Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • J

jackknife-estimaattori
jackknife estimator
Jacobin determinantti
Jacobian determinant, functional determinant
Jacobin matriisi
Jacobian matrix
jakauma
distribution
jakaumakonvergenssi
convergence in distribution
jakauman häntä
tail of a distribution
jakaumaseos
mixture distribution
jakaumasta riippumaton
distribution-free
jakaumasuppeneminen
convergence in distribution, weak convergence
jakaumien sekoitus
mixture distribution
jakso
cycle
jaksokuvio
periodogram
jaksollinen malli
cyclic model
jaksollinen prosessi
periodic process
jaksoton
aperiodic
Jamesin–Steinin estimaattori
James–Stein estimator
jatkosuhdemalli
continuation ratio model
jatkuva-aikainen prosessi
continuous-time process
jatkuva jakauma
continuous distribution
jatkuvuus
continuity
jatkuvuuskorjaus
continuity correction
Jeffreysin priori
Jeffreys prior
Jensenin epäyhtälö
Jensen's inequality
J:n muotoinen jakauma
J-shaped distribution
johdannainen
derivative2
johdatteleva kysymys
leading question
johdonmukaisuus
coherence
jono
queue
jonoteoria
queueing theory
joukko
set
joustava verkko
elastic net
jousto
elasticity
joutojakso
idle period
julkaisuharha
publication bias
juovakuvio
stripes plot
jurimetria
jurimetrics
juurellinen verkko
rooted graph
jäljellä oleva elinaika
residual lifetime
jäljellä oleva elinajanodote
remaining life expectancy
jäljellä oleva odotusaika
residual waiting time
jäljitysharha
ascertainment bias
jälkeläisjakauma
offspring distribution
jälki
trace
jälkiennustejakauma
posterior predictive distribution
jälkihypotisointi
HARKing
jälkijakauma
posterior distribution
jälkikäteisvertailu
post hoc comparison
jälkiositus
post-stratification
jälkiryvästys
post-clustering
jälkitodennäköisyys
posterior probability
jälkivaikutus
carry-over effect
jälleenvakuutus
reinsurance
järjestetty luokkamuuttuja
ordered categorical variable, ordinal categorical variable
järjestetty otos
ordered sample
järjestysasteikko
ordinal scale
järjestysasteikollinen aineisto
ordinal data
järjestysasteikollinen muuttuja
ordinal scale variable
järjestyskorrelaatio
rank correlation
järjestysluku
rank1
järjestysmuunnos
rank transformation
järjestysmuuttuja
ordinal variable
järjestysregressio
ordinal regression
järjestystunnusluku
order statistic
järjestämätön joukko
unordered set
jäännös
residual
jäännösdevianssi
residual deviance
jäännösdiagnostiikka
residual diagnostics
jäännöshajonta
residual standard deviation
jäännöskeskineliö
residual mean square, error mean square
jäännöskuvio
residual plot
jäännösneliösumma
residual sum of squares, error sum of squares
jäännösvaikutus
residual effect
jäännösvarianssi
residual variance
jäännösvirhehajonta
root mean squared error