Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • T

table
taulukko
Tietojenkäsittelytieteessä on tietokantojen yhteydessä termille vakiintunut suomennos “taulu”.
tag cloud 🡆 word cloud
sanapilvi
tail exponent 🡆 tail index
häntäeksponentti
tail index 🡆 tail exponent
häntäeksponentti
tail of a distribution
jakauman häntä
tails
klaava
tapering
kartiosilotus
kynnysautoregressio
targeted maximum likelihood estimation
kohdistettu suurimman uskottavuuden menetelmä
target population
kohdeperusjoukko, kohdepopulaatio, kohdeväestö
target trial
tavoitekoe
target trial emulation
tavoitekokeen jäljittely
taxonomy
taksonomia
t-distributed stochastic neighborhood embedding 🡆 t-SNE
t-ympäristöupotus, t-jakaumaan perustuva stokastinen naapurustoupotus, t-naapurustoupotus
t-distribution 🡆 Student's distribution
t-jakauma, Studentin jakauma
temporal aggregation
aika-aggregointi
temporal homogeneity 🡆 time-homogeneity
aikahomogeenisuus
tensor
tensori
terminal event 🡆 endpoint
päätetapahtuma
test
testi
test data 🡆 test set
testiaineisto
test of significance 🡆 significance test
merkitsevyystesti
test series
testisarja
test set 🡆 test data
testiaineisto
test statistic
testisuure, testitunnusluku
tetrachoric correlation
tetrakorinen korrelaatio
tetrad difference
nelierotus
text mining
tekstinlouhinta
theorem
lause, teoreema
thinning
harvennus
thin plate spline
ohutlevysplini
thin-tailed distribution
ohuthäntäinen jakauma
three series theorem
kolmen sarjan lause
three-stage least squares
kolmivaiheinen pienin neliösumma
three-stage sampling
kolmiasteotanta
threshold autoregression 🡆 TAR
kynnysautoregressio, TAR
threshold model
kynnysmalli
threshold value
kynnysarvo
tie
sidos, tasahavainto
tight ordering
tiukka järjestys
tightened inspection
tiukennettu tarkastus
time-dependent
aikariippuva
time-dependent covariate
aikariippuva selittäjä
time-dependent distribution
aikariippuva jakauma
time domain
aika-alue
time-frequency distribution
aika-taajuusjakauma
time-homogeneity 🡆 temporal homogeneity
aikahomogeenisuus
time-independent
aikariippumaton, ajasta riippumaton
time series
aikasarja
time-series analysis
aikasarja-analyysi
time-series econometrics
aikasarjaekonometria
time-to-event
tapahtuma-aika
time-to-event analysis
tapahtuma-aika-analyysi
time-varying
aikamuuttuva
tobit-model
tobit-malli
Toeplitz matrix
Toeplitz-matriisi
tolerance
toleranssi
tolerance interval
toleranssiväli
tontine
tontiini
topic modeling
aihemallitus
total
kokonaismäärä
total correlation
kokonaiskorrelaatio
total natural direct effect 🡆 TNDE
luonnollinen suora kokonaisvaikutus
total natural indirect effect 🡆 TNIE
luonnollinen epäsuora kokonaisvaikutus
total probability
kokonaistodennäköisyys
total sum of squares
kokonaisneliösumma
total variation distance 🡆 variational distance
kokonaisvaihteluetäisyys
trace
jälki
training data 🡆 training set
opetusaineisto
training set 🡆 training data
opetusaineisto
trait
piirre
trajectory
kehityspolku, trajektori
transfer function
siirtofunktio
transfer learning
siirto-oppiminen
transformation
muunnos
transient state
väistyvä tila
transition intensity 🡆 transition rate
siirtymäintensiteetti, siirtymätaajuus
transition matrix
siirtymämatriisi
transition probability
siirtymätodennäköisyys
transition rate 🡆 transition intensity
siirtymätaajuus, siirtymäintensiteetti
translation
translaatio, siirto
transmission probability
tartuntatodennäköisyys
transmission rate1
tarttuvuus
transmission rate2
tiedonsiirtonopeus
transportability
siirrettävyys
transpose
transpoosi
trapdoor variable
ansaluukkumuuttuja
traveling salesman problem
kauppamatkustajan ongelma
treatment
käsittely, hoito
treatment arm
hoitolinja, käsittelyhaara
treatment contrast
käsittelykontrasti
treatment group
hoitoryhmä, käsittelyryhmä
tree diagram
puukaavio, puudiagrammi
tree model
puumalli
trend
trendi, kehityssuunta, pitkäaikaismuutos
trial 🡆 experiment
koe
triangular distribution
kolmiojakauma
triangular matrix
kolmiomatriisi
triangular table
kolmiotaulukko
triangular test
kolmiotesti
trimmed mean
leikattu keskiarvo, trimmattu keskiarvo
trimodal
kolmihuippuinen
triples test
kolmikkotesti
Trojan square
troijalainen neliö
truncated distribution
katkaistu jakauma, typistetty jakauma
truncated observation
katkaistu havainto, typistetty havainto
truncation
kokonaisosa
t-statistic
t-suure, t-tunnusluku
t-test
t-testi
turning point
taitekohta, käännekohta
twin study
kaksostutkimus
two-armed bandit
kaksikätinen rosvo
two-by-two table 🡆 fourfold table
2 × 2 -taulukko, nelikenttä
two-phase sampling 🡆 double sampling
kaksivaiheotanta
two-sided alternative hypothesis
kaksisuuntainen vastahypoteesi, kaksisuuntainen vaihtoehtoinen hypoteesi
two-sample t test
kahden otoksen t-testi
two-sided test 🡆 two-tailed test
kaksisuuntainen testi, kaksitahoinen testi
two-stage least squares
kaksivaiheinen pienin neliösumma
two-stage sampling
kaksiasteotanta
two-tailed test 🡆 two-sided test
kaksisuuntainen testi, kaksitahoinen testi
two-way analysis of variance
kaksisuuntainen varianssianalyysi
two-way classification
kaksisuuntainen luokittelu
two-way contingency table
kaksisuuntainen ristitaulukko, kaksiulotteinen ristitaulukko
type I error 🡆 rejection error
hylkäysvirhe
type II error 🡆 acceptance error
hyväksymisvirhe