Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • Y

Yatesin korjaus
Yates' correction
ydinestimaattori
kernel estimator
ydinfunktio
kernel function
ydinmenetelmä
kernel method
ydinodotusarvofunktio
kernel mean function
ydinregressioestimaattori
kernel regression estimator
ydinsilotus
kernel smoothing
ydintasoitus
kernel smoothing
ydintiheysestimaattori
kernel density estimator
yhden indeksin malli
single-index model
yhdenmukaisuus
consistency2
yhden muuttujan funktio
univariate function
yhden muuttujan jakauma
univariate distribution
yhden otoksen t-testi
one-sample t-test
yhden selittäjän regressio
simple linear regression
yhdiste
union
yhdiste-leikkaustesti
union-intersection test
yhdistetty estimaattori
pooled estimator
yhdistetty hypoteesi
composite hypothesis
yhdistetty Poisson-jakauma
compound Poisson distribution
yhdistetty Poisson-prosessi
compound Poisson process
yhdistetty spektri
mixed spectrum
yhdistettävyys
collapsibility
yhdysvaikutuksen kertaluku
order of interaction
yhdysvaikutus
interaction
yhteenlaskusääntö
addition rule
yhteensopivuus1
concordance
yhteensopivuus2
goodness of fit
yhteensopivuusindeksi
concordance index
yhteensopivuusväli
compatibility interval, confidence interval
yhteisennustealue
joint prediction region
yhteisesiintyvyys
co-occurrence
yhteisestimointi
simultaneous estimation
yhteisesti tyhjentävät tunnusluvut
jointly sufficient statistics
yhteisfaktori
common factor
yhteisfaktorimalli
common factor model1
yhteisintegroituvuus
cointegration
yhteisjakauma
joint distribution
yhteiskertymäfunktio
joint cumulative distribution function
yhteiskorrelaatiokerroin
multiple correlation coefficient
yhteiskuntadatatiede
social data science
yhteiskuntatilastotiede
social staistics
yhteisluottamusalue
joint confidence region
yhteismomentti
joint moment
yhteisregressio
joint regression
yhteisten tekijöiden malli
common factor model2
yhteistesti
omnibus test
yhteistiheysfunktio
joint density function
yhteistodennäköisyys
joint probability
yhteisötunnistaminen
community detection
yhteys
association
yhteysanalyysi
association analysis
yhteyskerroin
coefficient of association
yhteysluokka
communicating class
yhteysmitta
measure of association
yhtäläinen virheluokittelu
non-differential misclassification
yksiasteotanta
single-stage sampling
yksihuippuinen
unimodal
yksikkö
unit
yksikköjuuri
unit root
yksikköjuuritesti
unit-root test
yksikköjuurta lähestyvä
near unit root
yksikkömatriisi
identity matrix
yksikkövastauskato
unit non-response
yksikköympyrä
unit circle
yksikytkösryhmittely
single-linkage clustering
yksikäsitteisyys
uniqueness
yksikätinen rosvo
one-armed bandit
yksikön sisältymistodennäköisyys
first-order inclusion probability
yksilokeromalli
one-compartment model
yksilökohtainen malli
subject-specific model
yksilö-muuttujakuvio
biplot
yksinkertainen hypoteesi
simple hypothesis
yksinkertainen satunnaisotanta
simple random sampling
yksiosumamalli
one-hit model
yksi-pois-ristiinvalidointi
leave-one-out cross-validation
yksisuuntainen luokittelu
one-way classification
yksisuuntainen testi
one-sided test, one-tailed test
yksisuuntainen vaihtoehtoinen hypoteesi
one-sided alternative hypothesis
yksisuuntainen varianssianalyysi
one-way analysis of variance
yksisuuntainen vastahypoteesi
one-sided alternative hypothesis
yksitahoinen testi
one-sided test, one-tailed test
yksittäisristiinvalidointi
leave-one-out cross-validation
yksiulotteinen jakauma
univariate distribution
yksöissokkokoe
single-blind experiment
yleinen lineaarinen malli
general linear model
yleisfaktori
general factor
yleiskeskiarvo
grand mean
yleistetty additiivinen malli
generalized additive model
yleistetty autoregressiivinen ehdollisen heteroskedastisuuden malli
generalized autoregressive conditional heteroskedasticity model
yleistetty estimointiyhtälö
generalized estimating equation
yleistetty käänteismatriisi
generalized inverse
yleistetty lineaarinen malli
generalized linear model
yleistetty momenttimenetelmä
generalized method of moments
yleistetty pienin neliösumma
generalized least squares
yleistetty stokastinen prosessi
generalized stochastic process
yleistetty summautuva malli
generalized additive model
yleistetty ääriarvojakauma
generalized extreme-value distribution
yleistettävyys
generalizability
ylihajonta
overdispersion
yli-identifiointi
overidentification
ylikaltaistus
overmatching
ylikyllästetty asetelma
supersaturated design
ylimartingaali
supermartingale
yliparametroitu
overparameterized
ylipeitto
overcoverage
ylipoissonvaihtelu
extra-Poisson variation
ylisovitus
overfitting
ylitehokas
superefficient
ylitysarvokäyrä
exceedance curve
ylitysarvotesti
exceedance test
yllätysarvo
surprisal value
yläkolmiomatriisi
upper triangular matrix
yläkvartiili
upper quartile
ylävalvontaraja
upper control limit
ylös-alasmenetelmä
staircase method, up-and-down method
ympäristötilastotiede
environmetrics
YSO
SRS
Yulen–Walkerin yhtälöt
Yule–Walker equations