Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • U

ultrametric tree
ultrametrinen puu
umbrella problem
sateenvarjo-ongelma
unadjusted estimator
vakioimaton estimaattori
unbalanced data
epätasapainoinen aineisto
unbalanced design
epätasapainoinen asetelma
unbiased
harhaton
uncertainty
epävarmuus
uncertainty quantification
epävarmuuden määrittäminen
uncorrelated
korreloimaton
unemployment rate
työttömyysosuus, työttömyysaste
underadjustment
vajaavakiointi
undercount 🡆 underenumeration
laskennan alipeitto
undercoverage
alipeitto
underdispersion
alihajonta
underenumeration 🡆 undercount
laskennan alipeitto
underfitting
vajaasovitus
underidentification
ali-identifioituvuus
undirected graph
suuntaamaton verkko
unequal probability sampling
otanta vaihtelevin todennäköisyyksin
unidentifiability
identifioimattomuus
uniform convergence
tasainen suppeneminen
uniform correlation
tasakorrelaatio
uniform distribution
tasajakauma
uniformly integrable
tasaisesti integroituva
uniformly minimum risk
kauttaaltaan pienin riski
uniformly most accurate interval
kauttaaltaan tarkin väli
uniformly most powerful 🡆 UMP
kauttaaltaan voimakkain, UMP
uniformly most powerful unbiased 🡆 UMPU
kauttaaltaan voimakkain harhaton
uniform sampling fraction
vakio-otantaosuus
unimodal
yksihuippuinen
union
yhdiste, unioni
union-intersection test
yhdiste-leikkaustesti
uniqueness
yksikäsitteisyys
unit
yksikkö
unit circle
yksikköympyrä
unit interval
yksikköväli
unit non-response
yksikkövastauskato
unit root
yksikköjuuri
unit-root test
yksikköjuuritesti
univariate distribution
yksiulotteinen jakauma, yhden muuttujan jakauma
univariate function
yhden muuttujan funktio
universe 🡆 population
perusjoukko, populaatio
unlabeled data
nimiöimätön data
unobserved confounder
piilosekoittaja
unordered set
järjestämätön joukko
unreduced design
pelkistymätön asetelma
unsupervised classification
ohjaamaton luokittelu
unsupervised learning
ohjaamaton oppiminen
up-and-down method
ylös-alasmenetelmä, tikkausmenetelmä
upper control limit
ylävalvontaraja
upper quartile
yläkvartiili
upper triangular matrix
yläkolmiomatriisi
upward bias
positiivinen harha, ylösharha
urn model
uurnamalli
U-shaped distribution
U:n muotoinen jakauma
U-statistic
U-tunnusluku
utility
hyöty, utiliteetti
utility function
hyötyfunktio
utility theory
hyötyteoria, utiliteettiteoria