Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • F

face-to-face interview
käyntihaastattelu
factor1
tekijä, selittävä luokkamuuttuja
factor2
faktori
factor analysis
faktorianalyysi
factorial
kertoma
factorial cumulant
kertomakumulantti
factorial design
tekijäkoeasetelma
factorial experiment
tekijäkoe
factorial moment
kertomamomentti
factorial moment generating function
kertomamomenttien emäfunktio, kertomamomentit generoiva funktio
factorization
tekijöihinjako
factorization criterion
tekijöihinjakokriteeri, faktorointikriteeri
factorization theorem
tekijöihinjakolause, faktorointilause
factor loading
faktorilataus
factor matrix
faktorimatriisi
factor pattern
faktorirakenne
factor reversal criterion
tekijänvaihtokriteeri
factor rotation
faktorirotaatio, faktorikierto
factor score
faktoripistemäärä
failure
vikaantuminen, vioittuminen
failure function
vikakertymä
failure rate1
vikataajuus
Ks. alaluku 2.8.
failure rate2 🡆 hazard rate
uhkatiheys
failure time
vikaantumisaika
fair game
reilu peli
false acceptance 🡆 acceptance error
hyväksymisvirhe
false discovery rate 🡆 FDR
väärien löydösten osuus
false negative
väärä negatiivinen
false positive
väärä positiivinen
false rejection 🡆 rejection error
hylkäysvirhe
familial correlation
sukukorrelaatio
family-wise error rate
perhekohtainen virhetodennäköisyys
fast Fourier transform 🡆 FFT
nopea Fourier-muunnos
father wavelet
isäaalloke, isäväre
fatigue model
väsymismalli
fat-tailed distribution
paksuhäntäinen jakauma
Englannin kielen termillä “fat-tailed” ei ole vakiintunutta täsmällistä merkitystä. Useimmiten sitä käytetään termin “heavy-tailed” synonyyminä, toisinaan sillä viitataan potenssilain mukaiseen jakauman häntään ja joissain yhteyksissä jakaumiin, joilla on normaalijakaumaa suurempi kurtoosi. Suomen kielessä “paksuhäntäinen” on vakiintunut tarkoittamaan samaa kuin englannin kielen “heavy-tailed”.
F-distribution 🡆 Fisher's distribution
F-jakauma, Fisherin jakauma
feasibility study 🡆 pilot study
toteutettavuustutkimus
feature
piirre
feature selection
piirrevalinta
feature space
piirreavaruus
feed-forward neural network
myötävirtaneuroverkko
fertility
hedelmällisyys
fertility rate
hedelmällisyysluku
fiducial inference
fidusiaalinen päättely
field experiment
kenttäkoe
field work
kenttätyö
filter
suodin, suodatin
filtering
suodatus
filtration 🡆 history
filtraatio, historia
fine ordering
hieno järjestys
finite mixture distribution
äärellinen jakaumasekoite
finite population correction 🡆 fpc
äärellisyyskerroin, äärellisen perusjoukon korjauskerroin
first digit distribution
ensinumeron jakauma
first-order inclusion probability
yksikön sisältymistodennäköisyys
first order model
ensimmäisen kertaluvun malli
first passage time 🡆 entrance time
saavutushetki, ensikulun hetki
first return time
ensipaluun hetki
first stage sampling unit 🡆 primary sampling unit
ensiasteen otantayksikkö
Fisher consistency
Fisher-tarkentuvuus
Fisher information
Fisher-informaatio
Fisher information matrix
Fisher-informaatiomatriisi
Fisher's distribution 🡆 F-distribution
Fisherin jakauma
Fisher's scoring method
Fisherin estimointialgoritmi
fitted model
sovitettu malli
fitted value
sovite, sovitettu arvo
fitting
sovittaminen, sovitus
five-number summary
viiden luvun tiivistys
fixed base index
kiinteäkantainen indeksi
fixed-effects model
kiinteävaikutusmalli
fixed sample
kiinteä otos
fixed variable
kiinteä muuttuja
floor effect
lattiavaikutus
flow chart
vuokaavio
F measure 🡆 F score
F-mitta
folded contingency table
taitettu kontingenssitaulukko, taitettu ristitaulukko
folded distribution
taitettu jakauma
folded median
taitettu mediaani
folding
taittaminen
follow-up
seuranta, seuruu
force of mortality 🡆 hazard of death
kuolinuhka
forecast
ennuste1
forecasting
ennustaminen
forensic statistics
rikostekninen tilastotiede
forest plot
metsikkökuvio
forward contract
termiinisopimus
forward equation
eteenyhtälö
forward selection
etenevä valinta
fourfold plot
nelikenttäkuvio
fourfold table 🡆 two-by-two table
nelikenttä, 2 × 2 -taulukko
Fourier analysis
Fourier-analyysi
Fourier transform
Fourier-muunnos
fractal
fraktaali
fractile 🡆 quantile
fraktiili, kvantiili
fractional Bayes factor
fraktionaalinen Bayes-tekijä
fractional Brownian motion
fraktionaalinen Brownin liike
fractional factorial experiment
osittainen tekijäkoe
fractional polynomial
murtopolynomi
fractional replication
osittainen toisto
fraction defective
virhekappaleiden osuus
frailty model
haurausmalli
frame
kehikko, kehys
frame population
kehikkoperusjoukko
frequency1 🡆 count
lukumäärä
frequency2 🡆 rate1
taajuus
frequency3 🡆 occurrence
esiintyvyys
frequency curve
frekvenssikäyrä
frequency data 🡆 count data
lukumääräaineisto
frequency distribution
lukumääräjakauma, frekvenssijakauma
frequency domain
taajuusalue
frequency histogram
frekvenssihistogrammi
frequency matching 🡆 group matching
ryhmäkaltaistus
frequency response function
taajuusvastefunktio
frequency surface
frekvenssipinta, taajuuspinta
frequency table
lukumäärätaulukko, frekvenssitaulukko
frequentist
frekventistinen
frequentist inference
frekventistinen päättely
frontdoor adjustment
etuovivakiointi
F score 🡆 F measure
F-mitta
F statistic
F-suure, F-tunnusluku
F-test
F-testi
full factorial design
täysitekijäkoe
full information method
täyden informaation menetelmä
fully conditional distribution
täysehdollistettu jakauma
Myös muotoa full conditional distribution käytetään.
functional central limit theorem
funktionaalinen keskeinen raja-arvolause
functional data analysis
funktionaalinen data-analyysi
functional determinant 🡆 Jacobian determinant
funktionaalideterminantti, Jacobin determinantti
functional relationship
funktionaalinen yhteys
fund
rahasto
funnel plot
suppilokuvio
futures contract
futuurisopimus
fuzzy logic
sumea logiikka
fuzzy set theory
sumea joukko-oppi