Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • K

kaareva eksponenttiperhe
curved exponential family
kaavio
diagram
kahden muuttujan jakauma
bivariate distribution
kahden otoksen t-testi
two-sample t test
kahden yksikön sisältymistodennäköisyys
second-order inclusion probability
kahdesti satunnainen malli
doubly stochastic model
kahtiajako
dichotomy
kaistanleveys
bandwidth1
kaksiarvoinen annos-vaste
quantal dose-response
kaksiarvoinen muuttuja
binary variable, dichotomous variable
kaksiasteinen pienin neliösumma
two-stage least squares
kaksiastejakauma
bidegree distribution
kaksiasteotanta
two-stage sampling
kaksihuippuinen jakauma
bimodal distribution
kaksijakoinen
bipartite
kaksikätinen rosvo
two-armed bandit
kaksisuuntainen luokittelu
two-way classification
kaksisuuntainen ristitaulukko
two-way contingency table
kaksisuuntainen testi
two-sided test, two-tailed test
kaksisuuntainen vaihtoehtoinen hypoteesi
two-sided alternative hypothesis
kaksisuuntainen varianssianalyysi
two-way analysis of variance
kaksisuuntainen vastahypoteesi
two-sided alternative hypothesis
kaksitahoinen testi
two-sided test, two-tailed test
kaksiulotteinen jakauma
bivariate distribution
kaksiulotteinen normaalijakauma
bivariate normal distribution
kaksiulotteinen ristitaulukko
two-way contingency table
kaksivaiheotanta
two-phase sampling, double sampling
kaksoiseksponenttijakauma
double exponential distribution
kaksoisrekisteriestimointi
dual systems estimation
kaksoissokkokoe
double-blind experiment
kaksoisvakaa estimointi
doubly robust estimation
kaksostutkimus
twin study
kalibrointi
calibration
kalibroitu paino
calibrated weight
Kalman-hyöty
Kalman gain
Kalman-suodin
Kalman filter
kaltaistettu pari
matched pair
kaltaistettu tapaus-verrokki-tutkimus
matched case-control study
kaltaistetut otokset
matched samples
kaltaistus
matching
kaltaistusjoukko
matched set
kanoninen analyysi
canonical analysis
kanoninen korrelaatio
canonical correlation
kanoninen linkkifunktio
canonical link function
kanoninen parametri
canonical parameter, natural parameter
kanta
basis
kantaja
support
kantajamuuttuja
carrier variable
Kaplanin–Meierin estimaattori
Kaplan–Meier estimator, product limit estimator
kappakerroin
kappa coefficient
karakteristinen funktio
characteristic function
karakteristinen yhtälö
characteristic equation
karhunta
call-back
karkaistu jakauma
quenched distribution
karkea data
coarse data
karkea estimaattori
crude estimator
karkein tyhjentävä tunnusluku
minimal sufficient statistic
karkeistus
coarsening
karsinta
pruning
kartiosilotus
tapering
kartogrammi
cartogram
kartoitus
survey
kaskadiprosessi
cascade process
kasvukäyrä
growth curve
kasvunopeus
growth rate
katastrofiteoria
catastrophe theory
katkaistu jakauma
truncated distribution
katkaisu oikealta
right-truncation
katkaisupiste
cut-off point
kato
dropout, attrition, loss
kattava malli
encompassing model
kattovaikutus
ceiling effect
kaukokartoitus
remote sensing
kauppamatkustajan ongelma
traveling salesman problem
kausaalikaavio
causal diagram, causal graph
kausaaliketju
causal chain
kausaalimalli
causal model
kausaalipäättely
causal inference
kausaalirakenteen löytäminen
causal discovery
kausaalisuus
causality
kausaaliverkko
causal graph, causal diagram
kausi-ARMA-malli
seasonal autoregressive moving average process
kausijakso
period of seasonality
kausijuuri
seasonal root
kausipuhdistus
seasonal adjustment
kausivaihtelu
seasonal variation
kauttaaltaan pienin riski
uniformly minimum risk
kauttaaltaan tarkin väli
uniformly most accurate interval
kauttaaltaan voimakkain
uniformly most powerful
kehikko
frame
kehikkoperusjoukko
frame population
kehityspolku
trajectory
kehityssuunta
trend
kehys
frame
kehäaineisto
circular data
kehädata
circular data
kehäjakauma
