Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • C

calculus of probability 🡆 probability calculus
todennäköisyyslaskenta
calibrated weight
kalibroitu paino
calibration
kalibrointi
caliper matching
välikaltaistus
call-back
toistokutsu, toistokäynti, karhunta
call option
osto-oikeus, osto-optio
candidate distribution 🡆 proposal distribution
ehdokasjakauma, ehdotusjakauma
canonical analysis
kanoninen analyysi
canonical correlation
kanoninen korrelaatio
canonical link function
kanoninen linkkifunktio
canonical parameter 🡆 natural parameter
kanoninen parametri, luonnollinen parametri
capture-recapture sampling 🡆 mark-recapture sampling
merkintä-takaisinpyyntiotanta, toistopyyntiotanta
cardioid distribution 🡆 cosine distribution
kosinijakauma
carrier of disease
taudinkantaja
carrier variable
kantajamuuttuja
carry-over effect
jälkivaikutus
cartogram
kartogrammi
cascade process
ryöppyprosessi, kaskadiprosessi
case
tapaus1
case-base study
tapaus-pohjatutkimus, tapaus-alustatutkimus
case-cohort study
tapaus-kohorttitutkimus
case-control study 🡆 case-referent study
tapaus-verrokkitutkimus
case fatality ratio 🡆 CFR
tapauskuolleisuus, CFR
case-referent study 🡆 case-control study
tapaus-verrokkitutkimus
catastrophe theory
katastrofiteoria
categorical ditribution
luokkajakauma
categorical variable
luokkamuuttuja, luokitteluasteikon muuttuja
cauchit transformation
cauchit-muunnos
Cauchy distribution
Cauchy-jakauma
causal chain
syyketju, kausaaliketju
causal diagram 🡆 causal graph
kausaalikaavio, kausaaliverkko
causal discovery
kausaalirakenteen löytäminen
causal graph 🡆 causal diagram
kausaalikaavio, kausaaliverkko
causal inference
syy-seurauspäättely, kausaalipäättely
causality
syy-seuraussuhde, kausaalisuus
causal model
kausaalimalli, syy-seurausmalli
cause variable
syymuuttuja
cause-specific hazard 🡆 cause-specific hazard rate
syykohtainen uhka
ceiling effect
kattovaikutus
cell frequency
solulukumäärä, solufrekvenssi
censored observation
sensuroitu havainto
censoring
sensurointi
census1 🡆 complete enumeration
kokonaistutkimus, kokonaislaskenta
census2
väestölaskenta
census survival rate
laskentojen välinen elossaolosuhde
centering
keskistäminen
centile
sentiili
central limit theorem
keskeinen raja-arvolause
central moment
keskusmomentti
centroid method
sentroidimenetelmä
chain
ketju
chain binomial model
ketjubinomimalli
chain graph
ketjukaavio
chain index
ketjuindeksi
chance variation 🡆 random variation
satunnaisvaihtelu
changeover design 🡆 cross-over design
vaihtovuoroasetelma, ristikkäisasetelma
change point
muutospiste
change score
muutosarvo
characteristic equation
ominaisarvoyhtälö, karakteristinen yhtälö
characteristic function
karakteristinen funktio
Todennäköisyyslaskennassa karakteristinen funktio on satunnaismuuttujan X jakauman määrittävä kompleksiarvoinen funktio φ(t)=E[eitX], mutta muualla matematiikassa termillä tarkoitetaan jonkin joukon A indikaattorifunktiota.
characteristic value 🡆 eigenvalue
ominaisarvo
Chebyshev's inequality
Tshebyshevin epäyhtälö
Nimestä on vaihtelevia kirjoitusasuja niin englannin- kuin suomenkielisissäkin teksteissä.
