Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • V

vaaleanpunainen kohina
pink noise
vahinkovakuutus
non-life insurance
vahva eksogeenisuus
strong exogeneity
vahvasti stationaarinen prosessi
strictly stationary process
vahva suppeneminen
strong convergence
vahva suurten lukujen laki
strong law of large numbers
vahva tarkentuvuus
strong consistency
vahvistava data-analyysi
confirmatory data analysis
vahvistus1
gain1
vahvistus2
validation
vahvistusaineisto
validation data, validation set
vahvistusoppiminen
reinforcement learning
vaihdettavuus
exchangeability
vaihe
phase
vaihediagrammi
phase diagram
vaiheittainen päivittäminen
sequential updating
vaihekaavio
phase diagram
vaihekulma
phase
vaihemuutos
phase transition
vaihespektri
phase spectrum
vaihtelevaulotteinen MCMC
reversible jump Markov chain Monte Carlo
vaihtelu
variability, variation
vaihtelumitta
measure of variation, measure of dispersion
vaihtelusuhde
extremal quotient
vaihteluväli
range1
vaihteluvälin pituus
range2
vaihteluvälin keskipiste
mid-range
vaihteluvälin pituus
range
vaihtoasetelma
switch-back design
vaihtoehtoinen hypoteesi
alternative hypothesis
vaihtokelpoisuus
exchangeability
vaihtoregressiomalli
switching regression model
vaihtovuoroasetelma
cross-over design, changeover design
vaikuttava havainto
influental observation
vaikuttavuus
effectiveness
vaikuttavuuskoe
pragmatic trial
vaikutuksen muovaaja
effect modifier
vaikutuksen suuruus
effect magnitude
vaikutus1
effect
vaikutus2
influence
vaikutusfunktio
influence function
vaikutuskoko
effect size
vaikutustunnusluku
influence statistic
vaimeneminen
attenuation
vajaa-asteinen matriisi
singular matrix
vajaa latinalainen neliö
incomplete Latin square
vajaalohkoasetelma
incomplete block design
vajaasovitus
underfitting
vajaatehoinen estimaattori
inefficient estimator
vajaavakiointi
underadjustment
vakaa estimaattori
robust estimator
vakaa tunnusluku
robust statistic
vakaus
robustness
vakinainen väestö
de jure population
vakioilmaantuvuus
standard rate
vakioimaton estimaattori
unadjusted estimator
vakiointi
adjustment, standardization1
vakioitu estimaattori
adjusted estimator
vakioitu kuolevuussuhde
standardized mortality ratio
vakioiva muuttuja
adjusting variable, control variable2
vakio-otantaosuus
uniform sampling fraction
vakiotermi
intercept
vakioväestö
standard population
vakuutus
insurance
vakuutustilastotiede
actuarial statistics
validiteetti
validity
validointi
validation
validointiaineisto
validation data
valikoitumisharha
selection bias
valikoitumismalli
selection model
valikoitumispriori
selection prior
valikoivan kasvun prosessi
preferential attachment process
valintaharha
selection bias
valintahetki
optional time, stopping time
valintaperusteinen otanta
choice-based sampling
valkoinen kohina
white noise
vallitsevuus
prevalence
valvontakortti
control chart
vanhoista vanhimmat
oldest old
vapaaehtoisharha
volunteer bias
vapausasteet
degrees of freedom
vapausasteluku
degrees of freedom
vararikko-ongelma
ruin problem
vararikkotodennäköisyys
ruin probability
variaatioetäisyys
variational distance
variaatiokerroin
coefficient of variation
variaatiopäättely
variational inference
varianssi
variance
varianssianalyysi
analysis of variance
varianssikomponentti
variance component
varianssin inflaatiokerroin
variance inflation factor
varianssin vakioiva muunnos
variance stabilizing transformation
varimax-rotaatio
varimax rotation
variogrammi
variogrammi
varmistus
ascertainment2
varsilehtikuvio
stem-and-leaf diagram
vasemmalle vinous
negative skewness
vastaajaryhmä
response group
vastaajavetoinen otanta
respondent-driven sampling
vastahypoteesi
alternative hypothesis
vastakaltaistus
counter-matching
vastakkaismerkkinen
antithetic
vastamuuttuja
antithetic variate
vastasuhde
odds
vastatapahtuma
complement event
vastaus
response2, answer
vastausalttiuspaino
response propensity weight
vastausaste
response rate
vastausilmaisin
response indicator
vastausindikaattori
response indicator
vastauskato
nonresponse
vastausmekanismi
response mechanism
vastausvirhe
response error
vastavirta-algoritmi
backpropagation algorithm
vaste
outcome, response1
vasteaikajakauma
response time distribution
vasteen muunnos
response metameter
vastemuuttuja
outcome variable, response variable
vastepinta
response surface
vastepintametodiikka
