Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • U

uhka
hazard
uhkafunktio
hazard function
uhkakertymä
cumulative hazard, integrated hazard
uhkasuhde
hazard ratio
uhkatiheys
hazard rate, failure rate1
ulkoaita
outer fence
ulkoinen pätevyys
external validity
ulkoinen validiteetti
external validity
ulkomääräytyneisyys
exogeneity
ulkomääräytynyt muuttuja
exogenous variable
ulkotulo
outer product
ulotteisuus
dimensionality
ulottuvuuksien vähentäminen
dimension reduction
ulottuvuus
dimension
ultrametrinen puu
ultrametric tree
unioni
union
U:n muotoinen jakauma
U-shaped distribution
unohtavaisuus
lack of memory property
upotettu prosessi
embedded process
upotettu tapaus-verrokkitutkimus
nested case-control study
usean vaihteluvälin testi
multiple range test
uskomusaste
degree of belief
uskomusfunktio
belief function
uskomusverkko
belief network
uskottavuus
likelihood
uskottavuusfunktio
likelihood function
uskottavuusosamäärä
likelihood ratio
uskottavuusosamääräsuure
likelihood ratio statistic
uskottavuusosamäärätesti
likelihood ratio test
uskottavuusperiaate
likelihood principle
utiliteetti
utility
utiliteettiteoria
utility theory
U-tunnusluku
U-statistic
uudelleenpainotus
reweighting
uudelleenparametrointi
reparametrization
uudistuva
regenerative
uurnamalli
urn model
uusioaggregointi
bootstrap aggregating, bagging
uusioestimaatti
bootstrap estimate
uusioestimaattori
bootstrap estimator
uusioluottamusväli
bootstrap confidence interval
uusiomenetelmä
bootstrap method
uusio-otanta
bootstrap sampling, bootstrapping
uusio-otantamenetelmä
bootstrap method
uusio-otos
bootstrap sample
uusio-p-arvo
bootstrap p-value
uusioreplikaatti
bootstrap replicate
uusiotestaus
bootstrap testing
uusiotoisto
bootstrap replication
uusiutumisaika
recurrence time2
uusiutumisaikajakauma
renewal distribution
uusiutumisfunktio
renewal function
uusiutumisprosessi
renewal process
uusiutumisriski
recurrence risk
uusiutumistaajuus
renewal rate
uusiutumisteoria
renewal theory
uusiutumistiheys
renewal rate
uusiutuva
recurrent2
uuspainotus
reweighting
uusparametrointi
reparametrization