Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • P

paired comparison
parivertailu
paired samples
pariotokset
paired t-test
parittainen t-testi
pairwise independence
parittainen riippumattomuus
panel data
paneeliaineisto, paneelidata
panel study
paneelitutkimus
panel wave
paneeliaalto
parallel coordinate plot
rinnakkaisten koordinaattien kuvio
parallel groups design
rinnakkaisten ryhmien asetelma
parameter
parametri
parameter-driven model
parametrivetoinen malli
parameter space
parametriavaruus
parametric distribution
parametrinen jakauma
parametric inference
parametrinen päättely
parametric model
parametrinen malli
parametrization
parametrointi
Pareto distribution
Pareto-jakauma
parity1
lapsiluku
parity2
pariteetti
parity-progression ratio
pariteettisuhde
parsimony
vähäparametrisuus, säästeliäisyys
partial association
osittaisyhteys, osittaisassosiaatio
partial autocorrelation
osittaisautokorrelaatio
partial correlation
osittaiskorrelaatio
partial least squares 🡆 PLS
osittainen pienin neliösumma
partial likelihood
osittaisuskottavuus
partially balanced array
osittain tasapainotettu asetelma
partial rank correlation
osittaisjärjestyskorrelaatio
partial regression coefficient
osittaisregressiokerroin
partial regression plot 🡆 added variable plot
osittaisregressiokuvio, lisäselittäjäkuvio
partial replacement
osittainen palautus
partial residual plot
osittaisjäännöskuvio
partial table
osataulukko
Tietojenkäsittelytieteessä käytetään tietokantojen yhteydessä suomennosta “osittainen taulu”.
participation rate
osallistumisosuus, osallistumisaste
partition
ositus
partitioned matrix
ositettu matriisi
passage time
kulkuaika
path analysis
polkuanalyysi
path coefficient
polkukerroin
path dependency
polkuriippuvuus
pattern mixture model
puuttuvuuden sekoitemalli
pattern recognition
hahmontunnistus
pay-off matrix
tuottomatriisi
peakedness 🡆 kurtosis2
huipukkuus
Pearson residual
Pearson-jäännös
Pearson's chi-squared statistic
Pearsonin khi-neliösuure, Pearsonin khi-neliötunnusluku
Pearson's chi-squared test
Pearsonin khi-neliötesti
penalized estimation
sakotettu estimointi
penalized least squares
sakotettu pienin neliösumma
penalized likelihood
sakotettu uskottavuus
penalty function 🡆 penalty term
sakkofunktio
penalty term 🡆 penalty function
sakkotermi
penetrance
penetranssi, ilmenemisyleisyys, läpäisy
pension fund
eläkerahasto
pentad criterion
viisikkokriteeri
percentage distribution
prosenttijakauma
percentage point
prosenttiyksikkö
percentile
prosentiili, prosenttipiste
perceptron
päättelin
percolation theory
perkolaatioteoria
periodic process
jaksollinen prosessi
periodic survey 🡆 repeated survey
toistoluotaus
period of seasonality
kausijakso
periodogram
jaksokuvio, periodogrammi
permissible estimator
hyväksyttävä estimaattori
permutation
permutaatio
permutation test
permutaatiotesti
perpendicular 🡆 orthogonal
kohtisuora, ortogonaalinen
perpetuity
pysyvä elinkorko
per-protocol analysis
protokollan mukainen analyysi
personal probability
omatodennäköisyys, henkilökohtainen todennäköisyys
person-time
henkilöaika
person-year
henkilövuosi
perspective plot
perspektiivikuvio
perturbation1 🡆 disturbance1
häiriö
perturbation2
sysäys
perturbation method
häiriömenetelmä, perturbaatiomenetelmä
p-hacking
p-arvon kalastelu
phase
vaihe, vaihekulma
phase diagram
