Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • L

L1-etäisyys
L1 metric
L1-normi
L1 norm
L2-etäisyys
L2 distance
L2-normi
L2 norm
laadullinen
qualitative
laadullinen vertaileva analyysi
qualitative comparative analysis
laadunvalvonta
quality control
laadunvalvontakortti
quality control chart
laadunvarmistus
quality assurance
laajassa mielessä stationaarinen
wide sense stationary
laakea priori
vague prior
laatikkokuvio
box plot
laatuelinvuosi
quality adjusted life years
Lagrangen kerrointesti
Lagrange multiplier test
lajien ordinaatio
ordination of species
lajien runsaus
species abundance
Laplace-jakauma
Laplace distribution
Laplace-muunnos
Laplace transform
lapsiluku
parity1
laskennallinen tilastotiede
computational statistics
laskennan alipeitto
underenumeration, undercount
laskennan ylipeitto
overenumeration, overcount
laskenta
enumeration
laskentaintensiivinen menetelmä
computationally intensive method
laskentataulukko
spreadsheet
laskentojen välinen elossaolosuhde
census survival rate
laskostuminen
aliasing2
laskurimitta
counting measure
laskuriprosessi
counting process
Laspeyresin indeksi
Laspeyres' index
LASSO
least absolute shrinkage and selection operator
latinalainen hyperkuutio-otanta
Latin hypercube sampling
latinalainen kuutio
Latin cube
latinalainen neliö
Latin square
latinalainen suorakulmio
Latin rectangle
lattiavaikutus
floor effect
laukutus
bagging, bootstrap aggregating
laukutusvirhe
out-of-bag error
laumasuoja
herd immunity
lause
theorem
lehtikuvio
stem-and-leaf diagram
leikattu keskiarvo
trimmed mean
leikkaus
intersection
lepojakso
idle period
Lexis-kuvio
Lexis diagram
liikakaltaistus
overmatching
liikaparametroitu
overparameterized
liikasovitus
overfitting
liikavakiointi
overadjustment
liikkuja-pysyjämalli
mover-stayer model
liitospisteregressio
joinpoint regression
liittojakauma
conjugate distribution
liittomatriisi
adjugate matrix
liittopriorijakauma
conjugate prior distribution
Likertin asteikko
Likert scale
likiarvo
approximation2
likiarvoinen
approximate
likiarvoistus
approximation1
likimääräinen
approximate
likimääräinen Bayes-laskenta
approximate Bayesian computation
likimääräinen uusioluottamusväli
approximate bootstrap confidence interval
likviditeetti
liquidity
lineaarinen
linear
lineaarinen ennustin
linear predictor
lineaarinen erotteluanalyysi
linear discriminant analysis
lineaarinen estimaattori
linear estimator
lineaarinen malli
linear model
lineaarinen ohjelmointi
linear optimization, linear programming
lineaarinen optimointi
linear optimization
lineaarinen prosessi
linear process
lineaarinen rajoite
linear constraint
lineaarinen regressio
linear regression
lineaarinen riippuvuus
linear dependence
lineaarinen suodin
linear filter
lineaarinen todennäköisyysmalli
linear probability model
lineaarinen trendi
linear trend
linearisoitu
linearized
linja-leikkausotanta
line-intersect sampling
linjaotanta
line sampling
linkkifunktio
link function
linkkuveitsiestimaattori
jackknife estimator
linkkuveitsimenetelmä
jackknife method
lisäinformaatio
auxiliary information
lisämuuttuja
auxiliary variable
lisäriski
excess risk
lisäselittäjäkuvio
added variable plot
lisäuhkamalli
excess hazards model
lisääntymisjakauma
offspring distribution
liukuneliökuvio
sliding square plot
liukuva keskiarvo
moving average
liukuvan keskiarvon malli
moving average model
liukuva tunnusluku
scan statistic
liukuva vaihteluväli
moving range
logaritmimuunnos
logarithmic transformation
logaritminen asteikko
logarithmic scale
logaritmisen sarjan jakauma
logarithmic series distribution
logistinen jakauma
logistic distribution
logistinen käyrä
logistic curve
logistinen regressio
