Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • S

saapumishetki
entrance time
saapumisprosessi
arrival process
saapumisväliaika
interarrival time
saatavilla olevien havaintojen analyysi
available case analysis
saavutettava salkku
attainable portfolio
saavutushetki
first passage time
sairastuneiden osuus
attack rate
sairaus-kuolemamalli
illness-death model
sakkofunktio
penalty function
sakkotermi
penalty term
sakotettu estimointi
penalized estimation
sakotettu pienin neliösumma
penalized least squares
sakotettu uskottavuus
penalized likelihood
samanaikainen estimointi
simultaneous estimation
samanaikainen päättely
simultaneous inference
samanaikaiset luottamusvälit
simultaneous confidence intervals
samanlaiset parit
concordant pairs
samanlaisuuskerroin
similarity coefficient
samanlaisuusmatriisi
similarity matrix
samanlaisuusmitta
similarity measure
samavarianssinen
homoskedastic
sanapilvi
word cloud
sanapussimalli
bag-of-words model
sandwich-estimaattori
sandwich estimator
sarjakorrelaatio
serial correlation
sarjalaimennuskoe
serial dilution assay
sarjaseulonta
high-throughput screening
sarjatoistopyynti
multiple recapture design
sarjavaihtelu
serial variation
s-arvo
s-value
sateenvarjo-ongelma
umbrella problem
satulapisteapproksimaatio
saddle point approximation
satunnainen
random
satunnaisesti puuttuva
missing at random
satunnaisfunktio
random function
satunnaisheilunta
stochastic volatility
satunnaisilmiö
random phenomenon
satunnaisjako
random allocation
satunnaisjono
random sequence
satunnaisjoukko
random set
satunnaiskenttä
random field
satunnaiskerroin
random coefficient
satunnaiskomponentti
random component
satunnaiskulku
random walk
satunnaisluku
random number
satunnaislukugeneraattori
random number generator
satunnaislukukehitin
random number generator
satunnaismatriisi
random matrix
satunnaismetsä
random forest
satunnaismitta
random measure
satunnaismosaiikki
random tessellation
satunnaismuuttuja
random variable
satunnaisotanta
random sampling
satunnaisotos
random sample
satunnaispaikkaus
stochastic imputation
satunnaispoiminta
random selection
satunnaisprosessi
random process, stochastic process
satunnaissuure
random variable
satunnaistamaton
non-randomized
satunnaistapahtuma
random event
satunnaistermi
innovation term
satunnaistessellaatio
random tessellation
satunnaistettu järjestyslukutesti
rank-randomization test
satunnaistettu kliininen koe
randomized clinical trial
satunnaistettu koe
randomized experiment, randomized trial
satunnaistettu päätössääntö
randomized decision rule
satunnaistettu testi
randomized test
satunnaistettu vastaus
randomized response
satunnaistettujen lohkojen asetelma
randomized blocks design
satunnaistetut lohkot
randomized blocks
satunnaistuksen mukainen analyysi
as-randomized analysis
satunnaistus
randomization
satunnaistustesti
randomization test
satunnaisuus
randomness
satunnaisvaihtelu
random variation
satunnaisvaikutus
random effect
satunnaisvaikutusmalli
random-effects model
satunnaisvektori
random vector
satunnaisverkko
random graph
satunnaisvirhe
random error
saturoitu malli
saturated model
segregaatio
segregation
segregaatioanalyysi
segregation analysis
sekajakauma
mixed distribution
sekakoosteinen
heterogeneous
sekamalli
mixed model, mixed-effects model
sekanttimenetelmä
secant method
sekaspektri
mixed spectrum
sekastrategia
mixed strategy
sekoitekoe
mixture experiment
sekoitemalli
mixture model
sekoittaja
confounder
sekoittava jakauma
mixing distribution
sekoittava tekijä
confounder, confounding factor
sekoittava muuttuja
confounder, confounding variable
sektorikuvio
pie diagram, pie chart
sekvenssimalli
sequence model
selitettävä muuttuja
outcome variable
selittäjä
explanatory variable
selittävä koe
explanatory trial
selittävä muuttuja
explanatory variable, regressor
selitysaste
coefficient of determination
selvitys
inquiry
semimarkovprosessi
semi-Markov process
semimartingaali
semi-martingale
semiparametrinen
semi-parametric
sensitiivisyys
sensitivity
sensurointi
censoring
sensurointi oikealta
right-censoring
sensurointi vasemmalta
left censoring
sensuroitu havainto
censored observation
sentiili
centile
sentroidimenetelmä
centroid method
separoituva avaruus
separable space
seulaestimaattori
sieve estimator
seulonta
screening
seulonta-asetelma
