Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • T

taajuus
frequency2, rate1
taajuusalue1
frequency domain
taajuusalue2
bandwidth1
taajuuspinta
frequency surface
taajuusvastefunktio
frequency response function
taakselaskenta
backcalculation
taakseprojisointi
backprojection
taaksesovitus
backfitting
taakseyhtälö
backward equation
taikaneliöasetelma
magic square design
taitekohta
turning point
taitettu jakauma
folded distribution
taitettu kontingenssitaulukko
folded contingency table
taitettu mediaani
folded median
taitettu normaalijakauma
half-normal distribution
taitettu ristitaulukko
folded contingency table
taittaminen
folding
takaovikorjaus
backdoor adjustment
takaovipolku
backdoor path
takaovivakiointi
backdoor adjustment
taksonomia
taxonomy
taluskuvio
scree plot
talustesti
scree test
tapahtuma
event
tapahtuma-aika
time-to-event
tapahtuma-aika-analyysi
time-to-event analysis
tapahtuma-alttiussuhde
occurrence-exposure rate
tapahtuma-avaruus
event space
tapahtumahistoria-analyysi
event history analysis
tapahtumaväliaika
interevent time
tapaus1
case
tapaus2
instance
tapaus-alustatutkimus
case-base study
tapausavaruus
instance space
tapaus-kohorttitutkimus
case-cohort study
tapauskuolleisuus
case fatality ratio
tapaus-pohjatutkimus
case-base study
tapaus-verrokkitutkimus
case-control study, case-referent study
tappio
loss
tappioarvo
Value at Risk
tappiofunktio
loss function
tappiokolmio
loss triangle
tappiomatriisi
loss matrix
tappion karttaminen
loss aversion
tarkentuvuus
consistency
tarkkuus1
accuracy
tarkkuus2
specificity
tarttuvuus
transmission rate1
tartuntatodennäköisyys
transmission probability
tasa-arvokäyrä
contour line
tasa-arvosuora
line of equal distribution
tasaerä
annuity2
tasahavainto
tie
tasainen integroituvuus
uniform integrability
tasainen suppeneminen
uniform convergence
tasaisen jakautumisen suora
line of equal distribution
tasaisen siirtymän autoregressiivinen malli
smooth transition autoregressive model
tasaisesti integroituva
uniformly integrable
tasajakauma
uniform distribution
tasakoosteinen
homogeneous
tasakorrelaatio
uniform correlation
tasapaino
equilibrium
tasapainoinen vajaalohkoasetelma
balanced incomplete block design
tasapainojakauma
equilibrium distribution
tasapainotilajakauma
steady-state distribution
tasapainoyhtälö
balance equation
tasaväliotanta
systematic sampling
tasoitin
smoother
tasoitus
smoothing
tasoituskäyrä
graduation curve
tasokartta
level map
taudinkantaja
carrier of disease
taulukko
table, array
tavoitekoe
target trial
tavoitekokeen jäljittely
target trial emulation
teoreettinen tilastotiede
theoretical statistics
teho
efficacy
tehokas estimaattori
efficient estimator
tehokkaiden markkinoiden hypoteesi
efficient market hypothesis
tehokkuus
efficiency
tehollinen otoskoko
effective sample size
tehollinen vapausasteluku
effective degrees of freedom
tehostus
boosting
tekijä
factor1
tekijäkoe
factorial experiment
tekijäkoeasetelma
factorial design
tekijän taso
level of factor
tekijänvaihtokriteeri
factor reversal criterion
tekijöihinjako
factorization
tekijöihinjakokriteeri
factorization criterion
tekoäly
artificial intelligence
tekstinlouhinta
text mining
tensori
tensor
teoreema
theorem
termiinisopimus
forward contract
testi
test
testiaineisto
test data
testin empiirinen koko
empirical size of test
testin koko
size of test
testipatteri
battery of tests
testisarja
test series
testisuure
test statistic
tetrakorinen korrelaatio
tetrachoric correlation
tiedonlouhinta
data mining
tiedonsiirtonopeus
transmission rate2
tiedosto
data set
tietoinen suostumus
informed consent
tietokanta
database
tietokoneavusteinen
computer assisted
tietosuoja
disclosure control
tietue
record1
tietuekytkentä
record linkage
tietämystekniikka
knowledge technology, knowledge engineering
tiheys
density
tiheysestimointi
density estimation
tiheysfunktio
density function
tiheyshistogrammi
density histogram
tiheysotanta
density sampling
tiheyspoiminta
density sampling
tiheyssuhdemalli
density ratio model
tikasindeksi
ladder index
tikasmuuttuja
ladder variable
tikkausmenetelmä
staircase method, up-and-down method
tikunkatkaisuprosessi
stick breaking process
tila-aikaryväs
space-time cluster
tila-avaruus
state space
tilajoukko
state space
tilanneparametrit
incidental parameters
tilapistekuvio
spatial point pattern
tilapisteprosessi
spatial point process
tilasto
statistics1
tilastoahdistus
statistics anxiety
tilastografiikka
statistical graphics
tilastollinen
statistical1
tilastollinen asiantuntijajärjestelmä
statistical expert system
tilastollinen avaruus
statistical space
tilastollinen hypoteesi
statistical hypothesis
tilastollinen järkeily
statistical reasoning
tilastollinen koneoppiminen
statistical machine learning
