Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • E

editointisääntö
edit rule
edustava otos
representative sample
edustavuus
representativeness
ehdokasjakauma
candidate distribution, proposal distribution
ehdollinen autoregressio
conditional autoregression
ehdollinen jakauma
conditional distribution
ehdollinen keskimääräinen kausaalivaikutus
conditional average causal effect
ehdollinen keskimääräinen käsittelyvaikutus
conditional average treatment effect
ehdollinen odotusarvo
conditional expectation
ehdollinen riippumattomuus
conditional independence
ehdollinen riippuvuus
conditional dependence
ehdollinen tiheysfunktio
conditional density function
ehdollinen todennäköisyys
conditional probability
ehdollinen uskottavuus
conditional likelihood
ehdollinen varianssi
conditional variance
ehdollinen yhteys
conditional association
ehdollistettu sirontakuvio
conditioning plot, coplot
ehdotusjakauma
proposal distribution, candidate distribution
ehkäisykoe
prevention trial
ei-merkitsevä
nonsignificant
ei-negatiivisesti definiitti
nonnegative definite
ei-normaalinen
non-normal
ei-satunnainen
non-random
ei-satunnaisesti puuttuva
missing not at random
ekologinen harha
ecological fallacy, ecological bias
ekologinen korrelaatio
ecological correlation
ekologinen tutkimus
ecological study
ekologinen virhepäätelmä
ecological fallacy
ekonometria
econometrics
ekonometrikko
econometrician
eksakti testi
exact test
eksogeeninen muuttuja
exogenous variable
eksogeenisten viipeiden malli
distributed-lag model
eksogeenisuus
exogeneity
eksponentiaalinen kasvu
exponential growth
eksponentiaalinen trendi
exponential trend
eksponenttijakauma
exponential distribution
eksponenttikäyrä
exponential curve
eksponenttinen hajontamalli
exponential dispersion model
eksponenttinen hajontaperhe
exponential dispersion family
eksponenttinen kasvu
exponential growth
eksponenttinen silotus
exponential smoothing
eksponenttinen tasoitus
exponential smoothing
eksponenttinen trendi
exponential trend
eksponenttiperhe
exponential family
ekstrapolointi
extrapolation
ekvivalenssiluokka
equivalence class
ekvivalenssitestaus
equivalence testing
ekvivariantti estimaattori
equivariant estimator
elastisuus
elasticity
eliminointi
elimination
elinaika
lifetime
elinaika-analyysi
lifetime data analysis, survival analysis
elinaikajakauma
lifetime distribution
elinajan jakauma
lifetime distribution
elinajanodote
life expectancy
elinajantaulukko
life table
elinkaarianalyysi
life course analysis
elinkaarihyöty
life cycle utility
elinkorko
annuity1
elliptinen jakauma
elliptical distribution
elossaoloanalyysi
survival analysis
elossaolofunktio
survival function
elossaolokäyrä
survival curve
eläkerahasto
pension fund
EM-algoritmi
EM-algorithm, expectation-maximization algorithm
empiirinen
empirical
empiirinen Bayes-estimointi
empirical Bayes estimation
empiirinen kertymäfunktio
empirical distribution function
empiirinen mitta
empirical measure
empiirinen peittotodennäköisyys
empirical coverage
empiirinen uskottavuus
empirical likelihood
emäfunktio
generating function
endogeeninen muuttuja
endogenous variable
endogeenisuus
endogeneity
ennakkorekisteröinti
preregistration
ennakoituva prosessi
predictable process
ennakoiva indikaattori
leading indicator
ennakoiva säätö
anticipative control
ennalta asetettu merkitsevyystaso
pre-specified significance level
ennustaminen
forecasting, prediction
ennustava analytiikka
predictive analytics
ennustava muuttuja
predictor
ennustava päättely
predictive inference
ennuste1
forecast
ennuste2
prediction
ennuste3
predicted value
ennustearvo
predictive value
ennustejakauma
predictive distribution
ennustejäännös
prediction residual
ennustejäännösten neliösumma
