integrated moving average model 🡆 ARIMA model
autoregressiivinen integroitu liukuvan keskiarvon malli, ARIMA-malli
autoregressive model 🡆 AR-model
autoregressiivinen malli, AR-malli
autoregressive moving average model 🡆 ARMA-model
autoregressiivinen liukuvan keskiarvon malli, ARMA-malli
auxiliary information
lisäinformaatio
auxiliary variable
apumuuttuja, lisämuuttuja
available case analysis
saatavilla olevien havaintojen analyysi
average 🡆 mean1
keskiarvo
average causal effect 🡆 ACE2
keskimääräinen kausaalivaikutus
average run length
keskimääräinen merkkijakson pituus
average treatment effect 🡆 ATE
keskimääräinen käsittelyvaikutus
average treatment effect on the treated 🡆 ATT
keskimääräinen käsittelyvaikutus altistuneilla
average treatment effect on the untreated 🡆 ATU
keskimääräinen käsittelyvaikutus altistumattomilla
average Value at Risk 🡆 expected shortfall
odotustappioarvo
axial distribution
akselijakauma