Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • N

Nadaraya–Watson estimator
Nadarayan–Watsonin estimaattori
naive forecast
naiivi ennuste
natural conjugate prior
luonnollinen liittopriori
natural direct effect 🡆 NDE
luonnollinen suora vaikutus
natural experiment
luonnon koe
natural indirect effect 🡆 NIE
luonnollinen epäsuora vaikutus
natural language processing 🡆 NLP
luonnollisen kielen prosessointi, käyttökielen prosessointi
natural parameter 🡆 canonical parameter
luonnollinen parametri, kanoninen parametri
NDE
(natural direct effect]
nearest-neighbour clustering
lähinaapuriryhmittely
nearest-neighbour method
lähinaapurimenetelmä
near unit root
yksikköjuurta lähestyvä
negative binomial distribution
negatiivinen binomijakauma
negative exponential distribution 🡆 exponential distribution
eksponenttijakauma
negative hypergeometric distribution
negatiivinen hypergeometrinen jakauma
negative predictive value
negatiivinen ennustearvo
negative skewness
vasemmalle vinous
neighbor embedding
naapurustoupotus
nested case-control study
pesitetty tapaus-verrokkitutkimus, upotettu tapaus-verrokkitutkimus
nested design
sisäkkäinen asetelma
nested hypotheses
sisäkkäiset hypoteesit
nested models
sisäkkäiset mallit
nested sampling
sisäkkäinen otanta
net migration
nettomuutto
net reproduction rate 🡆 NRR
nettouusiutumisluku
network information criterion 🡆 NIC
verkkoinformaatiokriteeri
network of samples 🡆 interpenetrating samples
otosverkosto, päällekkäiset otokset
network sampling
verkko-otanta
neural computing
neurolaskenta
neural network
neuroverkko
new better than used 🡆 NBU
uusi vanhaa parempi, NBU
Newton–Raphson method
Newtonin–Raphsonin menetelmä
Neyman allocation
Neymanin kiintiöinti
Neyman–Pearson lemma
Neymanin–Pearsonin apulause, Neymanin–Pearsonin lemma
node 🡆 vertex
solmu
noise
kohina, häly
nominal confidence level
nimellinen luottamustaso
nominal coverage probability
nimellinen peittotodennäköisys
nominal scale
luokka-asteikko, luokitteluasteikko
nominal significance level
nimellinen merkitsevyystaso
nominal size
nimellinen koko
nomogram
nomogrammi
non-central
epäkeskinen
non-centrality parameter
epäkeskisyysparametri
noncoverage bias
peittoharha
non-differential misclassification
yhtäläinen virheluokittelu
non-experimental study
epäkokeellinen tutkimus
nonignorable
sivuuttamaton
noninformative prior
epäinformatiivinen priori, epäinformatiivinen esijakauma
non-life insurance
vahinkovakuutus
nonlinear model
epälineaarinen malli
nonlinear optimization
epälineaarinen optimointi
nonlinear regression
epälineaarinen regressio
nonnegative definite 🡆 positive semidefinite
ei-negatiivisesti definiitti, positiivisesti semidefiniitti
nonnested classification
epäsisäkkäinen luokitus
non-normal
ei-normaalinen
non-orthogonal
epäortogonaalinen
nonparametric
parametriton, epäparametrinen
non-probability sampling
epäaito otanta
non-random
ei-satunnainen
non-randomized
satunnaistamaton
nonresponse
vastauskato
non-sampling error
otannasta johtumaton virhe
nonsense correlation
hölynpölykorrelaatio, puppukorrelaatio
nonsignificant
ei-merkitsevä
nonsingular
epäsingulaarinen
non-terminal event
välitapahtuma
normal approximation
normaaliapproksimaatio
normal distribution 🡆 Gaussian distribution
normaalijakauma, Gaussin jakauma
normal equations
normaaliyhtälöt
normality
normaalisuus
normalizing transformation
normalisoiva muunnos
normally and independently distributed 🡆 NID
riippumattomat ja normaalijakautuneet
normal probability plot
normaalijakaumakuvio
normal score
normaaliarvo
nowcasting
nykyistäminen
nuisance parameter
kiusaparametri, haittaparametri
null deviance
nolladevianssi
null distribution
nollajakauma
null hypothesis
nollahypoteesi
null model
nollamalli
null set
nollajoukko
null space
nolla-avaruus
numeraire
numeraari
numerator
osoittaja
numerical optimization
numeerinen optimointi
nuptiality
avioliittoisuus