Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • P

paikallinen asymptoottinen tehokkuus
local asymptotic efficiency
paikallinen regressio
local regression
paikallisuskottavuus
local likelihood
paikkadata
spatial data
paikkatietojärjestelmä
geographical information system
paikkatilastotiede
spatial statistics
paikkaus
imputation
paikkausmalli
imputation model
paino
weight
painoindeksi
body mass index
painotettu keskiarvo
weighted mean, weighted average
painotettu pienimmän neliösumman menetelmä
weighted least squares method
painotettu uskottavuus
weighted likelihood
paksuhäntäinen jakauma
heavy-tailed distribution
palautusotanta
sampling with replacement
palautuva
recurrent1
palkkikuvio
bar chart
pallokoordinaatti
spherical coordinate
pallopintajakauma
spherical distribution
pallopintamuuttuja
spherical variable
pallopintatesti
sphericity test
paloittainen regressio
piecewise regression
paloittain lineaarinen
piecewise linear
paloittain vakio
piecewise constant
paluuaika
recurrence time1
paluujakso
return period
paluukvantiili
return level
paneeliaalto
panel wave
paneeliaineisto
panel data
paneelidata
panel data
paneelitutkimus
panel study
panos-tuotosmalli
input-output model
panos-tuotosmatriisi
input-output matrix
parametri
parameter
parametriavaruus
parameter space
parametrinen jakauma
parametric distribution
parametrinen malli
parametric model
parametrinen päättely
parametric inference
parametriton
nonparametric
parametrivetoinen malli
parameter-driven model
parametrointi
parametrization
paras asymptoottisesti normaalinen estimaattori
best asymptotically normal estimator
paras lineaarinen harhaton ennustin
best linear unbiased prediction
paras lineaarinen harhaton estimaattori
best linear unbiased estimator
paremmuuskoe
superiority trial
Pareto-jakauma
Pareto distribution
parhaan olosuhteen elinajanodote
best practice life expectancy
pariotokset
paired samples
pariteetti
parity2
pariteettisuhde
parity-progression ratio
parittainen riippumattomuus
pairwise independence
parittainen t-testi
paired t-test
parivertailu
paired comparison
p-arvo
p-value
p-arvon kalastelu
p-hacking
Pearson-jäännös
Pearson residual
Pearsonin khi-neliösuure
Pearson's chi-squared statistic
Pearsonin khi-neliötesti
Pearson's chi-squared test
pehmolaskenta
soft computing
peittoharha
noncoverage bias
peittotodennäköisyys
coverage probability
peittovaikutus
masking effect
peliteoria
game theory
pelkistetty muoto
reduced form
pelkistymätön ketju
irreducible chain
pelurin vararikko
gambler’s ruin
pelurin virhepäätelmä
gambler's fallacy
penetranssi
penetrance
perhekohtainen virhetodennäköisyys
family-wise error rate
perheenpääkohtainen menetelmä
headship rate method
periodogrammi
periodogram
periytyvyys
heritability
perkolaatioteoria
percolation theory
permutaatio
permutation
permutaatiotesti
permutation test
perspektiivikuvio
perspective plot
perturbaatiomenetelmä
perturbation method
perusjakso
base period
perusjoukko
population1
perusotos
master sample
perusotospaino
basic sample weight
perustartuttavuusluku
basic reproduction number
perustaso
baseline
perustasoharha
base rate bias
perusuhka
baseline hazard
perusuusiutumisluku
basic reproduction number
peräkkäinen todennäköisyyssuhdetesti
sequential probability ratio test
peräkkäisallokointi
sequential allocation
peräkkäisanalyysi
sequential analysis
peräkkäisasetelma
sequential design
peräkkäiskoe
sequential experiment
peräkkäismalli
sequential model
peräkkäisotanta
sequential sampling
peräkkäispoiminta
sequential sampling
peräkkäistesti
sequential test
pesitetty tapaus-verrokkitutkimus
nested case-control study
Phillipsin käyrä
Phillips curve
pienalue-estimointi
small area estimation
pienimmän itseiskutistamisen ja valinnan operaattori
least absolute shrinkage and selection operator
pienimmän itseispoikkeaman menetelmä
least absolute deviation method
pienimmän neliösumman estimaattori
least squares estimator
pienimmän neliösumman menetelmä
method of least squares
pienimmän varianssin harhaton estimaattori
minimum variance unbiased estimator
pienin khi-neliö
minimum chi-square
pienten lukujen laki
law of small numbers
Pietarin paradoksi
St. Petersburg paradox
piikki ja laatta
spike and slab
piikki ja laatta -jakauma
spike and slab distribution
piilokki
inlier
piilomarkovmalli
hidden Markov model
piiloluokka-analyysi
latent class analysis
piilomuuttuja
latent variable
piilopiirreanalyysi
latent trait analysis
piilorakenne
latent structure
piilosekoittaja
unobserved confounder
piirakkakuvio
pie diagram, pie chart
piirre
attribute, feature, trait
piirreavaruus
feature space
piirrevalinta
feature selection
piktogrammi
pictogram
pilotti
pilot study
pistebiseriaalinen korrelaatio
point biserial correlation
piste-estimaatti
point estimate
piste-estimaattori
point estimator
piste-estimointi
point estimation
pistehypoteesi
simple hypothesis
pisteittäinen luottamusvyöhyke
