Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • E

ECM-algorithm
ECM-algoritmi
ECME-algorithm
ECME-algoritmi
ecological bias
ekologinen harha
ecological correlation 🡆 geographical correlation
ekologinen korrelaatio
ecological fallacy 🡆 ecological bias
ekologinen harha, ekologinen virhepäätelmä
ecological study
ekologinen tutkimus
econometrician
ekonometrikko
econometrics
ekonometria
edit rule
editointisääntö
effect
vaikutus1, seuraus
effective degrees of freedom
tehollinen vapausasteluku
effective sample size
tehollinen otoskoko
effectiveness
vaikuttavuus
effect magnitude
vaikutuksen suuruus
effect modifier
vaikutuksen muovaaja
effect of treatment on the treated 🡆 ETT
käsittelyvaikutus altistuneilla
effect size
vaikutuskoko
effect variable 🡆 outcome variable
vastemuuttuja, tulosmuuttuja
efficacy
teho
efficiency
tehokkuus
efficient estimator
tehokas estimaattori
efficient market hypothesis
tehokkaiden markkinoiden hypoteesi
efficient score 🡆 score1
skoori
eigenspace
ominaisavaruus
eigenvalue
ominaisarvo
eigenvector
ominaisvektori
elasticity
jousto, elastisuus
elastic net
joustava verkko
element
alkio
elementary contrast
alkeiskontrasti
elementary event
alkeistapaus, alkeistapahtuma
elementary unit
alkeisyksikkö
elicitation of prior
priorin koostaminen, esijakauman koostaminen
elimination
poisto, eliminointi
elliptical distribution
elliptinen jakauma
EM-algoritmi
embedded process
upotettu prosessi
emigration
maastamuutto
empirical
empiirinen, kokemusperäinen
empirical Bayes estimation
empiirinen Bayes-estimointi
empirical coverage
empiirinen peittotodennäköisyys
empirical distribution function
empiirinen kertymäfunktio
empirical likelihood
empiirinen uskottavuus
empirical measure
empiirinen mitta
empirical size of test
testin empiirinen koko
empty set
tyhjä joukko
encompassing model
kattava malli
endogeneity
endogeenisuus, sisämääräytyneisyys
endogenous variable 🡆 endogenous variate
endogeeninen muuttuja, sisämääräytynyt muuttuja
endpoint 🡆 outcome event
päätetapahtuma, vastetapahtuma
engineering statistics
insinööritilastotiede
ensemble 🡆 statistical ensemble
kooste, tilastollinen kooste
ensemble average
koostekeskiarvo
ensemble learning
koosteoppiminen
ensemble prediction
kooste-ennuste
entrance time 🡆 first passage time
saavutushetki, ensikulun hetki
entropy
entropia, haje
enumeration
laskenta, luetteleminen
enumerator
väestönlaskija
envelope function
verhofunktio
environmetrics
ympäristötilastotiede
E-optimality
E-optimaalisuus
epidemic model
epidemiamalli
epidemiology
epidemiologia
equilibrium
tasapaino
equilibrium distribution
tasapainojakauma
equivalence class
ekvivalenssiluokka
equivalence testing
ekvivalenssitestaus
equivariant estimator
ekvivariantti estimaattori
erf 🡆 error function
ergodic
ergodinen, keskiarvosuppeneva
ergodicity
ergodisuus
error
virhe, erhe
error components model
virhekomponenttimalli
error correction model 🡆 ECM
virheenkorjausmalli
error function 🡆 erf
virhefunktio
error margin 🡆 margin of error
virhemarginaali
error matrix 🡆 classification table
luokittelutaulukko
error mean square 🡆 residual mean square
virhekeskineliö, jäännöskeskineliö
error propagation 🡆 propagation of error
virheen kasautuminen, virheen leviäminen
error rate
virheosuus
errors in variables model 🡆 measurement error model
virheet selittäjissä -malli, mittausvirhemalli
Esim. monografiassa Fuller (1987) tämä käsite on laajempi.