response surface methdodology
vastetapahtuma
endpoint
vektoriaikasarja
vector time series
vektoriautoregressio
vector auto- regression
velkakirja
bond
Venn-diagrammi
Venn diagram
verhofunktio
envelope function
verhokäyräanalyysi
data envelopment analysis
verkko
graph3
verkkoinformaatiokriteeri
network information criterion
verkkohaastattelu
web-interview
verkkokysely
internet survey
verkkomalli
graphical model
verkko-otanta
network sampling
verkon moralisointi
moralization of graph
verkosto
configuration
verrannollisten uhkien malli
proportional hazards model
verrannollisten vastasuhteiden malli
proportional odds model
verrokki
control
verrokkiryhmä
control group
vertaileva koe
comparative experiment
vertailuparametri
comparative parameter
vertailuryhmä
comparison group, control group
vetokerroin
odds
vetosuhde
odds ratio
vierashavainto
outlier
vierusluokkamalli
adjacent categories model
vierusmatriisi
adjacency matrix
vietto
drift1
viiden luvun tiivistys
five-number summary
viimeisen havainnon toisto
last observation carried forward
viipalepoimija
slice sampler
viipaloitu käänteinen regressio
sliced inverse regression
viipymisaika
occupation time, sojourn time
viisikkokriteeri
pentad criterion
viitearvo
reference value
viitejakso
reference period, base period
viitepopulaatio
reference population
viitepriori
reference prior
viiteraja
reference limit
viiteväestö
reference population
viiteväli
reference interval
viivakoodikuvio
stripes plot
viivakuvio
line plot
viivaspektri
line spectrum
viive
lag
Taivutetaan “viipeen” tai “viiveen”.
viiveikkuna
lag window
viiveoperaattori
lag operator, backshift operator
viivästynyt aloitus
delayed entry
viivästysoperaattori
backshift operator
vikaantuminen
failure
vikaantumisaika
failure time
vikakertymä
failure function
vikasuure
diagnostic statistic
vikataajuus
failure rate2
vino
oblique
vinoheijastus
oblique reflection
vino jakauma
skew distribution
vinonormaalijakauma
skew-normal distribution
vinoprojektio
oblique projection
vinosymmetrinen matriisi
skew-symmetric matrix
vinous
skewness
vioittuminen
failure
vipuvoima
leverage
virallinen tilasto
official statistics
virhe
error
virheen itseisarvo
absolute error
virheen kasautuminen
propagation of error, error propagation
virheenkorjausmalli
error correction model
virheen leviäminen
propagation of error, error propagation
virheet selittäjissä -malli
errors in variables model
virhefunktio
error function
virhekappaleiden osuus
fraction defective
virhekertymä
cumulative error
virhekeskineliö
error mean square
virhekomponenttimalli
error components model
virheluokittelu
misclassification
virhemarginaali
margin of error, error margin
virheosuus
error rate
virhetermi
error term, disturbance2
virhevarianssi
error variance
virstanpylväsanalyysi
landmark analysis
visualisointi
visualisation
viulukuvio
violin plot
voima
power1
voimafunktio
power function
voimakkain testi
most powerful test
voiman lainaaminen
borrowing of strength
volatiliteetti
volatility
volyymi-vaihtelu-vauhti
volume, variety, velocity
vuokaavio
flow chart
vuorikiipeilyalgoritmi
hill-climbing algorithm
vuorottelevien ehdollistusten regressio
alternating conditional expectations regression
vuosiaineisto
annual data
vyörykuvio
scree plot
vyörytesti
scree test
väestö
population2
väestölaskenta
census2
väestönkasvumalli
population growth model
väestönlaskija
enumerator
väestönmuutostiedot
vital statistics
väestönmuutostilasto
vital statistics
väestöpyramidi
population pyramid
väestörakenne
population structure
väestötiede
demography
vähiten merkitsevän erotuksen testi
least significant difference test
vähäparametrisuus
parsimony
väistyvä tila
transient state
välianalyysi
interim analysis
väliestimointi
interval estimation
välikaltaistus
caliper matching
välimatka-asteikko
interval scale
välinemuuttuja
instrumental variable
välisensurointi
interval censoring
välitapahtuma
non-terminal event
välittäjä
mediator
välitys
mediation
välitysanalyysi
mediation analysis
väre
wavelet
värähdyslaajuus
amplitude
värähtelevä prosessi
oscillatory process
värähtely
oscillation
väsymismalli
fatigue model
väärien löydösten osuus
false discovery rate
väärinluokittelu
misclassification
väärinspesifiointi
misspecification
väärin spesifioitu malli
misspecified model
väärä negatiivinen
false negative
väärä positiivinen
false positive