screening design
seulontatesti
screening test
seuranta
follow-up
seuruu
follow-up
Shannon-informaatio
Shannon information
sidos
tie
sigma-algebra
sigma-algebra
sigmakenttä
sigma-field
sigmoidikäyrä
sigmoid curve
signaali-kohinasuhde
signal to noise ratio
signaalinkäsittely
signal processing
sihteeriongelma
secretary problem
siilosirontakuvio
binned scatter plot
siirrettävyys
transportability
siirto
translation
siirtofunktio
transfer function
siirto-oppiminen
transfer learning
siirtymäintensiteetti
transition intensity
siirtymämatriisi
transition matrix
siirtymätaajuus
transition rate
siirtymätodennäköisyys
transition probability
sijaintiluku
measure of location
sijaintimitta
measure of location
sijaintiparametri
location parameter
sijaintiperhe
location family
sijainti-skaalaperhe
location-scale family
sijaintitunnusluku
measure of location
sijaismuuttuja
surrogate variable
sijaisvaste
surrogate outcome
sijakisa
ranking
sijaluku
rank1
sijalukukorrelaatio
rank correlation
sijalukuregressio
rank regression
sijatunnusluku
rank order statistic
sijavertailu
ranking
sijoitusrahasto
mutual fund
silmukka
loop
silotin
smoother
silottava splini
smoothing spline
silotus
smoothing
siluettikuvio
silhouette plot
similaarinen testi
similar test
similaariset alueet
similar regions
similaarit matriisit
similar matrices
simpleksialgoritmi
simplex algorithm
Simpsonin paradoksi
Simpson's paradox
simulaattori
simulator
simulointi
simulation
simuloitu hehkutus
simulated annealing
simuloitu verho
simulated envelope
simultaaniluottamusväli
simultaneous confidence intervals
simultaaninen autoregressio
simultaneous autoregression
simultaaniyhtälöharha
simultaneous equations bias
simultaaniyhtälömalli
simultaneous equations model
singulaariarvohajotelma
singular value decomposition
singulaarinen jakauma
singular distribution
singulaarinen matriisi
singular matrix
sironta
scatter
sirontakuvio
scatter plot
sirontakuviomatriisi
scatterplot matrix
sisäaita
inner fence
sisäinen kasvuvauhti
intrinsic growth rate
sisäinen validiteetti
internal validity
sisäinen varianssi
internal variance
sisäkkäinen asetelma
nested design
sisäkkäinen luokittelu
hierarchical classification
sisäkkäinen otanta
nested sampling
sisäkkäiset hypoteesit
nested hypotheses
sisäkkäiset mallit
nested models
sisäkorrelaatio
intraclass correlation
sisällönanalyysi
content analysis
sisältymistodennäköisyys
inclusion probability
sisämääräytyneisyys
endogeneity
sisämääräytynyt muuttuja
endogenous variable
sisätulo
inner product, dot product
sisävarianssi
intraclass variance
sisäänajojakso1
burn-in period
sisäänajojakso2
run-in period
sisäänmuutto
in-migration
sivuutettava
ignorable
sivuuttamaton
nonignorable
skaala
scale1
skaalakerroin
scale factor
skaalaparametri
scale parameter
skaalattu devianssi
scaled deviance
skaalaus
scaling
skaalautuvuus
scalability
skalaari
scalar
skeptinen priori
sceptical prior
skoori
score1
skoorifunktio
score function
skoorijäännös
score residual
skoorisuure
score statistic
skooritesti
score test
skoorivektori
score vector
S-käyrä
sigmoid curve
sokkimalli
shock model
sokkokoe
blinded experiment
sokkoutus
blinding
solmu
node, vertex
solmupiste
knot
solufrekvenssi
cell frequency
solulukumäärä
cell frequency
solvenssi
solvency
sovite
fitted value
sovite-ero
difference in fits
sovitettu malli
fitted model
sovitteen hyvyys
goodness of fit
sovitus
fitting
spagettikuvio
spaghetti plot
spatiaalinen data
spatial data
spatiaalinen mediaani
spatial median
spatiaalinen paripotentiaali
spatial pair-potential
spatiaalinen pisteprosessi
spatial point process
spatiaalinen tilastotiede
spatial statistics
spektri
spectrum
spektrianalyysi
spectral analysis
spektrihajotelma
spectral decomposition
spektrikertymäfunktio
spectral distribution function
spektrisäde
spectral radius
spektritiheys
spectral density
spesifisyys
specificity
splini
spline
stabiili jakauma
stable distribution
stabiili tila
stable state
stabiili väestö
stable population
standardinormaalijakauma
standard normal distribution
standardointi
standardization2
standardoitu jäännös
standardized residual
standardoitu kerroin
standardized coefficient
standardoitu muuttuja
standardized variable
stationaarinen jakauma
stationary distribution
stationaarinen prosessi
stationary process
