Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • M

machine intelligence
koneäly
machine learning
koneoppiminen
magic square design
taikaneliöasetelma
Mahalanobis distance
Mahalanobisin etäisyys
main effect
päävaikutus
Mallows' Cp statistic
Mallowsin Cp-tunnusluku
MA model 🡆 moving average model
MA-malli
Manhattan distance 🡆 city block distance
korttelietäisyys, manhattanetäisyys
manifest variable
ilmimuuttuja
manifold
monisto
manifold learning
monisto-oppiminen
Mann-Whitney test
Mannin–Whitneyn testi
Mantel–Haenszel test
Mantelin–Haenszelin testi
MAP estimator 🡆 maximum a posteriori estimator
MAP-estimaattori
marginal association
reunayhteys
marginal causal effect
reunakausaalivaikutus
marginal density function
reunatiheysfunktio
marginal dependence
reunariippuvuus
marginal distribution
reunajakauma, marginaalijakauma
marginal effect
reunavaikutus
marginal frequency
reunalukumäärä, reunafrekvenssi
marginal homogeneity
reunahomogeenisuus, marginaalihomogeenisuus
marginal independence
reunariippumattomuus
marginal likelihood
reunauskottavuus, marginaaliuskottavuus
marginal model
reunamalli, marginaalimalli
marginal probability
reunatodennäköisyys
marginal structural model 🡆 MSM
reunarakennemalli, marginaalirakennemalli
marginal table
reunataulukko
marginal total
reunasumma
margin of error 🡆 error margin
virhemarginaali
Marimekko plot 🡆 mosaic plot
marimekkokuvio, mosaiikkikuvio
marked point process
merkkipisteprosessi
Markov chain
Markovin ketju, Markov-ketju
Markov chain Monte Carlo method 🡆 MCMC method
Markovin Monte Carlo -menetelmä, MCMC-menetelmä
Markovian
markovinen, markov
Ks. alaluku 2.5.
Markov process
Markov-prosessi, Markovin prosessi
Markov property
Markov-ominaisuus
Markov random field
Markovin satunnaiskenttä
Markov switching model
Markovin vaihtomalli
mark-recapture sampling 🡆 capture-recapture sampling
merkintä-takaisinpyyntiotanta, toistopyyntiotanta
martingale
martingaali
martingale measure
martingaalimitta
martingale residual
martingaalijäännös, martingaaliresiduaali
masking effect
peittovaikutus
master sample
perusotos
matched case-control study
kaltaistettu tapaus-verrokki-{}tutkimus
matched pair
kaltaistettu pari
matched samples 🡆 paired samples
kaltaistetut otokset
matched set
kaltaistusjoukko
matching
kaltaistus
mathematical statistics
matemaattinen tilastotiede
matrix algebra
matriisilaskenta, matriisialgebra
matrix decomposition
matriisihajotelma
matrix factorization
matriisin tekijöihinjako
matrix normal distribution
matriisinormaalijakauma
matrix sampling
matriisiotanta
matrix variate regression
matriisivasteregressio
maturity date
eräpäivä
maximum a posteriori estimator 🡆 MAP estimator
suurimman posterioritiheyden estimaattori, MAP-estimaattori
maximum entropy method
suurimman entropian menetelmä
maximum likelihood estimator 🡆 MLE
suurimman uskottavuuden estimaattori, SU-estimaattori, ML
matched case-control study
kaltaistettu tapaus-verrokki-{}tutkimus-estimaattori
maximum likelihood method
suurimman uskottavuuden menetelmä, SU-menetelmä, ML-menetelmä
maximum tolerated dose 🡆 MTD
suurin siedetty annos
mean1
keskiarvo
mean2 🡆 expected value
odotusarvo
mean absolute deviation 🡆 MAD
keskipoikkeama
mean absolute error 🡆 MAE
keski-itseisvirhe
mean integrated squared error 🡆 MISE
integroitu keskineliövirhe
mean residual life
jäljellä olevan elinajan odote
mean reversion
odotusarvoon palautuva
mean square continuity
keskineliöjatkuvuus
mean squared error 🡆 MSE
keskineliövirhe
mean time to failure 🡆 MTTF
keskimääräinen vikaantumisaika
mean time between failures 🡆 MTBF
keskimääräinen vikaantumisväli
mean vector
keskiarvovektori
measurable
mitallinen
measure
mitta
measurement error
mittausvirhe
measurement error model
mittausvirhemalli
measurement scale
mitta-asteikko
measure of association
yhteysmitta, assosiaatiomitta
measure of central tendency 🡆 measure of location