circular distribution
keinoäly
artificial intelligence
kelpoinen malli
adequate model
kelvollinen imputointi
proper imputation
kemometria
chemometrics
Kendallin tau
Kendall's tau
kenttäkoe
field experiment
kenttätyö
field work
kerrannainen kausivaihtelumalli
multiplicative seasonal model
kerrannainen malli
multiplicative model
kerroin
coefficient
kerroinero
difference in betas
kerrosestimaattori
sandwich estimator
kertoma
factorial
kertomakumulantti
factorial cumulant
kertomamomentit generoiva funktio
factorial moment generating function
kertomamomentti
factorial moment
kertomamomenttien emäfunktio
factorial moment generating function
kertymisnopeus
accrual rate
kertymäfunktio
distribution function, cumulative distribution function
kertymäfunktiomuunnos
probability integral transformation
kertymämalli
cumulative model
kertymäristisuhde
cumulative odds ratio
kertymäsumma
cumulative sum
keskeinen raja-arvolause
central limit theorem
keskenään vaihtokelpoiset muuttujat
exchangeable variables
keskeytetty tarkastus
curtailed inspection
keskiarvo
mean1, average
keskiarvosuppeneva
ergodic
keskiarvovektori
mean vector
keskihajonta
standard deviation
keski-itseisvirhe
mean absolute error
keskiluku
measure of location
keskimääräinen kausaalivaikutus
average causal effect
keskimääräinen kausaalivaikutus sitoutuneilla
complier average causal effect
keskimääräinen käsittelyvaikutus
average treatment effect
keskimääräinen käsittelyvaikutus altistumattomilla
average treatment effect on the untreated
keskimääräinen käsittelyvaikutus altistuneilla
average treatment effect on the treated
keskimääräinen käsittelyvaikutus sitoutuneilla
complier average treatment effect
keskimääräinen merkkijakson pituus
average run length
keskimääräinen vikaantumisaika
mean time to failure
keskimääräinen vikaantumisväli
mean time between failures
keskineliöjatkuvuus
mean square continuity
keskineliöraja-arvo
limit in the mean
keskineliövirhe
mean squared error
keski-p-arvo
mid-p value
keskipoikkeama
mean absolute deviation
keskipuolikkaan keskiarvo
mid-mean
keskisijaluku
mid-rank
keskistäminen
centering
keskittymisindeksi
index of concentration
keskittymiskerroin
coefficient of concentration
keskittyneisyys
precision2
keskittyneisyyskäyrä
concentration curve
keskittyneisyysmatriisi
precision matrix, concentration matrix
keskittyneisyysparametri
precision parameter
keskivirhe
standard error
keskusmomentti
central moment
kesko
mid-range
kesto
duration
kestoanalyysi
survival analysis
kestofunktio
survival function
kestokäyrä
survival curve
ketju
chain
ketjubinomimalli
chain binomial model
ketjuimputointi
multivariate imputation by chained equations (MICE)
ketjuindeksi
chain index
ketjukaavio
chain graph
khi-jakauma
chi distribution
khi-kuvio
chi-plot
khi-neliöetäisyys
chi-squared distance
khi-neliöjakauma
chi-squared distribution
khi-neliösuure
chi-squared statistic
khi-neliötesti
chi-squared test
khi-suure
chi-statistic
kieltäytymisosuus
refusal rate
kierto
rotation
kierto-otanta
rotation sampling
kiertoasetelma
rotatable design
kiertovuoroasetelma
Round Robin design
kiinalainen ravintolaprosessi
Chinese restaurant process
kiinteävaikutusmalli
fixed-effects model
kiinteäkantainen indeksi
fixed base index
kiinteä otos
fixed sample
kiintiöinti
allocation1
kiintiöotanta
quota sampling
kiirejakso
busy period
kilpaileva riski
competing risk
kilpaileva tapahtuma
competing event
kiusaparametri
nuisance parameter
klaava
tails
kliininen koe
clinical trial
k-luokan estimaattori
k-class estimator
k:n keskiarvon ryvästys
k-means clustering
koalesenssi
coalesence
koe
experiment, trial
koeala
experimental plot
koeasetelma
experimental design
koeruutu
experimental plot
koesarja
series of experiments
koesuunnittelu
design of experiments
koevirhe
experimental error