tilastollinen kooste
statistical ensemble
tilastollinen malli
statistical model
tilastollinen merkitsevyys
statistical significance
tilastollinen oppiminen
statistical learning
tilastollinen perustelu
statistical reasoning
tilastollinen päättely
statistical inference
tilastollinen testi
statistical test
tilastollisesti erottuva
statistically discernible
tilastollisesti merkitsevä
statistically significant
tilastolukutaito
statistical literacy
tilastotiede
statistics2, statistical science
tilastotieteellinen
statistical2
tilastotieteilijä
statistician
tilastotoimi
statistical service
tilastoviranomainen
statistical authority
tilastoyksikkö
observational unit
tiukennettu tarkastus
tightened inspection
tiukin testi
most stringent test
tiukka järjestys
tight ordering
t-jakauma
t-distribution
t-jäännös
studentized residual
t-kerroinero
studentized difference in betas
t-sovite-ero
studentized difference in fits
tobit-malli
tobit-model
todella suurten lukujen laki
law of truly large numbers
todennäköinen
probable
todennäköinen virhe
probable error
todennäköisyydet generoiva funktio
probability generating function
todennäköisyys
probability
todennäköisyysarvio
probability judgement
todennäköisyysavaruus
probability space
todennäköisyysemäfunktio
probability generating function
todennäköisyysjakauma
probability distribution
todennäköisyyskuvio
probability plot
todennäköisyyslaskenta
probability calculus
todennäköisyysmalli
probability model
todennäköisyysmitta
probability measure
todennäköisyysotanta
probability sampling
todennäköisyyspainotus
probability weighting
todennäköisyyspäättely
probabilistic inference
todennäköisyysrajat
probability limits
todennäköisyysteoria
probability theory
todennäköisyystiheys
probability density function, density function
todennäköisyysydin
probability kernel
toimenpideanalyysi
intervention analysis
toimintakykyiset elinvuodet
disability adjusted life years
toimivuusmitta
operating characteristic
toisen asteen otantayksikkö
secondary sampling unit
toisen kertaluvun tehokkuus
second order efficiency
toisensa poissulkevat tapahtumat
mutually exclusive events
toisinne
replicate
toisintavaytiminen Hilbertin avaruus
reproducing kernel Hilbert space
toistaminen
replication
toistava
recursive
toistettavuus
replicability, repeatability
toisto
repetition
toistokutsu
call-back
toistoluotaus
periodic survey, repeated survey
toistomittausasetelma
repeated measurements design, repeated measures design
toisto-otanta
resampling
toistopyyntien asetelma
multiple recapture design
toistopyyntiotanta
capture-recapture sampling
toistotarkkuus
precision1
toleranssi
tolerance
toleranssiraja
tolerance limit
toleranssiväli
tolerance interval
tontiini
tontine
tosiaikainen tutkimus
concurrent study
toteuma
realization
toteutettavuustutkimus
feasibility study
toteutuma
realization
totuudenmukaisuus
veracity
translaatio
translation
transpoosi
transpose
trendi
trend
trendin poisto
detrending
trimmattu keskiarvo
trimmed mean
troijalainen neliö
Trojan square
Tukeyn vaihteluvälitesti
Tukey’s range test
Tshebyshevin epäyhtälö
Chebyshev's inequality
t-suure
t-statistic
t-testi
t-test
t-tunnusluku
t-statistic
tukifunktio
support function
tukivektorikone
support vector machine
tuloavaruus
product space
tulointegraali
product integral
tulomitta
product measure
tulomomentti
product moment
tulomomenttikorrelaatio
product moment correlation
tunneanalyysi
sentiment analysis
tunnistin
identifier
tunnusluku
statistic
tuottomatriisi
pay-off matrix
tutkimuksen toisto
replication study
tutkimus
study
tutkimuspopulaatio
study population
tutkimusväestö
study population
tutkimusyksikkö
study unit
t-vaihteluvälisuure
studentized range statistic
tyhjentävyys
sufficiency
tyhjentävä dimension pienennys
sufficient dimension reduction
tyhjentävä tunnusluku
sufficient statistic
tyhjä joukko
empty set
typistetty havainto
truncated observation
typistys oikealta
right-truncation
typistys vasemmalta
left-truncation
tyylitellyt ominaispiirteet
stylized facts
tyylitilastotiede
stylometry
tyyppiarvo
mode
työmuuttuja
working variate
työvoimatutkimus
labor-force survey
työttömyysaste
unemployment rate
työttömyysosuus
unemployment rate
tähtisadekuvio
starburst plot
tähtitilastotiede
astrostatistics
tärkeysotanta
importance sampling
täsmälleen identifioituva
just identified
täydellinen erottelu
complete separation
täyden informaation menetelmä
full information method
täydennetty Dickeyn–Fullerin testi
augmented Dickey–Fuller test
täysehdollistettu jakauma
fully conditional distribution
täysin satunnaisesti puuttuva
missing completely at random
täysitekijäkoe
full factorial design
täyssatunnaistettu asetelma
completely randomized design
törmäytin
collider
törmäytinharha
collider bias