Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • M

maahanmuutto
immigration
maastamuutto
emigration
Mahalanobisin etäisyys
Mahalanobis distance
malli
model
malliavusteinen
model-assisted
mallidiagnostiikka
model diagnostics
mallikeskiarvoistus
model averaging
mallimatriisi
model matrix
mallinnus
modeling
mallinrakentaminen
model building
mallin sopivuus
model fit
malliperusteinen päättely
model-based inference
mallitus
modeling
mallivirhe
model error
manhattanetäisyys
city block distance, Manhattan distance
Mannin–Whitneyn testi
Mann-Whitney test
Mantelin–Haenszelin testi
Mantel–Haenszel test
marginaalihomogeenisuus
marginal homogeneity
marginaalijakauma
marginal distribution
marginaalimalli
marginal model
marginaalirakennemalli
marginal structural model
marginaaliuskottavuus
marginal likelihood
marimekkokuvio
Marimekko plot, mosaic plot
markov
Markov
Ks. alaluku 2.5.
markovinen
Markovian
Markovin ketju
Markov chain
Markovin Monte Carlo -menetelmä
Markov chain Monte Carlo method
Markovin satunnaiskenttä
Markov random field
Markovin vaihtomalli
Markov switching model
Markov-ominaisuus
Markov property
Markov-prosessi
Markov process
martingaali
martingale
martingaalijäännös
martingale residual
martingaalimitta
martingale measure
martingaaliresiduaali
martingale residual
massadata
big data
matokuvio
worm plot
matriisialgebra
matrix algebra
matriisihajotelma
matrix decomposition
matriisilaskenta
matrix algebra
matriisinormaalijakauma
matrix normal distribution
matriisin tekijöihinjako
matrix factorization
matriisiotanta
matrix sampling
matriisivasteregressio
matrix variate regression
mediaani
median
mediaanielinaika
median survival time
mediaaniharhattomuus
median unbiasedness
mediaaniregressiokäyrä
median regression curve
mediaanitesti
median test
mediaatio
mediation
mediaatioanalyysi
mediation analysis
melkein kaikkialla
almost everywhere
melkein varma suppeneminen
almost sure convergence
melkein varmasti
almost surely
menettelyharha
procedural bias
menetys
regret
menneistäminen
backcasting
merkintä-takaisinpyyntiotanta
capture-recapture sampling
merkitsevyys
significance
merkitsevyystaso
level of significance, significance level
merkitsevyystesti
test of significance, significance test
merkkijakso
run1
merkkijaksotesti
runs test
merkkijärjestystesti
signed rank test
merkkipisteprosessi
marked point process
merkkitesti
sign test
M-estimaattori
M-estimator
meta-analyysi
meta-analysis
metametri
metameter
metaregressio
meta regression
metodologia
methodology
Metropolisin–Hastingsin algoritmi
Metropolis–Hastings algorithm
metsikkökuvio
forest plot
mielipidekysely
opinion survey, opinion poll
minimaalinen tyhjentävä tunnusluku
minimal sufficient statistic
minimaalisesti kytketty asetelma
minimally connected design
minimax-kriteeri
minimax criterion
mitallinen
measurable
mitta
measure
mitta-asteikko
measurement scale
mittakaava
scale2
mittateoria
measure theory
mittaussarja
serial measurements
mittausvirhe
measurement error
m.k.
a.e.