chemometrics
kemometria
Chernoff's faces
Chernoffin kasvokuviot
chi distribution
khi-jakauma
Chinese restaurant process
kiinalainen ravintolaprosessi
chi-plot
khi-kuvio
chi-squared distance
khi-neliöetäisyys
chi-squared distribution
khi-neliöjakauma
chi-squared statistic
khi-neliösuure, khi-neliötunnusluku
chi-squared test
khi-neliötesti
chi-statistic
khi-suure, khi-tunnusluku
choice-based sampling
valintaperusteinen otanta
circular data
kehäaineisto, kehädata
circular distribution
kehäjakauma
city block distance 🡆 Manhattan distance
korttelietäisyys, manhattanetäisyys
class frequency
luokkafrekvenssi
classification
luokittelu, luokitus
classification and regression tree 🡆 CART
luokittelu- ja regressiopuu
classification attribute
luokitteluattribuutti, luokittelumääre
classification error
luokitteluvirhe
classification rule
luokittelusääntö
classification table
luokittelutaulukko
classification statistic
luokittelutunnusluku
classifier
luokitin, luokittelija
class interval
luokkaväli
class midpoint
luokkakeskus
clinical trial
kliininen koe
cloglog-transformation 🡆 complementary loglog transformation
cloglog-muunnos
closed population
suljettu väestö
cluster
ryväs
Taivutetaan “rypään”.
cluster analysis
ryhmittelyanalyysi
clustering
ryvästys
cluster process
ryväsprosessi
cluster randomization
ryvässatunnaistus
cluster sampling
ryväsotanta
coalesence
sulautuminen, koalesenssi
coarse data
karkea data
coarsening
karkeistus
coefficient
kerroin
coefficient of association
assosiaatiokerroin, yhteyskerroin
coefficient of concentration
keskittymiskerroin
coefficient of concordance
konkordanssikerroin, yhteensopivuuskerroin
coefficient of determination 🡆 R2
selitysaste, determinaatiokerroin
coefficient of disarray 🡆 Kendall's tau
Kendallin tau
coefficient of divergence 🡆 COD
poikkeamiskerroin
coefficient of variation
variaatiokerroin
cofactor
kofaktori
cognitive bias
kognitiivinen harha
coherence
johdonmukaisuus, koherenssi
cohort
kohortti
cohort study
kohorttitutkimus
cointegration
yhteisintegroituvuus
cold deck imputation
kylmäpaikkaus, kylmäimputointi
collapsibility
koontuvuus, yhdistettävyys
collider
törmäytin
collider bias
törmäytinharha
collinearity
kollineaarisuus
COMFAC model 🡆 common factor model2
commonality
kommunaliteetti
common factor
yhteisfaktori
common factor model1
yhteisfaktorimalli
common factor model2 🡆 COMFAC model
yhteisten tekijöiden malli
communicating class
yhteysluokka
community detection
yhteisötunnistaminen
companion form
kumppanimuoto
comparative experiment 🡆 controlled experiment
vertaileva koe, vertailukoe
comparative parameter
vertailuparametri
comparison group 🡆 control group
vertailuryhmä
compartment model
lokeromalli
compatibility interval 🡆 confidence interval
yhteensopivuusväli, luottamusväli
competing event
kilpaileva tapahtuma
competing risk
kilpaileva riski
complementary error function 🡆 erfc
komplementtinen virhefunktio
complementary loglog transformation 🡆 cloglog-transformation
komplementtinen loglog-muunnos, cloglog-muunnos
complement event
vastatapahtuma, komplementtitapahtuma
complete case analysis
kokonaisten havaintojen analyysi
complete enumeration 🡆 census1
kokonaistutkimus, kokonaislaskenta
completely randomized design
täyssatunnaistettu asetelma
complete separation
täydellinen erottelu
complete statistic
erotteleva tunnusluku
compliance with treatment 🡆 adherence to treatment
hoitomyöntyvyys, hoitositoutuneisuus
complier average causal effect 🡆 CACE1
keskimääräinen kausaalivaikutus sitoutuneilla