pointwise confidence band
pistekohina
shot-noise
pistekuvio1
dot plot
pistekuvio2
point pattern
pistemäärä
score2
pisteotanta
point sampling
pisteprosessi
point process
pistetiheys
point density
pistetodennäköisyys
point probability
pistetulo
dot product, inner product
pisteytys
scoring
pistoke-estimaattori
plug-in estimator
pitkittäisaineisto
longitudinal data
pitkäaikaismuutos
trend
pitkähäntäinen jakauma
long-tailed distribution
pitkämuistinen prosessi
long-memory process
pitkän kantaman riippuvuus
long-range dependence
Pitman-tehokkuus
Pitman efficiency
pito-otanta
sampling without replacement
pituusharhainen otanta
length-biased sampling
PNS-estimaattori
least squares estimator
poikittaistutkimus
cross-sectional study
poikkeaman itseisarvo
absolute deviation
poimija
sampler
poimintaväli
sampling interval
poismuutto
out-migration
Poisson-jakauma
Poisson distribution
Poisson-otanta
Poisson sampling
Poisson-prosessi
Poisson process
poissulkukriteeri
exclusion criterion
poisto
elimination
poistomenetelmä
removal method
poistovalinta
backward elimination
polkuanalyysi
path analysis
polkukerroin
path coefficient
polkuriippuvainen
path dependent
Pólyan uurnamalli
Pólya urn model
polynominen trendi
polynomial trend
polynomiregressio
polynomial regression
polyspektri
polyspectrum
populaatio
population
populaatiogenetiikka
population genetics
populaatiokeskiarvoistettu malli
population-averaged model
populaation kasvumalli
population growth model
populaatiopyramidi
population pyramid
porrasasetelma
staircase design
porraskiila-asetelma
stepped wedge design
porrasteinen aloitus
staggered entry
positiividefiniitti
positive definite
positiivinen ennustearvo
positive predictive value
positiivinen harha
upward bias
positiivinen vinous
positive skewness
positiivisesti definiitti
positive definite
positiivisesti semidefiniitti
positive semidefinite, nonnegative definite
posteriorijakauma
posterior distribution
posterioritodennäköisyys
posterior probability
posterioriväli
posterior interval
postikysely
postal survey
potenssilaki
power law
potenssimuunnos
power transformation
potentiaali
potential
potentiaalinen vaste
potential outcome
prediktiivinen päättely
predictive inference
priorijakauma
prior distribution
priorin koostaminen
elicitation of prior
prioritodennäköisyys
prior probability
probit-muunnos
probit transformation
profiilianalyysi
profile analysis
profiilikuvio
profile plot
profiili-log-uskottavuus
profile log-likelihood
profiilitukifunktio
profile support function, profile log-likelihood
profiiliuskottavuus
profile likelihood
profilointi
profiling
projektio
projection
projektiokuvio
projection plot
projektion haku
projection pursuit
Prokrustes-analyysi
Procrustes analysis
propensiteetti
propensity
propensiteettikaltaistus
propensity matching
propensiteettiluku
propensity score
propensiteettipainotus
propensity matching
prosentiili
percentile
prosenttijakauma
percentage distribution
prosenttipiste
percentile
prosenttiyksikkö
percentage point
prosessien kerrostaminen
superposition of processes
prosessien kytkentä
coupling of processes
prosessien summaus
superposition of processes
prosessin generaattori
generator of process
prosessin kehitin
generator of process
prospektiivinen tutkimus
prospective study
prospektiteoria
prospect theory
protokolla
protocol
protokollan mukainen analyysi
per-protocol analysis
protokollarike
protocol violation
pseudosatunnaisluku
pseudo-random number
pseudouskottavuus
pseudo-likelihood
psykometriikka
psychometrics
puhdas luonnollinen epäsuora vaikutus
pure natural indirect effect
puhdas luonnollinen suora vaikutus
pure natural direct effect
puhdistumisjakso
wash-out period
puheentunnistus
speech recognition
puhelinnumeron satunnaisvalinta
random digit dialing
puoleen tehoava annos
median effective dose
puoleen tehoava taso
median effective level
puolet tappava annos
median lethal dose
puolet tappava taso
median lethal level
puolimartingaali
semi-martingale
puolinormaalijakauma
half-normal distribution
puolitusmenetelmä
split-half method
puukaavio
tree diagram
puppukorrelaatio
nonsense correlation
puumalli
tree model
puuttuva data
missing data
puuttuvuuden sekoitemalli
pattern mixture model
puuttuvuusrakenne
missing data pattern
pylväskuvio
bar chart
pysyvä elinkorko
perpetuity
pysäytyshetki
stopping time, optional time
pysäytyssääntö
stopping rule
pyöristys
rounding
pätevyys
validity
pääakselihajotelma
principal axes decomposition
pääkomponenttianalyysi
principal components analysis
pääkomponenttiregressio
principal components regression
pääkoordinaatti
principal coordinate
pääositus
principal stratification
päätetapahtuma
endpoint
päättelin
perceptron
päättely
inference
päätösavaruus
decision space
päätösfunktio
decision function
päätöspuu
decision tree
päätössääntö
decision function
päätösteoria
decision theory
päävaikutus
main effect