Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • O

oblimax-rotaatio
oblimax rotation
oblimin-rotaatio
oblimin rotation
odotettu lukumäärä
expected frequency, expected number
odotetun hyödyn teoria
expected utility theory
odotusaika
waiting time
odotusarvo
expectation, expected value
odotusarvoon palautuva
mean reversion
odotustappio
expected loss
odotustappioarvo
expected shortfall
offset-termi
offset term
ohjaamaton luokittelu
unsupervised classification
ohjaamaton oppiminen
unsupervised learning
ohjaava analytiikka
prescriptive analytics
ohjattu luokittelu
supervised classification
ohjattu oppiminen
supervised learning
ohuthäntäinen jakauma
light-tailed distribution
ohutlevysplini
thin plate spline
oikealle jatkuva vasemmalta raja-arvot
continue à droite, limite à gauche, càdlàg
oikealle vinous
positive skewness
oikeustilastotiede
jurimetrics
oktiili
octile
olennaiset piirteet
stylized facts
oletus
assumption
omatodennäköisyys
personal probability
omatoimiluotaus
self-administered survey
omien lasten menetelmä
own children method
ominaisarvo
eigenvalue
ominaisarvohajotelma
spectral decomposition
ominaisarvoyhtälö
characteristic equation
ominaisavaruus
eigenspace
ominaisuus
attribute, characteristic
ominaisvektori
eigenvector
operaatiotutkimus
operations research
opetusaineisto
training data
optimaalinen kiintiöinti
optimal allocation
optimaalisuus
optimality
optimiasetelma
optimal design
optimikiintiöinti
optimal allocation
optimiprojektioregressio
projection pursuit regression
optimiskaalaus
optimal scaling
optimointi
optimization
optimointimenetelmä
optimization method
ordinaaliasteikko
ordinal scale
ordinaaliregressio
ordinal regression
ortogonaalinen
orthogonal, perpendicular
ortogonaalipolynomi
orthogonal polynomial
ortogonaaliprojektio
orthogonal projection
ortonormaalinen
orthonormal
osajoukko
subset
osamäärä
ratio, quotient
osaotos
subsample
osaparametrinen
semi-parametric
osaruutuasetelma
split-plot design
osataulukko
partial table
osayksikköasetelma
split-unit design
osioanalyysi
item analysis
osiovasteteoria
item-response theory
osite
stratum
Monikkomuoto on strata.
ositettu malli
stratified model
ositettu matriisi
partitioned matrix
ositettu otanta
stratified sampling
ositettu pylväskuvio
multiple bar chart
osittainen pienin neliösumma
partial least squares
osittainen toisto
fractional replication
osittaisassosiaatio
partial association
osittaisautokorrelaatio
partial autocorrelation
osittaisjäännöskuvio
partial residual plot
osittaiskorrelaatio
partial correlation
osittaisregressiokerroin
partial regression coefficient
osittaisuskottavuus
partial likelihood
osittaisyhteys
partial association
osittaminen
decomposition1
osittuva malli
decomposable model
ositus1
partition
ositus2
stratification
osoitin
indicator variable
osoitinmatriisi
incidence matrix1
osoittaja
numerator
osto-optio
call option
osuma-aika
hitting time
osumatodennäköisyys
hitting probability
osuus
proportion
otannasta johtumaton virhe
non-sampling error
otanta
sampling
otanta-asetelma
sample design
otantajakauma
sampling distribution
otantakehikko
sampling frame
otantaosuus
sampling fraction
otanta palauttaen
sampling with replacement
otanta palauttamatta
sampling without replacement
otantasuunnitelma
sampling plan, sample plan
otantatarkastus
sampling inspection
otanta vaihtelevin todennäköisyyksin
unequal probability sampling
otantavirhe
sampling error
otantayksikkö
sampling unit
otos
sample1
otosasetelma
sample design
otosavaruus
sample space
otosjakauma
sample distribution
otoskertymäfunktio
sample distribution function
otoskeskiarvo
sample mean
otoskoko
sample size
otoskovarianssimatriisi
sample covariance matrix
otosluotaus
sample survey
otosmomentti
sample moment
otospaino
sample weight
otospiste
sample point
otospolku
sample path
otossuunnitelma
sample plan, sampling plan
otossuure
sample statistic
otostunnusluku
sample statistic
otostutkimus
sample survey
otosvarianssi
sample variance
otosyksikkö
sample unit
oudokki
outlier