Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • H

haarautumisprosessi
branching process
haastattelijaharha
interviewer bias
hahmontunnistus
pattern recognition
haittaparametri
nuisance parameter
hajaantuminen
divergence
haje
entropy
hajonta
dispersion, spread, scatter
hajonta-analyysi
analysis of dispersion
hajontaindeksi
index of dispersion
hajontakuvio
scatter plot, scatter diagram
hajontakuviomatriisi
scatterplot matrix
hajontaluku
measure of dispersion, measure of variation
hajontamatriisi
dispersion matrix
hajontamitta
measure of dispersion, measure of variation
hajotelma
decomposition2
hakutaulu
lookup table
halovaikutus
halo effect
Hamming-etäisyys
Hamming distance
Hamming-koodi
Hamming code
Hann-ikkuna
Hann-window
hapsukuvio
rug plot
haravointi
raking
harha
bias, systematic error
harhainen estimaattori
biased estimator
harhainen otanta
biased sampling
harhainen testi
biased test
harhaton
unbiased
harha-varianssikompromissi
bias-variance tradeoff
harjaregressio
ridge regression
harjanneregressio
ridge regression
harkintanäyte
judgment sample, purposive sample
harkintavalinta
purposeful selection
harmaan laatikon malli
grey box model
harmoninen jakauma
harmonic distribution
harmoninen keskiarvo
harmonic mean
harmoninen regressio
harmonic regression
harva matriisi
sparse matrix
harvennus
thinning
harventuminen
attrition
hasardi
hazard
hattumatriisi
hat matrix
haurausmalli
frailty model
havainnoiva tutkimus
observational study
havainnon sisäisyys
data depth
havainnot tuottava prosessi
data generating process
havainto
observation
havaintoaineisto
data
havaintokuutio
data cube
havaintomatriisi
data matrix
havaintosuure
statistic
havaintovirhe
observational error
havaintoyksikkö
observational unit
havaittava
observable
havaittu informaatio
observed information
havaittu informaatiomatriisi
observed information matrix
havaittu lukumäärä
observed frequency, observed number
havaittu merkitsevyystaso
p-value, observed significance level
Heavisiden funktio
Heaviside function
hedelmällisyys
fertility
hedelmällisyysluku
fertility rate
hedoninen regressio
hedonic regression
hehkutettu jakauma
annealed distribution
heijastava reuna
reflecting barrier
heijastusperiaate
reflection principle
heikko eksogeenisuus
weak exogeneity
heikko priori
vague prior
heikko suppeneminen
weak convergence
heikoimman lenkin malli
weakest-link model
heikosti stationaarinen
weakly stationary
heilahteleva prosessi
oscillatory process
heilahtelu
oscillation
heilunta
volatility
Helmert-kontrasti
Helmert contrast
henkilöaika
person-time
henkilökohtainen todennäköisyys
personal probability
henkilövuosi
person-year
henkivakuutus
life insurance
heritabiliteetti
heritability
herkkyys
sensitivity1
herkkyysanalyysi
sensitivity analysis
Hessen matriisi
Hessian
heterogeeninen
heterogeneous
heteroskedastinen
heteroskedastic
heteroskedastisuus-tarkentuva t-suhde
heteroskedasticity-consistent t-ratio
hetkellinen tila
instantaneous state
hetkellinen väestö
de facto population
hevosenkenkäilmiö
horseshoe effect
hieno järjestys
fine ordering
hierarkkinen luokittelu
hierarchical classification
hierarkkinen malli
hierarchical model, multilevel model
hierarkkinen ryhmittely
hierarchical clustering
hila
grid, lattice
hila-asetelma
lattice design
hilajakauma
lattice distribution
hilaneliö
lattice square
hilaotanta
lattice sampling
hintaindeksi
price index
histogrammi
histogram
historia
history, filtration
hitaasti vaihteleva funktio
slowly varying function
hoito
treatment
hoitoaikeen mukainen analyysi
intention-to-treat analysis
hoitolinja
treatment arm
hoitomyöntyvyys
compliance with treatment, adherence to treatment
hoitoryhmä
treatment group
hoitositoutuneisuus
compliance with treatment, adherence to treatment
homogeeninen
homogeneous
homoskedastinen
homoskedastic
HPD-alue
HPD region, highest posterior density region
HPD-väli
HPD interval, highest posterior density interval
huipukkuus
peakedness
huonosti asetettu ongelma
ill-posed problem
hylkäysalue
rejection region, critical region
hylkäysotanta
rejection sampling
hylkäysraja
critical value
hylkäystodennäköisyys
power1
hylkäysvirhe
rejection error, false rejection
hylkäävä otanta
rejective sampling
hylättävä laatutaso
rejectable quality limit
hypereksponenttijakauma
hyperexponential distribution
hypergeometrinen jakauma
hypergeometric distribution
hyperparametri
hyperparameter
hypoteesi
hypothesis
hypoteesin testaus
hypothesis testing
hyppytaajuus
jump rate
hyppytodennäköisyys
jump probability
hyväksymisalue
acceptance region
hyväksymisotanta
acceptance sampling
hyväksymisraja
acceptance boundary, acceptance line
hyväksymisvalvontakaavio
acceptance control chart
hyväksymisvirhe
acceptance error, false acceptance
hyväksyttävä
admissible
hyväksyttävä estimaattori
permissible estimator
hyväksyttävä laatutaso
acceptable quality limit
hyöty
gain2
hyöty
utility
hyötyfunktio
utility function
hyötyteoria
utility theory
häiriö
perturbation1
häiriöaltis matriisi
ill-conditioned matrix
häiriömenetelmä
perturbation method
häly
noise
häntäeksponentti
tail exponent
hölynpölykorrelaatio
nonsense correlation