vaihediagrammi, vaihekaavio
phase spectrum
vaihespektri
phase transition
vaihemuutos
phenotype
fenotyyppi, ilmiasu
phi-coefficient
fi-kerroin
Phillips curve
Phillipsin käyrä
pictogram
piktogrammi
piecewise constant
paloittain vakio
piecewise linear
paloittain lineaarinen
piecewise regression 🡆 segmented regression
paloittainen regressio
pie chart 🡆 pie diagram
sektorikuvio, piirakkakuvio
pie diagram 🡆 pie chart
piirakkakuvio, sektorikuvio
pilot study
esitutkimus, pilotti
pink noise
vaaleanpunainen kohina
Pitman efficiency
Pitman-tehokkuus
pivot 🡆 pivotal quantity
napasuure
pivotal quantity 🡆 pivot
napasuure
placebo
lume
placebo effect
lumevaikutus
planned comparison
suunniteltu vertailu
play-the-winner rule
suosi voittajaa -sääntö
plot1
kuvio
plot2
koeala
plot dendrogram
puu-pistekaavio
plug-in estimator
pistoke-estimaattori
point biserial correlation
pistebiseriaalinen korrelaatio
point density
pistetiheys
point estimation
piste-estimointi
point pattern
pistekuvio
point probability
pistetodennäköisyys
point process
pisteprosessi
point sampling
pisteotanta
pointwise confidence band 🡆 pointwise confidence envelope
pisteittäinen luottamusvyöhyke
pointwise confidence envelope 🡆 pointwise confidence band
pisteittäinen luottamusvyöhyke
Poisson distribution
Poisson-jakauma
Poisson process
Poisson-prosessi
Poisson sampling
Poisson-otanta
Poisson variation
Poisson-vaihtelu
polar coordinate
napakoordinaatti
Pólya urn model
Pólyan uurnamalli
polychotomous 🡆 polytomous
moniluokkainen
polynomial regression
polynomiregressio
polynomial trend
polynominen trendi
polyspectrum
polyspektri
polytomous 🡆 polychotomous
moniluokkainen
pooled estimator
yhdistetty estimaattori
population1
perusjoukko, populaatio
population2
väestö, populaatio
population-averaged model
populaatiokeskiarvoistettu malli
population genetics
populaatiogenetiikka
population growth model
populaation kasvumalli, väestönkasvumalli
population pyramid
populaatiopyramidi, väestöpyramidi
population structure
väestörakenne
portemanteau test
portemanteau-testi, naulakkotesti
portemanteau theorem
portemanteau-lause, naulakkolause
portfolio optimization
arvopaperisalkun optimointi
positive definite
positiividefiniitti, positiivisesti definiitti
positive predictive value
positiivinen ennustearvo
positive semidefinite 🡆 non-negative definite
positiivisesti semidefiniitti
positive skewness
oikealle vinous
postal survey
postikysely
post-clustering
jälkiryvästys
posterior distribution
posteriorijakauma, jälkijakauma
posterior interval
posterioriväli
posterior predictive distribution
posterioriennustejakauma, jälkiennustejakauma
posterior probability
posterioritodennäköisyys, jälkitodennäköisyys
post hoc comparison
jälkikäteisvertailu, post hoc -vertailu
post-stratification
jälkiositus
potential
potentiaali
potential outcome
potentiaalinen vaste
power1
voima, hylkäystodennäköisyys
power2
potenssi
power function
voimafunktio
power law
potenssilaki
power spectrum
spektritiheys
power transformation
potenssimuunnos
P-P plot
P-P-kuvio, todennäköisyyskuvio
pragmatic trial 🡆 effectiveness trial
pragmaattinen koe, vaikuttavuuskoe
precision1
toistotarkkuus
precision2
keskittyneisyys
precision3 🡆 positive predictive value
positiivinen ennustearvo
Koneoppimisen alalla sanaa precision käytetään tässä merkityksessä.