momentit generoiva funktio
moment generating function
momentti
moment
momenttiemäfunktio
moment generating function
momenttiestimaattori
moment estimator
momenttimatriisi
moment matrix
momenttimenetelmä
method of moments
momenttisuhde
moment ratio
monen selittäjän regressio
multiple regression
monen vasteen regressio
multivariate regression
monen vasteen varianssianalyysi
multivariate analysis of variance
moniasteinen estimointi
multistage estimation
moniasteinen otanta
multistage sampling
moniasteotanta
multistage sampling
monihuippuinen jakauma
multimodal distribution
moni-imputointi
multiple imputation
monijaksomalli
multiepisode model
monikehikkoluotaus
multiple-frame survey
monikeskuskoe
multicenter trial
monikeskustutkimus
multicenter study
monikätinen rosvo
multiarmed bandit
monilineaarinen prosessi
multilinear process
moniluokkainen
polytomous
monimuotoisuusindeksi
index of diversity
monimuuttuja-analyysi
multivariate analysis
monimuuttujainen
multivariate
monimuuttujainen laskuriprosessi
multivariate counting process
moninormaalijakauma
multinormal distribution
moniositus
multiple stratification
moniosumamalli
multihit model
monipaikkaus
multiple imputation
monipoistumamalli
multiple decrement model
monipäätösmenetelmät
multiple criteria decision making
monisilotusmenetelmä
multiple smoothing method
monisto
manifold
monisto-oppiminen
manifold learning
monitasoitusmenetelmä
multiple smoothing method
monitasomalli
multilevel model, hierarchical model
monitavoiteoptimointi
multiple criteria optimization
monitavoitteinen päätöksenteko
multiple criteria decision making
monitehtäväoppiminen
multi-task learning
monitekijäkoe
multifactorial design
monitestaus
multiple testing
monitilainen elinajantaulukko
multistate life table
monitilamalli
multistate model
moniulotteinen
multidimensional
moniulotteinen aikasarja
multiple time series
moniulotteinen jakauma
multivariate distribution
moniulotteinen skaalaus
multidimensional scaling
monivaiheinen otanta
multiphase sampling
monivaiheotanta
multiphase sampling
monivaihepäätöskaavio
multivalued decision diagram
monivaiheseulonta
multiphase screening
monivastausanalyysi
multiple response analysis
moniverkko
multigraph
monivertailu
multiple comparison
moniyhtälömalli
multiequational model
monotoninen
monotone
monotoninen uskottavuusosamäärä
monotone likelihood ratio
Monte Carlo -menetelmä
Monte Carlo method
moodi
mode
morfometria
morphometrics
mosaiikkikuvio
mosaic plot
muistamattomuusominaisuus
memorylessness property
muistiharha
recall bias
muistittomuus
lack of memory property
mukaanottokriteeri
inclusion criterion
mukautettu prosessi
adapted process
mukautuva asetelma
adaptive design
mukautuva päättely
adaptive inference
mukautuva regressio
adaptive regression
mukautuva tehostus
adaptive boosting
mukavuusotos
convenience sample
multikollineaarisuus
collinearity, multicollinearity
multilineaarinen prosessi
multilinear process
multinomijakauma
multinomial distribution
multinomikerroin
multinomial coefficient
multinomilogistinen regressio
multinomial logistic regression
multinomilogit-malli
multinomial logit model
multinormaalijakauma
multinormal distribution
multiplikatiivinen kausivaihtelumalli
multiplicative seasonal model
multiplikatiivinen malli
multiplicative model
multiverkko
multigraph
muokattu otospaino
adjusted sample weight
muokattu profiiliuskottavuus
modified profile likelihood
muokattu R2
adjusted R2
muokkaus
adjustment
muotoanalyysi
morphometrics
muotoparametri
shape parameter
murtopolynomi
fractional polynomial
murtumispiste
breakdown point
musta laatikko
black box
muunnos
transformation
muunnosarvo
metameter
muutosarvo
change score
muutospiste
change point
muutostahti
rate of change
muutosvauhti
rate of change
muuttuja
variable, variate
muuttujakato
item non-response
muuttujalavennus
data augmentation
muuttujavalinta
variable selection
m.v.
a.s., almost surely
myyntioptio
put option
myöntyväisyysharha
acquiesence bias
myötävirtaneuroverkko
feed-forward neural network
määrittelyharha
specification bias
määritys
assay
määrityskoe
assay
määrällinen
quantitative