complier average treatment effect 🡆 CATE1
keskimääräinen käsittelyvaikutus sitoutuneilla
component and component-plus-residual plot 🡆 partial residual plot
osittaisjäännöskuvio
composite hypothesis
yhdistetty hypoteesi
compositional data analysis 🡆 CoDA
rakenneosa-aineiston analyysi
compound interest
korkoa korolle
compound Poisson distribution
yhdistetty Poisson-jakauma
compound Poisson process
yhdistetty Poisson-prosessi
computationally intensive method
laskentaintensiivinen menetelmä
computational statistics
laskennallinen tilastotiede
computer-assisted personal interview 🡆 CAPI
tietokoneavusteinen henkilökohtainen haastattelu
computer-assisted self-interview 🡆 CASI
tietokoneavusteinen itsehaastattelu
computer-assisted telephone interview 🡆 CATI
tietokoneavusteinen puhelinhaastattelu
computer-assisted web-interview 🡆 CAWI
tietokoneavusteinen verkkohaastattelu
computer vision
konenäkö
concavity
konkaavisuus, kuperuus
concentration curve
keskittyneisyyskäyrä
concentration matrix 🡆 precision matrix
keskittyneisyysmatriisi
concordance
yhteensopivuus, konkordanssi
concordance index
yhteensopivuusindeksi
concordant pairs
konkordantit parit, samanlaiset parit
concurrent study
tosiaikainen tutkimus
conditional association
ehdollinen yhteys
conditional autoregression 🡆 CAR
ehdollinen autoregressio
conditional average causal effect (CACE2)
ehdollinen keskimääräinen kausaalivaikutus
conditional average treatment effect 🡆 CATE2
ehdollinen keskimääräinen käsittelyvaikutus
conditional density function
ehdollinen tiheysfunktio
conditional dependence
ehdollinen riippuvuus
conditional distribution
ehdollinen jakauma
conditional expectation
ehdollinen odotusarvo
conditional independence
ehdollinen riippumattomuus
conditional likelihood
ehdollinen uskottavuus
conditional probability
ehdollinen todennäköisyys
conditional variance
ehdollinen varianssi
conditioning plot 🡆 coplot
ehdollistettu sirontakuvio
confidence band 🡆 confidence envelope
luottamusvyöhyke
confidence envelope 🡆 confidence band
luottamusvyöhyke
confidence interval 🡆 compatibility interval
luottamusväli, yhteensopivuusväli
confidence level
luottamustaso
confidence region
luottamusalue
confidence set 🡆 confidence region
luottamusjoukko, luottamusalue
configuration model
konfiguraatiomalli
confirmatory data analysis
vahvistava data-analyysi
confounder 🡆 confounding variable
sekoittaja, sekoittava muuttuja
confounding factor 🡆 confounder
sekoittaja, sekoittava tekijä
confounding variable 🡆 confounder
sekoittaja, sekoittava muuttuja
confusion matrix 🡆 classification table
luokittelutaulukko
Tätä termiä ja suomennosta “sekaannusmatriisi” käytetään erityisesti koneoppimisen kirjallisuudessa.
conjugate distribution
liittojakauma
conjugate prior distribution
liittopriorijakauma
consequent of a rule
säännön seuraajaosa
conservative test
konservatiivinen testi
consistency1
tarkentuvuus
consistency2
yhdenmukaisuus
consistency of classification
luokittelun yhdenmukaisuus
consistent estimator
tarkentuva estimaattori
content analysis
sisällönanalyysi
contingency coefficient
kontingenssikerroin
contingency table
ristitaulukko, kontingenssitaulukko
continuation ratio model
jatkosuhdemalli
continue à droite, limite à gauche 🡆 càdlàg
oikealle jatkuva vasemmalta raja-arvot, cadlag
Tämän ranskankielisen termin vastine englannissa on right continuous with left limits. Silti ranskankielistä termiä ja sen lyhennettä càdlàg käytetään paljon englanninkielisessä kirjallisuudessa.