prediction residual sum of squares
ennustekeskiarvokaltaistus
predictive mean matching
ennustemalli
prognostic model
ennustetekijä
prognostic factor
ennustettu arvo
predicted value
ennustevirhe
prediction error
ennusteväli
prediction interval
ennustin
predictor
ennätys
record2
ensiasteen otantayksikkö
first stage sampling unit, primary sampling unit
ensimmäisen kertaluvun malli
first order model
ensinumeron jakauma
first digit distribution
ensipaluun hetki
first return time
ensikulun hetki
first passage time
entropia
entropy
E-optimaalisuus
E-optimality
epidemiamalli
epidemic model
epidemiologia
epidemiology
epäaito esijakauma
improper prior
epäaito jakauma
improper distribution
epäaito otanta
non-probability sampling
epäaito priori
improper prior
epäinformatiivinen priori
noninformative prior
epäjatkuva
discontinuous
epäkelpo estimaattori
inadmissible estimator
epäkelpo imputointi
improper imputation
epäkeskinen
non-central
epäkeskisyysparametri
non-centrality parameter
epäkokeellinen tutkimus
non-experimental study
epälineaarinen
nonlinear
epälineaarinen malli
nonlinear model
epälineaarinen optimointi
nonlinear optimization
epälineaarinen regressio
nonlinear regression
epäortogonaalinen
non-orthogonal
epäparametrinen
nonparametric
epäsingulaarinen
nonsingular
epäsisäkkäinen luokitus
nonnested classification
epäsuora otanta
indirect sampling
epäsuora pienin neliösumma
indirect least squares
epäsuora vaikutus
indirect effect
epäsuora vakiointi
indirect standardization
epäsuotuisin jakauma
least favorable distribution
epätasapainoinen aineisto
unbalanced data
epätasapainoinen asetelma
unbalanced design
epävarmuuden määrittäminen
uncertainty quantification
epävarmuus
uncertainty
ergodinen
ergodic
ergodisuus
ergodicity
erhe
error
eriarvoisuuskerroin
inequality coefficient
erilaiset parit
discordant pairs
erilaisuusindeksi
index of dissimilarity
erilaisuuskerroin
dissimilarity coefficient
erilaisuusmatriisi
dissimilarity matrix
erilliset tapahtumat
mutually exclusive events
erivarianssinen
heteroskedastic
eriytyminen
segregation1
eriytymisanalyysi
segregation analysis
eriävä virheluokittelu
differential misclassification
erottava hypertaso
separating hyperplane
erotteleva tunnusluku
complete statistic
erotteluanalyysi
discriminant analysis
erottelufunktio
discriminant function
erottelukyky
discriminatory power
erottelukykyosoitin
receiver operating characteristic
erottelukykykäyrä
receiver operating characteristic curve, ROC curve
erotuksen itseisarvo
absolute difference
erotus
difference
erotusoperaattori
difference operator
erotusten erotus
difference in differences
erotusten laskeminen
differencing
erä
lot
eräkato
item non-response
eräpäivä
maturity date
erävaihtelu
batch variation
esiennustejakauma
prior predictive distribution
esiintyvyys
occurrence
esijakauma
prior distribution
esijakauman koostaminen
elicitation of prior
esiluotaus
exploratory survey
esitodennäköisyys
prior probability
esitutkimus
exploratory survey, pilot study
esivalkaisu
prewhitening
estimaatti
estimate
estimaattori
estimator
estimandi
estimand
estimointi
estimation
estimointifunktio
estimating function
estimointivirhe
estimation error
estimointiyhtälö
estimating equation
estimoitava suure
estimand
estimoituva
estimable
eteenyhtälö
forward equation
etenevä valinta
forward selection
etiologinen osuus
etiologic fraction
etsintä-hyödynnyskompromissi
exploration vs. exploitation trade-off
etsivä data-analyysi
exploratory data analysis, EDA
etumerkkinen neliöjuurimuunnos
signed root-transformation
etuovivakiointi
frontdoor adjustment
etäisyysmitta
distance measure
etäisyysotanta
distance sampling
euklidinen etäisyys
Euclidean distance
eurooppalainen optio
European option