keskiluku, sijaintimitta, sijaintiluku
measure of dispersion 🡆 measure of variation
hajontamitta, hajontaluku, vaihtelumitta
measure of location 🡆 measure of central tendency
sijaintimitta, sijaintiluku, keskiluku
measure of variation 🡆 measure of dispersion
vaihtelumitta, hajontamitta, hajontaluku
measure theory
mittateoria
median
mediaani
median effective dose 🡆 ED50
puoleen tehoava annos, ED50
median effective level
puoleen tehoava taso
median lethal dose 🡆 LD50
puolet tappava annos, LD50
median lethal level
puolet tappava taso
median regression curve
mediaaniregressiokäyrä
median survival time
mediaanielinaika
median test
mediaanitesti
median unbiasedness
mediaaniharhattomuus
mediation
välitys, mediaatio
mediation analysis
välitysanalyysi, mediaatioanalyysi
mediator
välittävä tekijä
medical statistics
lääketieteellinen tilastotiede
memorylessness property
muistamattomuusominaisuus
M-estimator
M-estimaattori
meta-analysis
meta-analyysi
metameter
muunnosarvo, metametri
meta regression
metaregressio
method of least squares 🡆 least squares method
pienimmän neliösumman menetelmä
method of maximum likelihood 🡆 maximum likelihood method
suurimman uskottavuuden menetelmä
method of moments
momenttimenetelmä
methodology
metodologia
Metropolis–Hastings algorithm
Metropolisin–Hastingsin algoritmi
mid-mean
keskipuolikkaan keskiarvo
mid-p-value
keski-p-arvo
mid-range
vaihteluvälin keskipiste, kesko
mid-rank
keskisijaluku
Mills ratio
Millsin suhde
minimally connected design
minimaalisesti kytketty asetelma
minimal sufficient statistic
minimaalinen tyhjentävä tunnusluku, karkein tyhjentävä tunnusluku
minimax criterion
minimax-kriteeri
minimax estimation
minimax-estimointi
minimum chi-square
pienin khi-neliö
minimum description length principle 🡆 MDL
lyhimmän kuvauspituuden periaate
minimum norm quadratic unbiased estimator 🡆 MINQUE
kvadraattinen, harhaton miniminormiestimaattori, MINQUE-estimaattori
minimum variance unbiased estimator 🡆 MVUE
pienimmän varianssin harhaton estimaattori
misclassification
väärinluokittelu, virheluokittelu
missing at random 🡆 MAR
satunnaisesti puuttuva, MAR
missing by design
suunnitellusti puuttuva
missing completely at random 🡆 MCAR
täysin satunnaisesti puuttuva, MCAR
missing data
puuttuva data
missing data pattern
puuttuvuusrakenne
missing information principle
puuttuvan informaation periaate
missing not at random 🡆 MNAR
ei-satunnaisesti puuttuva
misspecification
väärinspesifiointi
misspecified model
väärin spesifioitu malli
mixed distribution
sekajakauma
mixed-effects model 🡆 mixed model
sekamalli
mixed model 🡆 mixed-effects model
sekamalli
mixed spectrum
sekaspektri, yhdistetty spektri
mixed strategy
sekastrategia
mixing
sekoittava, sekoittavuus
mixing distribution
sekoittava jakauma
mixture distribution
jakaumaseos, jakaumien sekoitus
mixture experiment
sekoitekoe
mixture model
sekoitemalli
mode
moodi, tyyppiarvo
model
malli
model-assisted
malliavusteinen
model averaging
mallikeskiarvoistus
model-based inference
malliperusteinen päättely
model building
mallinrakentaminen
model diagnostics
mallidiagnostiikka
model error
mallivirhe
model fit
mallin sopivuus
modeling
mallinnus, mallitus
model matrix
mallimatriisi
modified profile likelihood
muokattu profiiliuskottavuus
moment
momentti
moment estimator
momenttiestimaattori
moment generating function 🡆 MGF
momenttiemäfunktio, momentit generoiva funktio
moment matrix
momenttimatriisi
moment ratio
momenttisuhde
monotone
monotoninen
monotone likelihood ratio
monotoninen uskottavuusosamäärä
Monte Carlo method
Monte Carlo =menetelmä
monthly average
kuukausikeskiarvo
moralization of graph
verkon moralisointi
morphometrics
muotoanalyysi, morfometria
mortality rate 🡆 death rate
kuolevuus
mosaic plot 🡆 Marimekko plot
mosaiikkikuvio, marimekkokuvio
most accurate confidence interval
