Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • L

L1 metric
L1-etäisyys
L1 norm
L1-normi
L2 distance
L2-etäisyys
L2 norm
L2-normi
labeled data
nimiöity data
labeling rule
nimeämissääntö
labor-force survey
työvoimatutkimus
lack of memory property
muistittomuus, unohtavaisuus
ladder index
tikasindeksi
ladder variable
tikasmuuttuja
lag
viive
Taivutetaan “viipeen” tai “viiveen”.
lag operator 🡆 backshift operator
viiveoperaattori
Lagrange multiplier test 🡆 score test
Lagrangen kerrointesti
lag window
viiveikkuna
landmark analysis
virstanpylväsanalyysi
Laplace distribution 🡆 double exponential distribution
Laplace-jakauma
Laplace transform
Laplace-muunnos
large deviation theory
suurten poikkeamien teoria
large sample theory
suurten otosten teoria
Laspeyres' index
Laspeyresin indeksi
last observation carried forward 🡆 LOCF
viimeisen havainnon toisto, LOCF-menetelmä
latent class analysis
piiloluokka-analyysi
latent structure
piilorakenne
latent trait analysis
piilopiirreanalyysi
latent variable
piilomuuttuja
Latin cube
latinalainen kuutio
Latin hypercube sampling
latinalainen hyperkuutio-otanta
Latin rectangle
latinalainen suorakulmio
Latin square
latinalainen neliö
lattice
hila
lattice design
hila-asetelma
lattice distribution
hilajakauma
lattice sampling
hilaotanta
lattice square
hilaneliö
law of large numbers
suurten lukujen laki
law of small numbers
pienten lukujen laki
law of the iterated expectations
iteroitujen odotusarvojen laki
law of the iterated logarithm 🡆 LIL
iteroidun logaritmin laki
law of truly large numbers
todella suurten lukujen laki
linear discriminant analysis 🡆 LDA
lineaarinen erotteluanalyysi
leading indicator
ennakoiva indikaattori, ennakoiva osoitin
leading question
johdatteleva kysymys
leaps-and-bounds algorithm
harpaten valinta
least absolute deviation method 🡆 LAD
pienimmän itseispoikkeaman menetelmä
least absolute shrinkage and selection operator 🡆 LASSO
LASSO, pienimmän itseiskutistamisen ja valinnan operaattori
least favorable distribution
epäsuotuisin jakauma
least significant difference test 🡆 LSD test
vähiten merkitsevän erotuksen testi, LSD-testi
least squares estimator 🡆 LSE
pienimmän neliösumman estimaattori, PNS-estimaattori
least squares method 🡆 method of least squares
pienimmän neliösumman menetelmä, PNS-menetelmä
least variance difference method
pienimmän varianssin erotusmenetelmä
leave-one-out cross-validation 🡆 LOOCV
yksi-pois-ristiinvalidointi, yksittäisristiinvalidointi
left censoring
sensurointi vasemmalta
left truncation
katkaisu vasemmalta, typistys vasemmalta
length-biased sampling
pituusharhainen otanta
level map
tasokartta
level of factor
tekijän taso
level of significance 🡆 significance level
merkitsevyystaso
leverage
vipuvoima
Lexis diagram
Lexis-kuvio
life course analysis
elinkaarianalyysi
life cycle utility
elinkaarihyöty
life expectancy
elinajanodote
life insurance
henkivakuutus
life table
elinajantaulukko
lifetime
elinaika
lifetime data analysis 🡆 survival analysis
elinaika-analyysi
lifetime distribution
elinaikajakauma, elinajan jakauma
light-tailed distribution
ohuthäntäinen jakauma
likelihood
uskottavuus
likelihood function
uskottavuusfunktio
likelihood principle
uskottavuusperiaate
likelihood ratio
uskottavuusosamäärä
likelihood ratio statistic
uskottavuusosamääräsuure, uskottavuusosamäärätunnusluku
likelihood ratio test 🡆 LRT
uskottavuusosamäärätesti
likely 🡆 probable
todennäköinen
Likert scale
Likertin asteikko
l.i.m. 🡆 limit in the mean
limit in probability 🡆 plim
stokastinen raja-arvo
limit in the mean 🡆 l.i.m.
