Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • D

Dantzig selector
Dantzig-valitsin
data
data, aineisto, havaintoaineisto
Sana on monikollinen. Huolellisessa englannissa kirjoitetaan “the data are” eikä “the data is”. Yksikkömuotoa datum ei juuri koskaan käytetä.
data analysis
data-analyysi, aineistoanalyysi
data augmentation
muuttujalavennus
data bank 🡆 database
tietokanta
database
tietokanta
data cleaning
aineiston siivoaminen, datan siivoaminen
data cube
havaintokuutio, datakuutio
data depth
datan syvyys, havainnon sisäisyys
data dredging 🡆 fishing expedition
datan ruoppaus, kalastelu
data envelopment analysis 🡆 DEA
verhokäyräanalyysi, DEA
data driven
datavetoinen, aineistovetoinen
data frame
datakehikko
data generating process
havainnot tuottava prosessi
data linkage
datan linkittäminen
data matrix
havaintomatriisi, datamatriisi
data mining
datanlouhinta, tiedonlouhinta
data peeking
datan kurkistelu, aineiston kurkistelu
data pipeline
dataputki
data poisoning
datan myrkyttäminen
data preprocessing
aineiston esikäsittely, datan esikäsittely
data reduction
datan tiivistäminen
data science
datatiede
data screening
aineiston esitarkastus
data set
datajoukko, tiedosto
data wrangling
aineiston jalostaminen, datan jalostaminen
death process
kuolemaprosessi
death rate 🡆 mortality rate
kuolevuus
decile
desiili, kymmenys
Oppikirjojen mukaan desiilit ovat fraktiileja, jotka jakavat aineiston kymmeneen yhtä suureen osajoukkoon. Joissakin yhteyksissä, esim. tulojakaumia kuvattaessa, desiileillä viitataan näihin osajoukkoihin eli kymmenyksiin. Vastaavaa rinnakkaistulkintaa näkee käytettävän myös kvartiileille ja kvintiileille.
decision function
päätössääntö, päätösfunktio
decision space
päätösavaruus
decision theory
päätösteoria
decision tree
päätöspuu
decomposable model
osittuva malli, dekomponoituva malli
decomposition1
osittaminen, dekomponointi
decomposition2
hajotelma
deconvolution
dekonvoluutio
decorrelated
korrelaatiopuhdistettu, korrelaatiosta puhdistettu
deep learning
syväoppiminen
de facto population
de facto -väestö, hetkellinen väestö
deff 🡆 design effect
deflation
deflaatio
degenerate distribution
degeneroitunut jakauma
degree distribution
astejakauma
degree of belief
uskomusaste
degrees of freedom
vapausasteet, vapausasteluku
de jure population
de jure =väestö, vakinainen väestö
delayed entry
viivästynyt aloitus
delta method
deltamenetelmä
demography
väestötiede, demografia
dendrogram
ryhmittelypuu
denoised
kohinasta puhdistettu
denoising
kohinanpoisto
denominator
nimittäjä
density estimation
tiheysestimointi
density function
tiheysfunktio
density histogram
tiheyshistogrammi
density ratio model
tiheyssuhdemalli
density sampling
tiheysotanta, tiheyspoiminta
denumerable
numeroituvasti ääretön
dependence
riippuvuus
dependent variable 🡆 response variable
vastemuuttuja, selitettävä muuttuja
Parempia termejä ovat outcome variable ja response variable.
