Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • I

ideal index
ideaali-indeksi, ihanneindeksi
idempotent
idempotentti
identifiability
identifioituvuus
identifier
tunnistin
identity function
identiteettifunktio
identity matrix
yksikkömatriisi
idle period
joutojakso, lepojakso
ignorable
sivuutettava
ill-conditioned matrix
lähes vajaa-asteinen matriisi, häiriöaltis matriisi
illness-death model
sairaus-kuolemamalli
ill-posed problem
huonosti asetettu ongelma
IMA-malli
image analysis
kuva-analyysi
image processing
kuvankäsittely
immigration
maahanmuutto
implicit stratification
implisiittinen ositus
importance sampling
painotusotanta, tärkeysotanta
improper distribution
epäaito jakauma
improper imputation
epäkelpo imputointi
improper prior
epäaito priori, epäaito esijakauma
impulse response function
impulssivastefunktio, sysäysvastefunktio
imputation
paikkaus, imputointi
imputation model
paikkausmalli, imputointimalli
inadmissible estimator
epäkelpo estimaattori
incidence
ilmaantuvuus
incidence matrix1
indikaattorimatriisi, osoitinmatriisi
incidence matrix2
kytkentämatriisi
incidence proportion 🡆 cumulative incidence
ilmaantumisosuus, kumulatiivinen ilmaantuvuus
incidence rate
ilmaantumistiheys
incidental parameters
tilanneparametrit
inclusion criterion
mukaanottokriteeri
inclusion probability
sisältymistodennäköisyys
incomplete block design
vajaalohkoasetelma
incomplete Latin square
vajaa latinalainen neliö
inconsistent estimator
tarkentumaton estimaattori
independence
riippumattomuus
independent and identically distributed 🡆 i.i.d.
riippumattomat ja samoin jakautuneet, i.i.d.
independent censoring
riippumaton sensurointi
independent component analysis 🡆 ICA
riippumattomien komponenttien analyysi, ICA
independent increments
riippumattomat lisäykset
independent variable 🡆 explanatory variable
selittävä muuttuja, selittäjä
Suositeltava termi on explanatory variable.
index 🡆 index number
indeksi, indeksiluku
index number 🡆 index
indeksiluku, indeksi
index of concentration
keskittymisindeksi
index of dispersion 🡆 dispersion index
hajontaindeksi
index of dissimilarity
erilaisuusindeksi
index of diversity
monimuotoisuusindeksi, diversiteetti-indeksi
index plot
indeksikuvio
Indian buffet process
intialainen noutopöytäprosessi
indicator variable
osoitin, indikaattorimuuttuja, ilmaisin
indirect effect
epäsuora vaikutus
indirect least squares
epäsuora pienin neliösumma
indirect sampling
epäsuora otanta
indirect standardization
epäsuora vakiointi
induction
induktio
inductive behaviour
induktiivinen käyttäytyminen
inductive inference
induktiivinen päättely
inefficient estimator
vajaatehoinen estimaattori
inefficient markets
tehottomat markkinat
inequality coefficient
eriarvoisuuskerroin
infection fatality ratio 🡆 IFR
infektiokuolleisuus
inference
päättely
infinitely decomposable
äärettömästi osittuva
infinitely divisible
rajatta jakautuva, äärettömästi jakautuva
inflation
inflaatio
influence
vaikutus2
influence function
vaikutusfunktio
influence statistic
vaikutustunnusluku
influental observation
vaikuttava havainto
information
informaatio
information criterion
informaatiokriteeri
information function
informaatiofunktio
information matrix
informaatiomatriisi
information theory
informaatioteoria
informative censoring
informatiivinen sensurointi
informative missingness
informatiivinen puuttuvuus
informative prior
informatiivinen priori, informatiivinen esijakauma
informed consent
tietoinen suostumus
initial distribution
alkujakauma
inlier
piilokki
in-migration
sisäänmuutto
inner fence
sisäaita
inner product 🡆 dot product
sisätulo, pistetulo