logistic regression
logit-malli
logit model
logit-muunnos
logit transformation
log-lineaarinen malli
loglinear model
loglog-muunnos
loglog-transformation
log-normaalijakauma
lognormal distribution
logrank-testi
logrank test
log-uskottavuusfunktio
log-likelihood function
log-vastasuhde
log-odds
log-vetokerroin
log-odds
lohko
block
lohkodiagonaalimatriisi
block diagonal matrix
lohkojen välinen
interblock
lohkokaavio
block diagram
lohkolävistäjämatriisi
block diagonal matrix
lohkonsisäinen
intrablock
lohkosatunnaistaminen
block randomization
lokeromalli
compartment model
Lordin paradoksi
Lord's paradox
Lorenzin käyrä
Lorenz curve
luetteleminen
enumeration
lukumäärä
count, frequency1, number
lukumääräaikasarja
count time series
lukumääräaineisto
count data, frequency data
lukumääräjakauma
frequency distribution
lukumäärätaulukko
frequency table
lume
placebo
lumevaikutus
placebo effect
lumihiutalekuvio
snowflake diagram
lumipallo-otanta
snowball sampling
lunastusarvo
exercise value
lunastushinta
exercise price
lunastuspäivä
exercise date
luokitin
classifier
luokittelija
classifier
luokittelu
classification
luokitteluasteikko
nominal scale
luokitteluasteikon muuttuja
categorical variable
luokitteluattribuutti
classification attribute
luokittelu- ja regressiopuu
classification and regression tree
luokittelumääre
classification attribute
luokittelun yhdenmukaisuus
consistency of classification
luokittelusääntö
classification rule
luokittelutaulukko
classification table
luokittelutunnusluku
classification statistic
luokitteluvirhe
classification error
luokitus
classification
luokitushila
grouping lattice
luokka-asteikko
nominal scale
luokkafrekvenssi
class frequency
luokkajakauma
categorical distribution
luokkakeskus
class midpoint
luokkamuuttuja
categorical variable
luokkatunnus
class symbol
luokkaväli
bin, class interval
luokkien sisäinen samankaltaisuus
intra-class similarity
luokkien välinen samankaltaisuus
inter-class similarity
luonnollinen epäsuora kokonaisvaikutus
total natural indirect effect
luonnollinen epäsuora vaikutus
natural indirect effect
luonnollinen suora kokonaisvaikutus
total natural direct effect
luonnollinen liittopriori
natural conjugate prior
luonnollinen parametri
natural parameter, canonical parameter
luonnollinen suora vaikutus
natural direct effect
luonnollisen kielen prosessointi
natural language processing
luonnon koe
natural experiment
luotaus
survey
luotausinstrumentti
survey instrument
luotausmetodologia
survey methodology
luotausotanta
survey sampling
luotaustapa
survey mode
luotettavuus
reliability1
luotettavuusfunktio
reliability function
luotettavuusteoria
reliability theory
luottamusalue
confidence region
luottamusjoukko
confidence set
luottamustaso
confidence level
luottamusvyöhyke
confidence band, confidence envelope
luottamusväli
confidence interval, compatibility interval
luotto
credit
luottoalue
credible region
luottoteoria
credibility theory
luottoväli
credible interval
luovuttajapaikkaus
donor imputation
lyhimmän koodin pituus
minimum description length
lyhin luottamusväli
most accurate confidence interval
lyhyeksi myynti
short sale
lyhythäntäinen jakauma
short-tailed distribution
lyhytmuistinen prosessi
short-memory process
läheisyysmatriisi
proximity matrix
lähes vajaa-asteinen matriisi
ill-conditioned matrix
lähinaapurimenetelmät
nearest-neighbor methods
lähinaapuriryhmittely
nearest-neighbor clustering
lähtöarvot
baseline characteristics
lähtötaso
baseline
lämmittelyjakso
warm-up period
lämpökartta
heat map
läpäisy
penetrance
lävistäjämatriisi
diagonal matrix
lääketieteellinen tilastotiede
medical statistics
löytymisharha
detection bias