lyhyin luottamusväli
most powerful test
voimakkain testi
most stringent test
tiukin testi
mother wavelet
äitiaalloke, äitiväre
mover-stayer model
liikkuja-pysyjämalli
moving average
liukuva keskiarvo
moving average model 🡆 MA model
liukuvan keskiarvon malli, MA-malli
moving range
liukuva vaihteluväli
multiarmed bandit
monikätinen rosvo
multicategory logit model 🡆 multinomial logit model
multinomilogit-malli
multicenter study
monikeskustutkimus
multicenter trial
monikeskuskoe
multicollinearity 🡆 collinearity
kollineaarisuus, multikollineaarisuus
multidimensional
moniulotteinen
multidimensional scaling 🡆 MDS
moniulotteinen skaalaus
multiepisode model
monijaksomalli
multiequational model
moniyhtälömalli
multifactorial design
monitekijäkoe
multigraph
moniverkko, multiverkko
multihit model
moniosumamalli
multilevel model
monitasomalli, hierarkkinen malli
multilinear process
multilineaarinen prosessi, monilineaarinen prosessi
multimodal distribution
monihuippuinen jakauma
multinomial coefficient
multinomikerroin
multinomial distribution
multinomijakauma
multinomial logistic regression
multinomilogistinen regressio
multinomial logit model 🡆 multicategory logit model
multinomilogit-malli
multinormal distribution 🡆 multivariate normal distribution
multinormaalijakauma, moninormaalijakauma
multiphase sampling
monivaiheinen otanta, monivaiheotanta
multiphase screening
monivaiheseulonta
multiple bar chart
ositettu pylväskuvio, ositettu palkkikuvio
multiple comparison
monivertailu
multiple correlation coefficient
yhteiskorrelaatiokerroin
multiple criteria decision making
monitavoitteinen päätöksenteko
multiple criteria optimization
monitavoiteoptimointi
multiple decrement model
monipoistumamalli
multiple factor analysis 🡆 factor analysis
faktorianalyysi
multiple-frame survey
monikehikkoluotaus
multiple imputation
monipaikkaus, moni-imputointi
multiple range test
usean vaihteluvälin testi
multiple recapture design
toistopyyntien asetelma, sarjatoistopyynti
multiple regression
monen selittäjän regressio
multiple response analysis
monivastausanalyysi
multiple smoothing method
monisilotusmenetelmä, monitasoitusmenetelmä
multiple stratification
moniositus
multiple testing
monitestaus
multiple time series 🡆 vector time series
moniulotteinen aikasarja, vektoriaikasarja
multiplicative model
multiplikatiivinen malli, kerrannainen malli
multiplicative seasonal model
multiplikatiivinen kausivaihtelumalli, kerrannainen kausivaihtelumalli
multistage estimation
moniasteinen estimointi
multistage sampling
moniasteinen otanta, moniasteotanta
multistate life table
monitilainen elinajantaulukko
multistate model
monitilamalli
multi-task learning
monitehtäväoppiminen
multivalued decision diagram
monivaihepäätöskaavio
multivariable regression 🡆 multiple regression
monen selittäjän regressio
multivariate
monimuuttujainen
multivariate adaptive regression spline 🡆 MARS
monimuuttujainen mukautuva regressiosplini
multivariate analysis
monimuuttuja-analyysi
multivariate analysis of variance 🡆 MANOVA
monen vasteen varianssianalyysi, MANOVA
multivariate counting process
monimuuttujainen laskuriprosessi
multivariate distribution 🡆 joint distribution
moniulotteinen jakauma
multivariate Gaussian distribution 🡆 multinormal distribution
moniulotteinen Gaussin jakauma, multinormaalijakauma, moninormaalijakauma
multivariate imputation by chained equations (MICE)
ketjuimputointi
multivariate moment
moniulotteinen momentti
multivariate normal distribution 🡆 multivariate Gaussian distribution
multinormaalijakauma, moninormaalijakauma
multivariate regression
monen vasteen regressio
Ei ole synonyymi termeille multiple regression ja multivariable regression, vaikka monet soveltajat siinä merkityksessä tätä termiä käyttävät.
mutual fund
sijoitusrahasto
mutually exclusive events
erilliset tapahtumat, toisensa poissulkevat tapahtumat