stationaarinen väestö
stationary population
stereologia
stereology
stokastiikka
stochastics
stokastinen approksimaatio
stochastic approximation
stokastinen integraali
stochastic integral
stokastinen järjestys
stochastic ordering
stokastinen malli
stochastic model
stokastinen matriisi
stochastic matrix
stokastinen optimointi
stochastic optimization
stokastinen paikkaus
stochastic imputation
stokastinen prosessi
stochastic process
stokastinen raja-arvo
limit in probability
stokastinen riippuvuus
stochastic dependence
stokastinen suppeneminen
stochastic convergence
stokastinen volatiliteetti
stochastic volatility
stokastisesti rajoitettu
bounded in probability
Studentin jakauma
Student's distribution, t-distribution
stylometria
stylometry
subjektiivinen todennäköisyys
subjective probability
submartingaali
submartingale
SU-estimaattori
maximum likelihood estimator, ML estimator
suhdanne
business cycle
suhde
ratio
suhdeasteikko
ratio scale
suhde-estimaattori
ratio estimator
suhdeluku
ratio
suhteellinen elossaolo
relative survival
suhteellinen frekvenssi
relative frequency
suhteellinen kiintiöinti
proportional allocation
suhteellinen otanta
proportional sampling
suhteellinen riski
relative risk, risk ratio
suhteellinen tehokkuus
relative efficiency
suhteellinen uskottavuus
relative likelihood
suhteellinen varianssi
relative variance
sukukorrelaatio
familial correlation
sukupuuton todennäköisyys
extinction probability
sulautuminen
coalesence
suljettu väestö
closed population
sumea joukko-oppi
fuzzy set theory
sumea logiikka
fuzzy logic
summakaavio
cumulative sum chart
summakontrasti
sum contrast
summautuva malli
additive model
summautuvien uhkien malli
additive hazards model
suodatin
filter
suodatus
filtering
suodin
filter
suojattu tieto
protected data
suojautumisstrategia
hedging strategy
suorakaidehila
rectangular lattice
suora uskottavuus
direct likelihood
suora vaikutus
direct effect
suora vakiointi
direct standardization
supereksogeenisuus
super exogeneity
supermartingaali
supermartingale
supernormaalisuus
supernormality
superoppija
super learner
superpopulaatiomalli
superpopulation model
supistettu tarkastus
reduced inspection
suppeneminen
convergence
suppilokuvio
funnel plot
suunnallinen satunnaiskulku
random walk with drift
suunnattu syklitön verkko
directed acyclic graph
suunnitellusti puuttuva
missing by design
suunniteltu vertailu
planned comparison
suunta
drift1
suunta-aineisto
directional data
suuntaamaton verkko
undirected graph
suuraineisto
big data
suurdata
big data
suurimman entropian menetelmä
maximum entropy method
suurimman posterioritiheyden alue
highest posterior density region
suurimman posterioritiheyden estimaattori
maximum a posteriori estimator
suurimman posterioritiheyden väli
highest posterior density interval
suurimman uskottavuuden estimaattori
maximum likelihood estimator
suurimman uskottavuuden menetelmä
method of maximum likelihood
suurin siedetty annos
maximum tolerated dose
suuriulotteinen aineisto
high-dimensional data
suurten lukujen laki
law of large numbers
suurten otosten teoria
large sample theory
suurten poikkeamien teoria
large deviation theory
suuruusluokka
order of magnitude
sykli
cycle
syklinen malli
cyclic model
symmetrinen jakauma
symmetric distribution
symmetrinen otanta
symmetric sampling
synteettinen aineisto
synthetic data
synteettinen estimaattori
synthetic estimator
syntymäkohortti
birth cohort
syntymä-kuolemaprosessi
birth-death process
syntymäprosessi
birth process
syntyvyys
birth rate
systemaattinen allokointi
systematic allocation
systemaattinen jako
systematic allocation
systemaattinen otanta
systematic sampling
systemaattinen virhe
systematic error, bias
sysäys
perturbation2
sysäysvastefunktio
impulse response function
syväoppiminen
deep learning
syyketju
causal chain
syykohtainen uhka
cause-specific hazard
syyksilukuosuus
attributable fraction
syymuuttuja
cause variable
syy-seurausmalli
causal model
syy-seurauspäättely
causal inference
syy-seuraussuhde
causality
sädekuvio
radial plot
säännöllisesti vaihteleva
regularly varying
säännön edeltäjäosa
antecedent of a rule
säännön seuraajaosa
consequent of a rule
säännön vartalo
body of a rule
sääntely
regularization
säästeliäisyys
parsimony
säätömuuttuja
control variable1
säätöteoria
control theory