continuity
jatkuvuus
continuity correction
jatkuvuuskorjaus
continuous distribution
jatkuva jakauma
continuous-time process
jatkuva-aikainen prosessi
contour line
tasa-arvokäyrä
contrast
kontrasti
control
verrokki
control chart
valvontakortti
control group 🡆 comparison group
vertailuryhmä, verrokkiryhmä
controlled direct effect 🡆 CDE
kontrolloitu suora vaikutus
controlled trial 🡆 comparative trial
vertaileva koe, vertailukoe
control theory
säätöteoria
control variable1
säätömuuttuja
control variable2
vakioiva muuttuja
convenience sample
mukavuusotos
convergence
suppeneminen, konvergenssi
convergence in distribution
jakaumasuppeneminen, jakaumakonvergenssi
convergence in probability
stokastinen suppeneminen, stokastinen konvergenssi
convex hull
konveksi peite
convexity
konveksisuus, kuperuus
convolution
konvoluutio
co-occurrence
yhteisesiintyvyys
Cook's D 🡆 Cook's distance
Cookin etäisyys
Cook's distance 🡆 Cook's D
Cookin etäisyys
coplot 🡆 conditioning plot
ehdollistettu sirontakuvio
copula
kopula
correlated
korreloiva
correlation
korrelaatio
correlation coefficient
korrelaatiokerroin
correlation matrix
korrelaatiomatriisi
correspondence analysis 🡆 dual scaling
korrespondenssianalyysi
cosine distribution 🡆 cardioid distribution
kosinijakauma
cost-benefit analysis
kustannus-hyötyanalyysi
cost-effectiveness
kustannus-vaikuttavuus
cost-efficiency
kustannus-tehokkuus
count 🡆 frequency1
lukumäärä, frekvenssi
countable
numeroituva
count data 🡆 frequency data
lukumääräaineisto
counterfactual
kontrafaktuaalinen
counter-matching
vastakaltaistus
counting measure
laskurimitta
counting process
laskuriprosessi
count time series
lukumääräaikasarja
coupling
kytkentä
coupling of processes
prosessien kytkentä
covariance
kovarianssi
covariance analysis 🡆 ANCOVA
kovarianssianalyysi
covariance matrix
kovarianssimatriisi
covariance stationary 🡆 weakly stationary
kovarianssistationaarinen
covariate
kovariaatti
coverage probability
peittotodennäköisyys
Coxin malli, verrannollisten uhkien malli
Cramér–Rao lower bound
Cramérin–Raon alaraja
credibility theory
luottoteoria
credible interval 🡆 posterior interval
luottoväli, posterioriväli
Kirjoitusasua credibility interval käytetään myös.
credible region
luottoalue
credit
luotto
critical region 🡆 rejection region
hylkäysalue, kriittinen alue
critical value
hylkäysraja, kriittinen arvo
Cronbach's alpha
Cronbachin alfa
cross-correlation
ristikorrelaatio
cross-covariance
ristikovarianssi
cross-over design 🡆 changeover design
vaihtovuoroasetelma, ristikkäisasetelma
cross-product ratio 🡆 odds ratio
ristisuhde, vetosuhde, ristitulosuhde
cross-sectional study
poikittaistutkimus
cross-spectral density
ristispektritiheys
cross spectrum
ristispektri
cross table 🡆 contingency table
ristitaulukko, kontingenssitaulukko
cross tabulation
ristiintaulukointi
cross-validation
ristiinvalidointi, ristiinvahvistus
crude estimator
karkea estimaattori
cubic lattice
kuutiohila
cubic spline
kuutiosplini
cumulant
kumulantti
cumulant generating function
kumulanttiemäfunktio, kumulantit generoiva funktio
cumulative cost
kustannuskertymä
cumulative distribution function 🡆 CDF
kertymäfunktio
cumulative error
virhekertymä, kumulatiivinen virhe
cumulative frequency
frekvenssikertymä, kumulatiivinen frekvenssi
cumulative hazard 🡆 integrated hazard
uhkakertymä
cumulative incidence
ilmaantumisosuus, kumulatiivinen ilmaantuvuus
cumulative incidence function 🡆 CIF
kumulatiivinen ilmaantuvuusfunktio
cumulative intensity 🡆 integrated intensity
intensiteettikertymä
cumulative model
kertymämalli, kumulatiivinen malli
cumulative odds ratio
kertymäristisuhde
cumulative risk
riskikertymä
cumulative sum
kertymäsumma, kumulatiivinen summa
cumulative sum chart 🡆 CUSUM chart
summakaavio, CUSUM-kaavio
curse of dimensionality
dimensiokirous
curtailed inspection
keskeytetty tarkastus
curtate
kokonaisosa
curved exponential family
kaareva eksponenttiperhe
curve fitting
käyrän sovitus
curvilinear
käyräviivainen
CUSUM chart 🡆 cumulative sum chart
summakaavio, CUSUM-kaavio
cut-off point
kynnysarvo, katkaisupiste, rajapiste
cybernetics
kybernetiikka
cycle
jakso, sykli, kierros
cyclic model
jaksollinen malli, syklinen malli