Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

englanti-suomi • B

backcalculation
taakselaskenta
backcasting 🡆 backprediction
menneistäminen
backdoor adjustment
takaovivakiointi
backdoor path
takaovipolku
backfitting
taaksesovitus
backprediction 🡆 backcasting
menneistäminen
backprojection
taakseprojisointi
backpropagation algorithm
vastavirta-algoritmi
backshift operator 🡆 lag operator
viivästysoperaattori, viiveoperaattori
backward elimination 🡆 backward selection
poistovalinta
backward equation
taakseyhtälö
backward selection 🡆 backward elimination
poistovalinta
bagging 🡆 bootstrap aggregating
laukutus
bag-of-words model
sanapussimalli
bagplot 🡆 starburst plot
tähtisadekuvio
balance equation
tasapainoyhtälö
balanced incomplete block design 🡆 BIBD
tasapainoinen vajaalohkoasetelma
bandwidth1
kaistanleveys, taajuusalue
bandwidth2 🡆 window width
ikkunanleveys
bar chart 🡆 bar plot
pylväskuvio, palkkikuvio
Pylväskuviossa pylväät ovat pystysuorassa; palkkikuviossa vaakasuorassa.
bar plot 🡆 bar chart
pylväskuvio, palkkikuvio
baseline
lähtötaso, perustaso
baseline characteristics
lähtöarvot
baseline hazard
perusuhka
base period 🡆 reference period
perusjakso, viitejakso
base rate bias 🡆 base rate fallacy
perustasoharha
base rate fallacy 🡆 base rate bias
perustasoharha
basic reproduction number 🡆 R0
perustartuttavuusluku, perusuusiutumisluku, R0
basic sample weight
perusotospaino
basis
kanta
batch variation
erävaihtelu
bathtub curve
ammekäyrä
battery of tests
testipatteri
Bayes factor
Bayes-kerroin, Bayes-tekijä
Bayes' formula
Bayesin kaava
Bayesian
bayesiläinen, bayesläinen
Bayesian inference
Bayes-päättely
Bayesian information criterion 🡆 BIC
Bayes-informaatiokriteeri, BIC
Bayesian nonparametrics
parametrittomat Bayes-menetelmät
Bayesian updating
Bayes-päivitys
Bayes network
Bayes-verkko
Bayes risk
Bayes-riski
belief function
uskomusfunktio
belief network
uskomusverkko
Bernoulli distribution
Bernoulli-jakauma
Bernoulli experiment 🡆 Bernoulli trial
Bernoulli-koe
Bernoulli trial 🡆 Bernoulli experiment
Bernoulli-koe
best asymptotically normal estimator 🡆 BAN
paras asymptoottisesti normaalinen estimaattori
best linear unbiased estimator 🡆 BLUE
paras lineaarinen harhaton estimaattori
best linear unbiased prediction 🡆 BLUP
paras lineaarinen harhaton ennustin
best practice life expectancy
parhaan olosuhteen elinajanodote
beta-binomial distribution
beta-binomijakauma
beta distribution
betajakauma
between-groups estimator
ryhmien välinen estimaattori
between-groups sum of squares
ryhmien välinen neliösumma
between-groups variance
ryhmien välinen varianssi
bias 🡆 systematic error
harha, systemaattinen virhe
bias-corrected and accelerated interval 🡆 BCa
nopea harhakorjattu luottamusväli
biased estimator
harhainen estimaattori
biased sampling
harhainen otanta
biased test
harhainen testi
bias-variance tradeoff
harha-varianssikompromissi
bidegree distribution
kaksiastejakauma
big data
suuraineisto, suurdata, massadata
bilinear model
bilineaarinen malli
bimodal distribution
kaksihuippuinen jakauma
bin
luokkaväli
binary variable 🡆 dichotomous variable
kaksiarvoinen muuttuja, binäärimuuttuja, dikotominen muuttuja
binned scatter plot
siilosirontakuvio
binomial coefficient
binomikerroin
binomial distribution
binomijakauma
binomial experiment 🡆 binomial trial
binomikoe
binomial test
binomitesti
binomial trial 🡆 binomial experiment
binomikoe
bioassay
biomääritys
bioequivalence test
bioekvivalenssitesti
bioinformatics
bioinformatiikka
biometric identification 🡆 biometrics
biometrinen tunnistaminen, biometriikka
biometrics1 🡆 biometry
biometria
biometrics2 🡆 biometric identification
biometrinen tunnistaminen, biometriikka
biometry 🡆 biometrics1
biometria
biostatistics
biotilastotiede, biostatistiikka
bipartite
kaksijakoinen
biplot
bikuvio, yksilö-muuttujakuvio
birth cohort
syntymäkohortti
birth-death process
syntymä-kuolemaprosessi
birth process
syntymäprosessi
birth rate
syntyvyys
biserial correlation
biseriaalinen korrelaatio
bispectrum
bispektri
bit
bitti
bivariate distribution
kaksiulotteinen jakauma, kahden muuttujan jakauma
bivariate normal distribution
kaksiulotteinen normaalijakauma, kaksinormaalijakauma
black box
musta laatikko
Black–Scholes model
Blackin–Scholesin malli
blinded experiment
sokkokoe
blinding
sokkoutus
block
lohko
block diagonal matrix
lohkolävistäjämatriisi, lohkodiagonaalimatriisi
block diagram
lohkokaavio
block randomization
lohkosatunnaistaminen
BMI 🡆 body mass index
body mass index 🡆 BMI
painoindeksi
body of a rule
säännön vartalo
bond
velkakirja
Bonferroni inequality
Bonferronin epäyhtälö
boosting
tehostus
bootstrap aggregating 🡆 bagging
uusioaggregointi, laukutus
bootstrap method
uusiomenetelmä, uusio-otantamenetelmä
bootstrap confidence interval
uusioluottamusväli
bootstrap estimator
uusioestimaattori
bootstrapping 🡆 bootstrap sampling
uusio-otanta
bootstrap p-value
uusio-p-arvo
bootstrap sampling 🡆 bootstrapping
uusio-otanta
bootstrap testing
uusiotestaus
borrowing of strength
voiman lainaaminen
bounded in probability
stokastisesti rajoitettu
bounded variation function
rajoitetusti heilahteleva funktio
box-and-whisker plot 🡆 box plot
laatikkokuvio
box plot
laatikkokuvio
branching process
haarautumisprosessi
breakdown point
murtumispiste
Brownian bridge
Brownin silta
Brownian motion
Brownin liike
bubble plot
kuplakuvio
burn-in period 🡆 warm-up period
sisäänajojakso1
business cycle
suhdanne
busy period
kiirejakso