Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • H

half-normal distribution 🡆 folded normal distribution
puolinormaalijakauma, taitettu normaalijakauma
halo effect
halovaikutus
Hamming code
Hamming-koodi
Hamming distance
Hamming-etäisyys
hanging rootogram
roikkuva histogrammi
Hann window
Hann-ikkuna
Termiä Hanning window käytetään myös, mutta se ei ole suositeltava.
hard-core model
kovaydinmalli
HARKing
jälkihypotisointi
harmonic distribution
harmoninen jakauma
harmonic mean
harmoninen keskiarvo
harmonic regression
harmoninen regressio
hat matrix
hattumatriisi
hazard
uhka, hasardi
hazard function 🡆 hazard rate
uhkafunktio, uhkatiheys
hazard of death 🡆 force of mortality
kuolinuhka
hazard rate 🡆 hazard function
uhkatiheys, uhkafunktio
hazard ratio 🡆 HR
uhkasuhde, HR
heads
kruuna
headship rate method
perheenpääkohtainen menetelmä
heat map
lämpökartta
Heaviside function
Heavisiden funktio
heavy-tailed distribution
paksuhäntäinen jakauma
hedging strategy
suojautumisstrategia
hedonic regression
hedoninen regressio
Helmert contrast
Helmert-kontrasti
herd immunity
laumasuoja, laumaimmuniteetti
heritability
periytyvyys, heritabiliteetti
Hessian
Hessen matriisi
heterogeneous
heterogeeninen, sekakoosteinen
heteroskedastic
heteroskedastinen, erivarianssinen
heteroskedasticity-consistent t-ratio
heteroskedastisuus-tarkentuva t-suhde
hidden Markov model 🡆 HMM
piilo-Markov-malli
hierarchical classification 🡆 nested classification
hierarkkinen luokittelu, sisäkkäinen luokittelu
hierarchical clustering
hierarkkinen ryhmittely
hierarchical model 🡆 multilevel model
hierarkkinen malli, monitasomalli
high-dimensional data
suuriulotteinen aineisto
higher-order asymptotics
korkeamman kertaluvun asymptotiikka
highest posterior density interval 🡆 HPD interval
suurimman posterioritiheyden väli, HPD-väli
highest posterior density region 🡆 HPD region
suurimman posterioritiheyden alue, HPD-alue
high-throughput data
isovuodata
high-throughput screening
isovuoseulonta, sarjaseulonta
hill-climbing algorithm
vuorikiipeilyalgoritmi
hinge 🡆 quartile
kvartiili
histogram
histogrammi
history 🡆 filtration
historia
hitting probability
osumatodennäköisyys
hitting time
osuma-aika, osumahetki
homogeneous
homogeeninen, tasakoosteinen
homoskedastic
homoskedastinen, samavarianssinen
horseshoe effect
hevosenkenkäilmiö
hot deck imputation
kuumapaikkaus, kuumaimputointi
household
kotitalous
HPD-väli
HR 🡆 hazard ratio
hurdle model 🡆 zero-altered model
rimamalli
hyperexponential distribution
hypereksponenttijakauma
hypergeometric distribution
hypergeometrinen jakauma
hyperparameter
hyperparametri
hypothesis
hypoteesi, oletus
hypothesis testing
hypoteesin testaus