koeyksikkö
experimental unit
kofaktori
cofactor
kognitiivinen harha
cognitive bias
kohdefunktio
objective function
kohdentaminen
allocation2
kohdepopulaatio
target population
kohdesopeutus
domain adaptation
kohdeväestö
target population
kohdistettu suurimman uskottavuuden menetelmä
targeted maximum likelihood estimation
koherenssi
coherence
kohina
noise
kohinanpoisto
denoising
kohinasta puhdistettu
denoised
kohortti
cohort
kohorttitutkimus
cohort study
kohtisuora
perpendicular, orthogonal
kohtisuora projektio
orthogonal projection
kokeellinen tutkimus
experimental study
kokemusperäinen
empirical
kokoava hierarkkinen ryhmittely
agglomerative hierarchical clustering
kokonaiskeskiarvo
grand mean
kokonaiskorrelaatio
total correlation
kokonaislaskenta
complete enumeration
kokonaismäärä
total
kokonaisneliösumma
total sum of squares
kokonaisosa
curtate, truncation
kokonaisten havaintojen analyysi
complete case analysis
kokonaistodennäköisyys
total probability
kokonaistutkimus
census1, complete enumeration
kokonaisvaihteluetäisyys
total variation distance
kokoon verrannollinen todennäköisyys
probability proportional to size
kokovalikoitunut
size-biased
kollineaarisuus
collinearity
kolmen sarjan lause
three series theorem
kolmen sääntö
rule of three
kolmiasteotanta
three-stage sampling
kolmihuippuinen
trimodal
kolmikkotesti
triples test
kolmiojakauma
triangular distribution
kolmiomatriisi
triangular matrix
kolmiotaulukko
triangular table
kolmiotesti
triangular test
kolmivaiheinen pienin neliösumma
three-stage least squares
kommunaliteetti
commonality
komplementtinen loglog-muunnos
complementary loglog transformation
komplementtinen virhefunktio
complementary error function
komplementtitapahtuma
complement event
koneoppiminen
machine learning
konenäkö
computer vision
koneäly
machine intelligence
konfiguraatio
configuration
konfiguraatiomalli
configuration
konkaavisuus
concavity
konkordanssi
concordance
konkordanssikerroin
coefficient of concordance
konkordantit parit
concordant pairs
konservatiivinen testi
conservative test
kontingenssikerroin
contingency coefficient
kontingenssitaulukko
contingency table
kontrafaktuaalinen
counterfactual
kontrasti
contrast
kontrolloitu suora vaikutus
controlled direct effect
konveksi peite
convex hull
konveksisuus
convexity
konvergenssi
convergence
konvoluutio
convolution
koontuvuus
collapsibility
kooste
ensemble
kooste-ennuste
ensemble prediction
koostekeskiarvo
ensemble average
koosteoppiminen
ensemble learning
kopula
copula
korjaava tarkastus
rectifying inspection
korkeamman kertaluokan asymptotiikka
higher order asymptotics
korkotaso
interest rate
korrelaatio
correlation
korrelaatiokerroin
correlation coefficient
korrelaatiomatriisi
correlation matrix
korrelaatiopuhdistettu
decorrelated
korrelaatiosta puhdistettu
decorrelated
korreloimaton
uncorrelated
korreloiva
correlated
korrespondenssianalyysi
correspondence analysis, dual scaling
korttelietäisyys
city block distance, Manhattan distance
kosinijakauma
cosine distribution
kotitalous
household
kovariaatti
covariate
kovarianssi
covariance
kovarianssianalyysi
analysis of covariance
kovarianssimatriisi
covariance matrix
kovarianssistationaarinen
covariance stationary, weakly stationary
kovaydinmalli
hard-core model
koveruus
concavity
kreikkalais-latinalainen neliö
Graeco-Latin square
kriging-menetelmä
kriging method
kriittinen alue
critical region
kriittinen arvo
critical value
Kroneckerin tulo
Kronecker product
kruuna
heads
k-tunnusluku
k-statistic
kulkuaika
passage time
Kullbackin–Leiblerin poikkeama
Kullback–Leibler divergence
kulmakerroin
slope
kulmamuunnos
angular transformation
kumppanimuoto
companion form
kumulantit generoiva funktio
cumulant generating function
kumulantti
cumulant
kumulanttiemäfunktio
