Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • R

R2
coefficient of determination
raaka-arvo
raw score
raakamomentti
raw moment
radiaalifunktio
radial function
Radonin–Nikodymin derivaatta
Radon–Nikodym derivative
rahasto
fund
rajahinta
strike price
rajajakauma
asymptotic distribution, limiting distribution
rajapiste
cut-off point
rajatta jakautuva
infinitely divisible
rajatuloestimaattori
product limit estimator
rajoitettu satunnaistus
restricted randomization
rajoitettu suurimman uskottavuuden menetelmä
restricted maximum likelihood
rajoitetun informaation estimaattori
limited information estimator
rajoitetusti heilahteleva funktio
bounded variation function
rakenneaikasarjamalli
structural time series model
rakennemuutos
structural change
rakenneosa-aineiston analyysi
compositional data analysis
rakenneyhtälömalli
structural equation model
rakenteellinen kausaalimalli
structural causal model
rakenteellinen nolla
structural zero
rakenteellinen vektoriautoregressio
structural vector autoregression
rankit-muunnos
rankit transformation
Raon–Blackwellin tehostus
Rao–Blackwellization
raportointivirhe
reporting error
rationaaliset odotukset
rational expectations
ratkeava lohkoasetelma
resolvable block design
realisaatio
realization
redusoitu muoto
reduced form
regressio
regression
regressioanalyysi
regression analysis
regressiodiagnostiikka
regression diagnostics
regressioepäjatkuvuusasetelma
regression discontinuity design
regressioestimaattori
regression estimator
regressiofunktio
regression function
regressiokalibrointi
regression calibration
regressiokerroin
regression coefficient
regressio keskiarvoa kohti
regression to the mean
regressiokäyrä
regression curve
regressiomalli
regression model
regressiomallinnus
regression modeling
regressiomallitus
regression modeling
regressioneliösumma
regression sum of squares
regressio origon kautta
regression through the origin
regressiopinta
regression surface
regressiosplini
regression spline
regressiosuora
regression line
Rényin entropia
Rényi entropy
Rényin poikkeama
Rényi divergence
reilu peli
fair game
reittiotanta
route sampling
rekursiivinen
recursive
relaatiotietokanta
relational database
reliabiliteetti
reliability2
reliabiliteettikerroin
reliability coefficient
replikaatio
replication
replikaatti
replicate
residuaali
residual
resistentti estimaattori
resistant estimator
retrospektiivinen tutkimus
retrospective study
reunafrekvenssi
marginal frequency
reunahomogeenisuus
marginal homogeneity
reunajakauma
marginal distribution
reunakausaalivaikutus
marginal causal effect
reunalukumäärä
marginal frequency
reunamalli
marginal model
reunarakennemalli
marginal structural model
reunariippumattomuus
marginal independence
reunariippuvuus
marginal dependence
reunasumma
marginal total
reunataulukko
marginal table
reunatiheysfunktio
marginal density function
reunatodennäköisyys
marginal probability
reunauskottavuus
marginal likelihood
reunavaikutus
marginal effect
reunayhteys
marginal association
riippumaton muuttuja
explanatory variable
Suositeltavampi on selittävä muuttuja.
riippumaton sensurointi
independent censoring
riippumattomat ja normaalijakautuneet
normally and independently distributed
riippumattomat ja samoin jakautuneet
independent and identically distributed
riippumattomat lisäykset
independent increments
riippumattomien komponenttien analyysi
independent component analysis
riippumattomuus
independence
riippuva muuttuja
outcome variable, response variable
Suositeltavampia ovat vastemuuttuja ja selitettävä muuttuja.
riippuvuus
dependence
riippuvuus edeltävästä
antedependence
rimamalli
hurdle model
rinnakkaisten koordinaattien kuvio
parallel coordinate plot
rinnakkaisten ryhmien asetelma
parallel groups design
riski
risk
riskifunktio
risk function
riskihakuinen henkilö
risk prone person
riskijoukko
risk set
riskijoukkopoiminta
risk set sampling
riskikertymä
cumulative risk
riskineutraali mitta
risk neutral measure
riskisuhde
relative risk, risk ratio
riskitekijä
risk factor
riskiteoria
risk theory
riskitön arvopaperi
riskless asset
riskiä kaihtava henkilö
risk averse person
ristiintaulukointi
cross tabulation
ristiinvahvistus
cross-validation
ristiinvalidointi
cross-validation
ristikkäisasetelma
cross-over design
ristikorrelaatio
cross-correlation
ristikovarianssi
cross-covariance
ristispektri
cross spectrum
ristispektritiheys
cross-spectral density
ristisuhde
odds ratio
ristitaulukko
cross table
ristitulosuhde
cross-product ratio, odds ratio
robusti estimaattori
robust estimator
robustisuus
robustness
ROC-käyrä
ROC curve
roikkuva histogrammi
hanging rootogram
rososakko
roughness penalty
rotaatio
rotation
rotaatioasetelma
rotatable design
rukattu estimaattori
adjusted estimator
rukattu otospaino
adjusted sample weight
rukattu profiiliuskottavuus
adjusted profile likelihood
rukkaus
adjustment
ruudukko
grid
ruusukaavio
rose diagram
ruutuotanta
grid sampling
ryhmien sisäinen neliösumma
within-groups sum of squares
ryhmien välinen neliösumma
between-groups sum of squares
ryhmitelty aineisto
grouped data
ryhmittelyanalyysi
cluster analysis
ryhmittelypuu
dendrogram
ryhmäfaktori
group factor
ryhmäjaollinen asetelma
group divisible design
ryhmäkaltaistus
group matching, frequency matcing
ryhmäpaikkaus
aggregate imputation
ryhmäperäkkäinen koe
group-sequential experiment
ryhmäperäkkäisasetelma
group-sequential design
ryhmäseulonta-asetelma
group screening design
ryhmätason tutkimus
aggregate-level study
ryväs
cluster
ryväsotanta
cluster sampling
ryväsprosessi
cluster process
ryvässatunnaistus
cluster randomization
ryvästys
clustering
ryöppyprosessi
cascade process
räjähtävä prosessi
explosive process