derivative1
derivaatta
derivative2
johdannainen
descriptive analytics
kuvaileva analytiikka
descriptive statistic
kuvaileva tunnusluku
descriptive statistics
kuvaileva tilastotiede
descriptive study
kuvaileva tutkimus
design
asetelma
design-based inference
asetelmaperusteinen päättely
design effect 🡆 deff
asetelmakerroin
design matrix
asetelmamatriisi
design of experiments
koesuunnittelu
design optimality
asetelmaoptimaalisuus
design space
asetelma-avaruus
detailed balance condition
tilaparikohtainen tasapainoehto
detection bias
löytymisharha
determinant
determinantti
deterministic
deterministinen
detrending
trendin poisto
deviance
devianssi
deviance information criterion 🡆 DIC
devianssi-informaatiokriteeri
deviance residual
devianssijäännös
deviation
poikkeama
DFBETA 🡆 difference in betas
DFFIT 🡆 difference in fits
diagnostics
diagnostiikka
diagnostic statistic
diagnostinen tunnusluku, diagnostinen suure, vikasuure
diagnostic test
diagnostinen testi
diagonal matrix
lävistäjämatriisi, diagonaalimatriisi
diagram
kuvio, diagrammi, kaavio
dichotomous variable 🡆 binary variable
kaksiarvoinen muuttuja, dikotominen muuttuja, binäärimuuttuja
dichotomy
kahtiajako, dikotomia
difference
erotus
difference equation
differenssiyhtälö
difference in betas 🡆 DFBETA
kerroinero
difference in differences 🡆 DID
erotusten erotus
difference in fits 🡆 DFFIT
sovite-ero
difference operator
erotusoperaattori
differencing
erotusten laskeminen, differenssointi, differointi
differentiability
derivoituvuus, differentioituvuus
differential equation
differentiaaliyhtälö
differential misclassification
eriävä virheluokittelu
diffuse prior
diffuusi priori
diffusion index
diffuusioindeksi
diffusion process
diffuusioprosessi
digamma function
digammafunktio
digit preference
numerosuosio
dimension
ulottuvuus, dimensio
dimensionality reduction 🡆 dimension reduction
dimension pienennys, ulottuvuuksien vähentäminen
dimension reduction 🡆 dimensionality reduction
dimension pienennys, ulottuvuuksien vähentäminen
Dirac measure
Diracin mitta
Dirac's delta function
Diracin deltafunktio
direct effect
suora vaikutus
directed acyclic graph 🡆 DAG
suunnattu syklitön verkko, suunnattu silmukaton verkko, DAG
direct likelihood
suora uskottavuus
direct standardization
suora vakiointi
directional data
suunta-aineisto
Dirichlet distribution
Dirichlet-jakauma
Dirichlet process
Dirichlet-prosessi
disability adjusted life years 🡆 DALY
toimintakykyiset elinvuodet, DALY
disclosure control
tietosuoja
discontinuous
epäjatkuva
discordance
diskordanssi
discordant pairs
diskordantit parit, erilaiset parit
discounting
diskonttaus
discrete
diskreetti
discrete distribution
diskreetti jakauma
discrete-time
diskreettiaikainen
discrete variable
diskreetti muuttuja
discriminant
diskriminantti
discriminant analysis
erotteluanalyysi
discriminant function
erottelufunktio
discriminatory power
erottelukyky
dispersion
hajonta
dispersion matrix
hajontamatriisi
dissimilarity coefficient
erilaisuuskerroin
dissimilarity matrix
erilaisuusmatriisi
distance measure
etäisyysmitta
distance sampling
etäisyysotanta
distributed-lag model
eksogeenisten viipeiden malli
distribution
jakauma
distribution-free
jakaumasta riippumaton
distribution function 🡆 cumulative distribution function
kertymäfunktio
disturbance1 🡆 perturbation1
häiriö
disturbance2 🡆 error term
virhetermi
dithering 🡆 jittering
ravistaminen
divergence1
hajaantuminen, divergenssi
divergence2
poikkeama
Esim. Kullback-Leibler divergence on suomeksi Kullbackin–Leiblerin poikkeama.
do-calculus
do-laskenta
domain
osajoukko
Otantateoriassa domain viittaa perusjoukon kiinnostavaan osajoukkoon.
domain adaptation
kohdesopeutus
domain of attraction
attraktioalue
donor imputation
luovuttajapaikkaus
do-operator
do-operaattori
D-optimality
D-optimaalisuus
dose metameter
annosmuunnos, annosmetametri
dose-response curve
annos-vastekäyrä
dot chart
pistekuvio
dot plot
pistekuvio, pistediagrammi
dot product 🡆 inner product
pistetulo, sisätulo
double-blind experiment
kaksoissokkokoe
double exponential distribution 🡆 Laplace distribution
kaksoiseksponenttijakauma, Laplace-jakauma
double sampling 🡆 two-phase sampling
kaksivaiheotanta
doubly robust estimation
kaksoisvakaa estimointi
doubly stochastic model
kahdesti satunnainen malli
downward bias
negatiivinen harha, alasharha
draftsman's plot
kuviomatriisi
drift1
vietto, suunta
drift2
ajautuminen
dropout
kato
d-separation
d-separaatio
duality
duaalisuus
dual scaling 🡆 correspondence analysis
korrepondenssianalyysi
dual systems estimation
kaksoisrekisteriestimointi
dual theorem
duaalilause
dummy variable 🡆 indicator variable
osoitin, indikaattorimuuttuja, ilmaisin
duration
kesto
dynamic optimization 🡆 dynamic programming
dynaaminen optimointi, dynaaminen ohjelmointi
dynamic population 🡆 open population
dynaaminen populaatio, avoin väestö
dynamic programming 🡆 dynamic optimization
dynaaminen ohjelmointi, dynaaminen optimointi
dynamic treatment allocation
dynaaminen kiintiöinti