keskineliöraja-arvo
limited dependent variable
rajoitettu vaste
limited information estimator
rajoitetun informaation estimaattori
limiting distribution
rajajakauma
linear
lineaarinen
linear constraint
lineaarinen rajoite
linear dependence
lineaarinen riippuvuus
linear estimator
lineaarinen estimaattori
linear filter
lineaarinen suodin
linearized
linearisoitu
linear model
lineaarinen malli
linear optimization 🡆 linear programming
lineaarinen optimointi, lineaarinen ohjelmointi
linear predictor
lineaarinen ennustin
linear probability model
lineaarinen todennäköisyysmalli
linear process
lineaarinen prosessi
linear programming 🡆 linear optimization
lineaarinen optimointi, lineaarinen ohjelmointi
linear regression
lineaarinen regressio
linear trend
lineaarinen trendi
line chart 🡆 line plot
viivakuvio
line-intersect sampling
linja-leikkausotanta
line of equal distribution 🡆 line of equidistribution
tasaisen jakautumisen suora, tasa-arvosuora
line plot 🡆 line chart
viivakuvio
line sampling
linjaotanta
line spectrum
viivaspektri
linkage analysis
kytkentäanalyysi
linkage disequilibrium 🡆 LD
kytkentäepätasapaino, LD
linked blocks
kytketyt lohkot
linked samples
kytketyt otokset
link function
linkkifunktio
liquidity
likviditeetti
local asymptotic efficiency
paikallinen asymptoottinen tehokkuus
local average treatment effect 🡆 complier average treatment effect
keskimääräinen käsittelyvaikutus sitoutuneilla
local likelihood
paikallisuskottavuus
locally asymptotically most powerful test
paikallisesti asymptoottisesti voimakkain testi
locally estimated scatterplot smoothing 🡆 LOESS
paikallisesti estimoitu sirontakuviosilotus, LOESS
locally weighted regression
paikallisesti painotettu regressio
locally weighted scatterplot smoothing 🡆 LOWESS
paikallisesti painotettu sirontakuviosilotus, LOWESS
local regression
paikallinen regressio
location family
sijaintiperhe
location parameter
sijaintiparametri
location-scale family
sijainti-skaalaperhe
location shift
sijainnin siirto
logarithmic scale
logaritminen asteikko
logarithmic series distribution
logaritmisen sarjan jakauma
logarithmic transformation
logaritmimuunnos
logistic curve
logistinen käyrä
logistic distribution
logistinen jakauma
logistic regression
logistinen regressio
logit model
logit-malli
logit transformation
logit-muunnos
log-likelihood function 🡆 support function
log-uskottavuusfunktio, tukifunktio
loglinear model
log-lineaarinen malli
loglog-transformation
loglog-muunnos
lognormal distribution
log-normaalijakauma
log-odds
log-vastasuhde, log-vetokerroin
logrank test
logrank-testi
logworth
log-arvo
Tämä on p-arvon muunnos -log10(p).
longitudinal data
pitkittäisaineisto, pitkittäisdata
long-memory process
pitkämuistinen prosessi
long-range dependence
pitkän kantaman riippuvuus
long-tailed distribution
pitkähäntäinen jakauma
lookup table
hakutaulu
loop
silmukka
Lord's paradox
Lordin paradoksi
Lorenz curve
Lorenzin käyrä
loss
tappio
loss aversion
tappion karttaminen
loss function
tappiofunktio
loss matrix
tappiomatriisi
loss triangle
tappiokolmio
lot
erä
lower control limit
alavalvontaraja
lower quartile
alakvartiili
lower triangular matrix
alakolmiomatriisi
LSD-testi