precision matrix 🡆 concentration matrix
keskittyneisyysmatriisi
precision parameter
keskittyneisyysparametri
predictable process
ennakoituva prosessi
predicted value
ennustettu arvo, ennuste3
prediction
ennuste2, ennustaminen
prediction error
ennustevirhe
prediction interval
ennusteväli
prediction residual
ennustejäännös
prediction residual sum of squares 🡆 PRESS
ennustejäännösten neliösumma
predictive analytics
ennustava analytiikka
predictive distribution
ennustejakauma
predictive inference
ennustava päättely, prediktiivinen päättely
predictive mean matching
ennustekeskiarvokaltaistus
predictive value
ennustearvo
predictor
ennustin, ennustava muuttuja
preferential attachment process
valikoivan kasvun prosessi
preregistration
ennakkorekisteröinti
prescriptive analytics
ohjaava analytiikka
pre-specified significance level
ennalta asetettu merkitsevyystaso
prevalence
vallitsevuus
prevention trial
ehkäisykoe
prewhitening
esivalkaisu
price index
hintaindeksi
primary sampling unit 🡆 PSU
ensiasteen otantayksikkö
principal axes decomposition
pääakselihajotelma
principal components analysis 🡆 PCA
pääkomponenttianalyysi
principal components regression
pääkomponenttiregressio
principal coordinate
pääkoordinaatti
principal stratification
pääositus
prior distribution
priorijakauma, esijakauma
prior elicitation 🡆 elicitation of prior
priorin koostaminen, esijakauman koostaminen
prior predictive distribution
esiennustejakauma
prior probability 🡆 a priori probability
prioritodennäköisyys, esitodennäköisyys
probabilistic inference
todennäköisyyspäättely
probability
todennäköisyys
probability calculus
todennäköisyyslaskenta
probability density function 🡆 PDF
tiheysfunktio, todennäköisyystiheys
probability distribution
todennäköisyysjakauma
probability generating function
todennäköisyysemäfunktio, todennäköisyydet generoiva funktio
probability integral transformation
kertymäfunktiomuunnos
probability judgement
todennäköisyysarvio
probability kernel
todennäköisyysydin
probability limits
todennäköisyysrajat
probability mass function 🡆 point probability function
pistetodennäköisyysfunktio
probability measure
todennäköisyysmitta
probability model 🡆 stochastic model
todennäköisyysmalli
probability plot
todennäköisyyskuvio
probability proportional to size 🡆 pps
kokoon verrannollinen todennäköisyys
probability sampling 🡆 random sampling
todennäköisyysotanta, satunnaisotanta
probability space
todennäköisyysavaruus
probability theory
todennäköisyysteoria
probability weighting
todennäköisyyspainotus
probable 🡆 likely
todennäköinen
probable error
todennäköinen virhe
probit model
probit-malli
probit transformation
probit-muunnos
procedural bias
menettelyharha
processing error
käsittelyvirhe
Procrustes analysis
Prokrustes-analyysi
product integral
tulointegraali
product limit estimator 🡆 Kaplan–Meier estimator
rajatuloestimaattori, Kaplanin–Meierin estimaattori
product measure
tulomitta
product moment
tulomomentti
product moment correlation
tulomomenttikorrelaatio
product space
tuloavaruus
profile analysis
profiilianalyysi
profile likelihood
profiiliuskottavuus
profile log-likelihood
profiili-log-uskottavuus
profile plot
profiilikuvio
profiling
profilointi
prognostic factor
ennustetekijä
prognostic model
ennustemalli
projection
projektio
projection plot
projektiokuvio
projection pursuit
projektion haku
projection pursuit regression
optimiprojektioregressio
propagation of error 🡆 error propagation
virheen kasautuminen, virheen leviäminen
propensity
propensiteetti, alttius
propensity matching
propensiteettikaltaistus, alttiuskaltaistus
propensity score
propensiteettiluku, alttiusluku
propensity weighting
propensiteettipainotus, alttiuspainotus
proper imputation
kelvollinen imputointi
proper prior
aito priori
proportion
osuus
proportional allocation
suhteellinen kiintiöinti
proportional hazards model 🡆 Cox model
verrannollisten uhkien malli, Coxin malli
proportional odds model
verrannollisten vastasuhteiden malli
proportional sampling
suhteellinen otanta
proposal distribution 🡆 candidate distribution
ehdotusjakauma, ehdokasjakauma
prospect theory
prospektiteoria, näkymäteoria
prospective study
prospektiivinen tutkimus
protected data
suojattu tieto
protocol
protokolla
protocol violation
protokollarike
proximity matrix
läheisyysmatriisi
pruning
karsinta
pseudo-likelihood
pseudouskottavuus
pseudo-random number
pseudosatunnaisluku, näennäissatunnaisluku
psychometrics
psykometriikka
publication bias
julkaisuharha
pure natural direct effect 🡆 PNDE
puhdas luonnollinen suora vaikutus
pure natural indirect effect 🡆 PNIE
puhdas luonnollinen epäsuora vaikutus
purposeful selection
harkintavalinta
purposive sample
harkintaotos
put option
myyntioptio
p-value
p-arvo