Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • D

Dantzig-valitsin
Dantzig selector
data
data
data-analyysi
data analysis
datajoukko
data set
datakehikko
data frame
datakuutio
data cube
datamatriisi
data matrix
datan esikäsittely
data preprocessing
datan jalostaminen
data wrangling
datan kurkistelu
data peeking
datan linkittäminen
data linkage
datanlouhinta
data mining
datan myrkyttäminen
data poisoning
datan ruoppaus
data dredging
datan siivoaminen
data cleaning
datan syvyys
data depth
datan tiivistäminen
data reduction
dataputki
data pipeline
datatiede
data science
datavetoinen
data driven
de facto -väestö
de facto population
deflaatio
deflation
degeneroitunut jakauma
degenerate distribution
de jure -väestö
de jure population
dekomponointi
decomposition1
dekomponoituva malli
decomposable model
dekonvoluutio
deconvolution
deltamenetelmä
delta method
demografia
demography
derivaatta
derivative1
derivoituvuus
differentiability
desiili
decile
determinaatiokerroin
coefficient of determination
determinantti
determinant
deterministinen
deterministic
devianssi
deviance
devianssianalyysi
analysis of deviance
devianssi-informaatiokriteeri
deviance information criterion
devianssijäännös
deviance residual
diagnostiikka
diagnostics
diagnostinen suure
diagnostic statistic
diagnostinen testi
diagnostic test
diagnostinen tunnusluku
diagnostic statistic
diagonaalimatriisi
diagonal matrix
diagrammi
diagram
differenssiyhtälö
difference equation
differensointi
differencing
differentiaaliyhtälö
differential equation
differentioituvuus
differentiability
differointi
differencing
diffuusioindeksi
diffusion index
diffuusioprosessi
diffusion process
diffuusi priori
diffuse prior
digammafunktio
digamma function
dikotomia
dichotomy
dikotominen muuttuja
dichotomous variable, binary variable
dimensiokirous
curse of dimensionality
dimension pienennys
dimension reduction
Diracin deltafunktio
Dirac's delta function
Diracin mitta
Dirac measure
Dirichlet-jakauma
Dirichlet distribution
Dirichlet-prosessi
Dirichlet process
diskonttaus
discounting
diskordanssi
discordance
diskordantit parit
discordant pairs
diskreetti
discrete
diskreettiaikainen
discrete-time
diskreetti jakauma
discrete distribution
diskreetti muuttuja
discrete variable
diskriminantti
discriminant
divergenssi
divergence1
diversiteetti-indeksi
index of diversity
do-laskenta
do-calculus
do-operaattori
do-operator
D-optimaalisuus
D-optimality
d-separaatio
d-separation
duaalilause
dual theorem
duaalisuus
duality
dynaaminen kiintiöinti
dynamic treatment allocation
dynaaminen ohjelmointi
dynamic programming, dynamic optimization
dynaaminen optimointi
dynamic optimization
dynaaminen populaatio
dynamic population, open population