error sum of squares 🡆 residual sum of squares
jäännösneliösumma
error term
virhetermi
error variance
virhevarianssi
estimable
estimoituva, arvioituva
estimand
estimoitava suure, estimandi
estimate
estimaatti, arvio
estimating equation
estimointiyhtälö, arviointiyhtälö
estimating function
estimointifunktio
estimation
estimointi, arviointi
estimation error
estimointivirhe, arviointivirhe
estimator
estimaattori, arviofunktio
etiologic fraction
etiologinen osuus
Euclidean distance
euklidinen etäisyys
European option
eurooppalainen optio
evaluation metric 🡆 operating characteristic
toimivuusmitta
event
tapahtuma
event history analysis 🡆 life history analysis
tapahtumahistoria-analyysi
event space
tapahtuma-avaruus
evidence lower bound 🡆 ELBO
näytön alaraja, variaatioalaraja
evidence upper bound 🡆 EUBO
näytön yläraja, variaatioyläraja
exact test
eksakti testi
exceedance curve
ylitysarvokäyrä, ylityslukemakäyrä
exceedance test
ylitysarvotesti, ylityslukematesti
excess hazards model
lisäuhkamalli
excess risk
lisäriski
exchangeability
vaihdettavuus, vaihtokelpoisuus
exchangeable variables
keskenään vaihtokelpoiset muuttujat
exclusion criterion
poissulkukriteeri
exercise date
lunastuspäivä
exercise price
lunastushinta
exercise value
lunastusarvo
exogeneity
eksogeenisuus, ulkomääräytyneisyys
exogenous variable
eksogeeninen muuttuja, ulkomääräytynyt muuttuja
expectation 🡆 expected value
odotusarvo
expectation-maximization algorithm 🡆 EM-algorithm
EM-algoritmi
expected frequency 🡆 expected number
odotettu lukumäärä
expected loss
odotustappio
expected number 🡆 expected frequency
odotettu lukumäärä
expected shortfall 🡆 average Value at Risk
odotustappioarvo
expected utility theory
odotetun hyödyn teoria
expected value 🡆 expectation
odotusarvo
experiment 🡆 trial
koe
experimental design
koeasetelma
experimental error
koevirhe
experimental plot
koeala, koeruutu
experimental study
kokeellinen tutkimus
experimental unit
koeyksikkö
expert judgment
asiantuntija-arvio
expert overconfidence
asiantuntijaliikavarmuus
expert system
asiantuntijajärjestelmä
explanatory trial
selittävä koe
explanatory variable 🡆 regressor
selittävä muuttuja, selittäjä
exploration vs. exploitation trade-off
etsintä-hyödynnyskompromissi
exploratory data analysis 🡆 EDA
etsivä data-analyysi
exploratory survey
esitutkimus, alustava kartoitus, esiluotaus
explosive process
räjähtävä prosessi
exponential curve
eksponenttikäyrä
exponential dispersion family
eksponenttinen hajontaperhe
exponential dispersion model
eksponenttinen hajontamalli
exponential distribution
eksponenttijakauma
exponential family
eksponenttiperhe
exponential growth
eksponenttinen kasvu, eksponentiaalinen kasvu
exponential smoothing
eksponenttinen tasoitus, eksponenttinen silotus
exponential trend
eksponenttinen trendi, eksponentiaalinen trendi
exposure
altistus
exposure time
altistusaika
external validity
ulkoinen validiteetti, ulkoinen pätevyys
extinction probability
sukupuuton todennäköisyys
extra-Poisson variation
ylipoissonvaihtelu
extrapolation
ekstrapolointi
extremal intensity
ääriarvointensiteetti, äärilukemaintensiteetti
extremal quotient
vaihtelusuhde
extreme value
ääriarvo, äärilukema
extreme value distribution
ääriarvojakauma, äärilukemajakauma