innovation gain
innovaatiohyöty
innovation term
satunnaistermi, innovaatiotermi
input-output matrix 🡆 IO matrix
panos-tuotosmatriisi
input-output model
panos-tuotosmalli
inquiry
tutkimus, selvitys, kysely
instance
tapaus2
instance space
tapausavaruus
instantaneous death-rate 🡆 force of mortality
kuolemanuhka
instantaneous state
hetkellinen tila
instrumental variable
välinemuuttuja, instrumenttimuuttuja
insurance
vakuutus
integrable
integroituva
integral
integraali
integrated hazard 🡆 cumulative hazard
uhkakertymä
integrated intensity 🡆 cumulative intensity
intensiteettikertymä
integrated moving average model 🡆 IMA model
integroitu liukuvan keskiarvon malli, IMA-malli
integrated spectrum
spektrikertymäfunktio, integroitu spektri
intelligence quotient 🡆 IQ
älykkyysosamäärä
intensity 🡆 rate1
intensiteetti, taajuus
intensity function
intensiteettifunktio
intention-to-treat analysis
hoitoaikeen mukainen analyysi, ITT-analyysi
interaction
yhdysvaikutus, interaktio
interarrival time 🡆 interevent time
saapumisväliaika
interblock
lohkojen välinen
intercept
vakiotermi
inter-class similarity
luokkien välinen samankaltaisuus
interest rate
korkotaso
interevent time 🡆 interarrival time
tapahtumaväliaika
interim analysis
välianalyysi
internal validity
sisäinen validiteetti
internal variance
sisäinen varianssi
internet survey
verkkokysely, nettikysely
interpenetrating samples 🡆 network of samples
kytketyt otokset, otosverkosto
interpolating spline
interpoloiva splini
interpolation
interpolaatio
interquartile range 🡆 IQR
kvartiiliväli
intersection
leikkaus
interval censoring
välisensurointi
interval estimation
väliestimointi
interval scale
välimatka-asteikko, intervalliasteikko
intervention analysis
interventioanalyysi, toimenpideanalyysi
intervention study
interventiotutkimus
interviewer bias
haastattelijaharha
intrablock
lohkonsisäinen
intraclass correlation
sisäkorrelaatio
intra-class similarity
luokkien sisäinen samankaltaisuus
intraclass variance
sisävarianssi
intrinsic growth rate
sisäinen kasvuvauhti
invariance
invarianssi
invariant
invariantti
invariant distribution
invariantti jakauma
inverse Bernoulli sampling
käänteinen Bernoulli-poiminta
inverse chi-square distribution
käänteinen khi-neliöjakauma
inverse gamma distribution
käänteinen gammajakauma
inverse Gaussian distribution
käänteinen normaalijakauma, käänteinen Gaussin jakauma
inverse matrix
käänteismatriisi
inverse multinomial sampling
käänteinen multinomipoiminta
inverse probability 🡆 posterior probability
käänteistodennäköisyys, posterioritodennäköisyys
inverse probability weighting
käänteistodennäköisyyspainotus
inverse problem
inversio-ongelma, käänteisongelma
inverse sampling
käänteisotanta
inverse transformation method
käänteismuunnosmenetelmä
inversion
inversio, käänteismuunnos
inverted beta distribution
käänteinen betajakauma
inverted Dirichlet distribution
käänteinen Dirichlet-jakauma
invertible
kääntyvä
invertible process
kääntyvä prosessi
IO matrix 🡆 input-output matrix
IO model
IO-malli
IQ
intelligence quotient
irreducible chain
pelkistymätön ketju
isometry
isometria
isotonic regression
isotoninen regressio
isotropic
isotrooppinen
item analysis
osioanalyysi
item non-response
eräkato, muuttujakato
item-response theory 🡆 IRT
osiovasteteoria, IRT
iterated bootstrap
iteroitu uusio-otanta
iteration
iteraatio, iterointi
iterative proportional fitting 🡆 IPF
iteratiivinen verrannollinen sovitus
iteratively weighted least squares 🡆 IWLS
iteratiivisesti painotettu pienin neliösumma
Itô integral
Itô-integraali
ITT analysis 🡆 intention-to-treat analysis
hoitoaikeen mukainen analyysi, ITT-analyysi