Tietoja sanastosta

Tilastotieteen sanasto on suomi-englanti-suomi-sanakirja, jonka tavoite on yhtenäistää ja uudistaa tilastotieteen suomenkielistä termistöä. Suomen Tilastoseuran nimeämä sanastotyöryhmä vaalii ja kehittää sanastoa sekä päivittää sanaston verkkoversiota.

Vuonna 2021 painetun sanaston ovat laatineet Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Vuodesta 2022 lähtien sanastotyöryhmä on Juha Karvanen, Lasse Leskelä, Esa Läärä ja Pekka Pere.

Verkkosanaston on toteuttanut teknisesti Niklas Laxström.

Ehdota termiä

Selaa aakkosittain

englanti-suomi: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY
suomi-englanti: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÄ

suomi-englanti • A

aalloke
wavelet
absoluuttinen asteikko
absolute scale
absoluuttinen riski
absolute risk
absoluuttisesti jatkuva
absolutely continuous
absorboiva alue
absorbing region
absorboiva reuna
absorbing barrier
absorboiva tila
absorbing state
absorptiojakauma
absorption distribution
A/B-testi
A/B-test
additiivinen kausivaihtelumalli
additive seasonal model
additiivinen malli
additive model
additiivinen prosessi
additive process
additiivisten uhkien malli
additive hazards model
agenttipohjainen malli
agent-based model
aggregaatti-imputointi
aggregate imputation
aggregointi
aggregation
aidosti stationaarinen prosessi
strictly stationary process
aihemallitus
topic modeling
aika-aggregointi
temporal aggregation
aika-alue
time domain
aikahomogeenisuus
time-homogeneity, temporal homogeneity
aikakääntyvä prosessi
reversible process
aikamuuttuva
time-varying
aikariippumaton
time-independent
aikariippuva
time-dependent
aikariippuva jakauma
time-dependent distribution
aikariippuva selittäjä
time-dependent covariate
aikasarja
time series
aikasarja-analyysi
time-series analysis
aikasarjaekonometria
time-series econometrics
aika-taajuusjakauma
time-frequency distribution
aineisto
data
aineistoanalyysi
data analysis
aineiston esikäsittely
data preprocessing
aineiston esitarkastus
data screening
aineiston jalostaminen
data wrangling
aineiston kurkistelu
data peeking
aineiston siivoaminen
data cleaning
aineistovetoinen
data driven
aito eksogeenisuus
strict exogeneity
aito priori
proper prior
ajasta riippumaton
time-independent
ajautuminen
drift2
Akaiken informaatiokriteeri
Akaike information criterion
akselijakauma
axial distribution
aktiivinen oppiminen
active learning
aktivointifunktio
activation function
aktuaariestimaattori
actuarial estimator
alakolmiomatriisi
lower triangular matrix
alakvartiili
lower quartile
alaryhmäanalyysi
subgroup analysis
alasaskeltava menettely
step-down procedure
alavalvontaraja
lower control limit
algoritmi
algorithm
aliavaruus
subspace
alieksponenttinen
subexponential
aligaussinen jakauma
sub-Gaussian distribution
alihajonta
underdispersion
ali-identifioituvuus
underidentification
alijakauma
subdistribution
alikertymäfunktio
subdistribution function
alimartingaali
submartingale
aliotos
subsample
alipeitto
undercoverage
alistava muuttuja
suppressor variable
alitiheysfunktio
subdensity function
alkeiskontrasti
elementary contrast
alkeistapahtuma
elementary event
alkeistapaus
elementary event
alkeisyksikkö
elementary unit
alkio
element
alkujakauma
initial distribution
alleelifrekvenssi
allele frequency
allometria
allometry
altis-tartunnan saanut-tartuttava-toipunut
susceptible-exposed-infectious-recovered
altis-tartuttava-toipunut
susceptible-infectious-recovered
altistus
exposure
altistusaika
exposure time
alttius
propensity
alttiuskaltaistus
propensity matching
alttiusluku
propensity score
alttiuspainotus
propensity weighting
aluedata
spatial data
alueotanta
area sampling
aluetilastotiede
spatial statistics
alustava kartoitus
exploratory survey
amerikkalainen optio
American option
ammekäyrä
bathtub curve
amplitudi
amplitude
analytiikka
analytics
analyyttinen hierarkiaprosessi
analytic hierarchy process
anisotrooppinen
anisotropic
annosmetametri
dose metameter
annosmuunnos
dose metameter
annos-vastekäyrä
dose-response curve
annuiteetti
annuity
anomalia
anomaly
ansaluukkumuuttuja
trapdoor variable
antiteettinen
antithetic
antitoninen regressio
antitonic regression
approksimaatio
approximation2
approksimointi
approximation1
apuinformaatio
ancillary information
apumuuttuja
auxiliary variable
aputunnusluku
ancillary statistic
arbitraasi
arbitrage
aritmeettinen jakauma
arithmetic distribution
aritmeettinen keskiarvo
arithmetic mean
arkaluonteisuus
sensitivity2
arkussinijakauma
arcsine distribution
arkussinimuunnos
arcsine transformation
arvio
estimate
arviofunktio
estimator
arviointi
estimation
arviointivirhe
estimation error
arviointiyhtälö
estimating equation
arvioituva
estimable
arvoindeksi
value index
arvopaperi
asset
arvopaperisalkun optimointi
portfolio optimization
asetelma
design
asetelma-avaruus
design space
asetelmakerroin
design effect
asetelmamatriisi
design matrix
asetelmaoptimaalisuus
design optimality
asetelmaperusteinen päättely
design-based inference
asiantuntija-arvio
expert judgment
asiantuntijajärjestelmä
expert system
asiantuntijaliikavarmuus
expert overconfidence
askeltava regressio
stepwise regression
assosiaatio
association
assosiaatioanalyysi
association analysis
assosiaatiokerroin
coefficient of association
assosiaatiomitta
measure of association
aste1
rank2
aste2
proportion, rate2
astejakauma
degree distribution
asymptoottinen
asymptotic
asymptoottinen suhteellinen tehokkuus
asymptotic relative efficiency
asymptotiikka
asymptotics
atomi
atom
attraktioalue
domain of attraction
attraktori
attractor
aukkosuure
gap statistic
auringonkukkakuvio
sunflower plot
autokorrelaatio
autocorrelation, serial correlation
autokorrelaatiofunktio
autocorrelation function
autokovarianssi
autocovariance
autokovarianssiemäfunktio
autocovariance generating function
autokovarianssifunktio
autocovariance function
autokovarianssit generoiva funktio
autocovariance generating function
automaattinen interaktiohaku
automatic interaction detection
automaattinen yhdysvaikutushaku
automatic interaction detection
autoregressiivinen ehdollisen heteroskedastisuuden malli
autoregressive conditional heteroskedastic model
autoregressivinen eksogeenisten viipeiden malli
autoregressive distributed-lag model
autoregressiivinen fraktionaalisesti integroitu liukuvan keskiarvon malli
autoregressive fractionally integrated moving average model
autoregressiivinen integroitu liukuvan keskiarvon malli
autoregressive integrated moving average model
autoregressiivinen liukuvan keskiarvon malli
autoregressive moving average model
autoregressiivinen malli
autoregressive model
autoregressio
autoregression
avaruus
space
avioliittoisuus
nuptiality
avoin data
open data
avoin päätyluokka
open-ended class
avoin väestö
open population