cumulant generating function
kumulatiivinen frekvenssi
cumulative frequency
kumulatiivinen ilmaantuvuus
cumulative incidence, incidence proportion
kumulatiivinen ilmaantuvuusfunktio
cumulative incidence function
kumulatiivinen summa
cumulative sum
kumulatiivinen virhe
cumulative error
kuolemanuhka
instantaneous death-rate
kuolemaprosessi
death process
kuolevuus
mortality rate, death rate
kuolinuhka
force of mortality, hazard of death
kuperuus
convexity
kuplakuvio
bubble plot
kurtoosi
kurtosis
kustannus-hyötyanalyysi
cost-benefit analysis
kustannuskertymä
cumulative cost
kustannus-tehokkuus
cost-efficiency
kustannus-vaikuttavuus
cost-effectiveness
kutistusestimaattori
shrinkage estimator
kuuden sigman periaate
six sigma principle
kuukausikeskiarvo
monthly average
kuumaimputointi
hot deck imputation
kuumapaikkaus
hot deck imputation
kuutiohila
cubic lattice
kuutiosplini
cubic spline
kuvaaja
graph3
kuva-analyysi
image analysis
kuvaileva analytiikka
descriptive analytics
kuvaileva tilastotiede
descriptive statistics
kuvaileva tunnusluku
descriptive statistic
kuvaileva tutkimus
descriptive study
kuvankäsittely
image processing
kuvio
graph1, plot1
kvadraattinen
quadratic
kvadraattinen erottelufunktio
quadratic discriminant function
kvadraattinen estimaattori
quadratic estimator
kvadraattinen vaihtelu
quadratic variation
kvadranttiotanta
quadrant sampling
kvadranttiriippuvuus
quadrant dependence
kvalitatiivinen
qualitative
kvantiili
quantile, fractile
kvantiiliregressio
quantile regression
kvantitatiivinen
quantitative
kvanttitodennäköisyys
quantum probability
kvartiili
quartile
kvartiilipoikkeama
quartile deviation
kvartiiliväli
interquartile range
kvartimax-kierto
quartimax rotation
kvartimax-rotaatio
quartimax rotation
kvasikoe
quasi experiment
kvasiriippumattomuus
quasi independence
kvasisymmetria
quasi symmetry
kvasiuskottavuus
quasi likelihood
kvintiili
quintile
kybernetiikka
cybernetics
kyllästetty malli
saturated model
kylmäimputointi
cold deck imputation
kylmäpaikkaus
cold deck imputation
kymmenys
decile
kynnysarvo
cut-off point
kynnysarvo
threshold value
kynnysautoregressio
threshold autoregression
kynnysmalli
threshold model
kysely
inquiry
kyselykierros
survey round
kyselylomake
questionnaire
kyselytutkimus
questionnaire survey
kytkentä
coupling
kytkentäanalyysi
linkage analysis
kytkentäepätasapaino
linkage disequilibrium
kytkentämatriisi
incidence matrix2
kytketyt lohkot
linked blocks
kytketyt otokset
linked samples
käsittely
treatment
käsittelyhaara
treatment arm
käsittelykontrasti
treatment contrast
käsittelyryhmä
treatment group
käsittelyvirhe
processing error
käyntihaastattelu
face-to-face interview
käypä
admissible
käypä estimaattori
admissible estimator
käypä päätösfunktio
admissible decision function
käypä testi
admissible test
käyränalainen pinta-ala
area under curve
käyrän sovitus
curve fitting
käyräviivainen
curvilinear
käyttökielen prosessointi
natural language processing
käännekohta
turning point
käänteinen Bernoulli-poiminta
inverse Bernoulli sampling
käänteinen betajakauma
inverted beta distribution
käänteinen Dirichlet-jakauma
inverted Dirichlet distribution
käänteinen gammajakauma
inverse gamma distribution
käänteinen Gaussin jakauma
inverse Gaussian distribution
käänteinen khi-neliöjakauma
inverse chi-square distribution
käänteinen normaalijakauma
inverse Gaussian distribution
käänteislukumuunnos
reciprocal transformation
käänteismatriisi
inverse matrix
käänteismuunnos
inversion
käänteismuunnosmenetelmä
inverse transformation method
käänteisongelma
inverse problem
käänteisotanta
inverse sampling
käänteistodennäköisyys
inverse probability
käänteistodennäköisyyspainotus
inverse probability weighting
kääntyvä
invertible
kääntyvä prosessi
invertible process
kääritty jakauma
wrapped distribution