Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • I

ideaali-indeksi
ideal index
idempotentti
idempotent
identifioimattomuus
unidentifiability
identifioituvuus
identifiability
identiteettifunktio
identity function
ihanneindeksi
ideal index
i.i.d.
independent and identically distributed
i'ittäinen
age-specific
i'ittäinen kuolevuus
age-specific mortality rate, age-specific death rate
ikkuna
window
ikkunanleveys
window width, bandwidth2
ikäkasautuminen
age heaping
ikä-periodi-kohorttimalli
age-period-cohort model
ikäpyramidi
age pyramid
ikäriippuva prosessi
age-dependent process
ikäryhmittäinen
age-specific
ikäryhmittäinen kuolevuus
age-specific death rate, age-specific mortality rate
ikäsuosio
age heaping
ikävakioitu
age-adjusted, age-standardized
ilmaantumisosuus
incidence proportion, cumulative incidence
ilmaantumistiheys
incidence rate
ilmaantuvuus
incidence
ilmaisin
indicator variable
ilmiasu
phenotype
ilmimuuttuja
manifest variable
ilmiömalli
substantive model
implisiittinen ositus
implicit stratification
impulssivastefunktio
impulse response function
imputointi
imputation
imputointimalli
imputation model
indeksi
index, index number
indeksikuvio
index plot
indeksiluku
index number, index
indikaattorifunktio
characteristic function2
indikaattorimatriisi
incidence matrix1
indikaattorimuuttuja
indicator variable
induktiivinen käyttäytyminen
inductive behaviour
induktiivinen päättely
inductive inference
induktio
induction
infektiokuolleisuus
infection fatality ratio
inflaatio
inflation
informaatio
information
informaatioarvo
value of information
informaatiofunktio
information function
informaatiokriteeri
information criterion
informaatiomatriisi
information matrix
informaatioteoria
information theory
informatiivinen esijakauma
informative prior
informatiivinen priori
informative prior
informatiivinen puuttuvuus
informative missingness
informatiivinen sensurointi
informative censoring
innovaatiohyöty
innovation gain
innovaatiotermi
innovation term
insinööritilastotiede
engineering statistics
instrumenttimuuttuja
instrumental variable
integraali
integral
integroitu keskineliövirhe
mean integrated squared error
integroitu liukuvan keskiarvon malli
integrated moving average model
integroitu spektri
integrated spectrum
integroituva
integrable
intensiteetti
intensity, rate1
intensiteettifunktio
intensity function
intensiteettikertymä
cumulative intensity, integrated intensity
interaktio
interaction
interpolaatio
interpolation
interpoloiva splini
interpolating spline
intervalliasteikko
interval scale
interventioanalyysi
intervention analysis
interventiotutkimus
intervention study
intialainen noutopöytäprosessi
Indian buffet process
invarianssi
invariance
invariantti
invariant
invariantti jakauma
invariant distribution
inversio
inversion
inversio-ongelma
inverse problem
isometria
isometry
isotoninen regressio
isotonic regression
isotrooppinen
isotropic
isovuodata
high-throughput data
isovuoseulonta
high-throughput screening
isäaalloke
father wavelet
isäväre
father wavelet
iteraatio
iteration
iteratiivinen verrannollinen sovitus
iterative proportional fitting
iteratiivisesti painotettu pienin neliösumma
iteratively weighted least squares
iteroidun logaritmin laki
law of the iterated logarithm
iterointi
iteration
iteroitujen odotusarvojen laki
law of the iterated expectations
iteroitu uusio-otanta
iterated bootstrap
Itô-integraali
Itô integral
itseisarvo
absolute value
itseiserotus
absolute difference
itseisesti summautuva
absolutely summable
itseisesti suppeneva
absolutely convergent
itseismomentti
absolute moment
itseispoikkeama
absolute deviation
itseisvirhe
absolute error
itsekehkeytyvä prosessi
self-exciting process
itsensä estävä ennuste
self-negating prophecy
itsensä rahoittava
self-financing
itsensä toteuttava ennuste
self-fulfilling prophecy
itseorganisoituva kartta
self-organizing map
itsepainottuva otos
self-weighting sample
itsesimilaarinen prosessi
self-similar process
itsevalikoitunut otos
self-selected sample
ITT-analyysi
intention-to-treat analysis